Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 60, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България

Д Е К Л А Р А Ц И Я от НПО „Сдружение „Жени за мир и екооцеляване“ и Обединението на жени социалистки от ж.к . „Младост“ - София

На проведено на 19 март 2023 г. в гр. София тър­жес­т­вено съб­рание, по случай Осми Март — меж­дународен ден на жената и нас­тъп­ващата пролет, присъс­т­ващите членове на сдружение „Жени за мир и екооцеляване“ и „Обединението на Жените социалис­тки от ж.к. „Младост“ — София, приеха след­ната дек­ларация — призив :

Единодушно призоваваме жените на Бъл­гария, на съсед­ните бал­кан­ски страни и на Европейс­кия съюз, да издиг­нат своя глас против вой­ната в Украйна и запаз­ване на мира. Всички войни носят смърт, раз­руха и унищожаване на природата — нашият общ дом.

С материал­ната под­к­репа, включително предос­тавянето на оръжие на Украйна от страните членки на Европейс­кият съюз и САЩ, вой­ната продъл­жава и става по-жестока. Хиляди хора загиват, а природата…

Прочети още…

„Левицата!“ иска икономика и политика без картели

„Левицата!“ иска икономика и политика без картели

Коалицията разработва закони срещу инфлацията и спекулата, няма да се коалира с партиите на статуквото и партиите на войната, декларира Мая Манолова

Коалицията раз­работва и ще внесе законоп­роекти по три основни приоритета — без инф­лация и спекула, без кар­тели и без война. Пър­вият важен закон е законът за таван на над­цен­ките на основ­ните храни, като от „Левицата!“ са определили 5 % на 10 основни хранителни продукти, за да могат хората да преживеят кризите. Вторият закон е за таван на бан­ковите…

Прочети още…

Цената за един глас достигнала до 100-150 лв.

Цената за един глас достигнала до 100-150 лв.

Сумите за купения вот за тези избори са по-високи — пред­лагат се по 100150 лв. на глас. Това каза глав­ният сек­ретар на МВР, комисар Петър Тодоров, в комен­тар на акциите в страната срещу купения вот. Имаме данни и за кор­поративен вот и за предос­тавяне на социални услуги от някои админис­т­рации. Има и класичес­ките схеми за опрощаване на сметки и даване на пари, заяви главен комисар Тодоров.

В цялата страна текат множес­тво специализирани полицейски операции по противодейс­т­вие на купения…

Прочети още…

ФАЙТОНЪТ ГОСТУВА В ХАСКОВО

Национал­ният литературен салон „Старин­ният фай­тон“ гос­тува на 28 март 2023 г. в град Хас­ково. След поредица от срещи в Плов­див, Бур­гас и София Елена Алекова ще пред­с­тави там романа си в стихове „Милена“.

Интересът към книгата, макар тя да бе преиз­дадена през 2020 г., не стихва. Още при излизането и литератур­ният критик и историк Никола Иванов под­черта: „Романът в стихове е сложна и трудна работа. Затова и в европейс­ката и светов­ната литература подобни творби са и най-редки. В бъл­гар­с­ката…

Прочети още…

БСП организира поход на мира и жива верига на паметника Альоша

БСП организира поход на мира и жива верига на паметника Альоша

Над 500 души в Плов­див се включиха в инициативата на БСП, която носи името „Поход на мира и защита на истин­с­ката бъл­гар­ска история и памет­ниците на Бъл­гария.

Шес­т­вието се поведе от двамата водачи на „БСП за Бъл­гария“ в Плов­див Иван Пет­ков и Пловдив-област Манол Генов. Учас­тие взеха още и членът на ИБ на БСП Борис­лав Гуцанов, както и пред­с­тавители на младеж­кото обединение на пар­тията и раз­лични граж­дан­ски организации.

Граж­даните се съб­раха пред памет­ника Васил Лев­ски, в под­ножието на хълм…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Спорт

Александър Везенков отново дърпа Олимпиакос напред

Александър Везенков отново дърпа Олимпиакос напред

Олим­пиакос се наложи над ПАОК със 100:70 в двубой от 20-ия кръг на гръц­ката бас­кет­болна лига. Това е успех номер 20 за „червено-белите“,…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие