Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 276, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Правителството обсъди Националния оперативен план за справяне с COVID-19

Правителството обсъди Националния оперативен план за справяне с COVID-19

Правителството обсъди Националния оперативен план за справяне с COVID-19

Готвят план за справяне с пандемията в 4 етапа, мерките ще се съобщават поне 5 дни предварително

На оперативно заседание на правител­с­т­вото минис­т­рите обсъдиха Национален оперативен план за справяне с COVID-19, съоб­щиха от правител­с­т­вената прес­служба. Основен критерий в него за първи път ще бъде процен­тът заети интен­зивни легла в бол­нич­ните заведения. Именно от този процент ще зависи какви ограничителни мерки ще бъдат въвеж­дани. Целта на новия план е дър­жавата да има мак­симално бърз и адек­ватен отговор на предиз­викател­с­т­вата, наложени от пан­демията. Премиерът се ангажира да бъдат положени всички усилия и наличен ресурс, за да не се стига до зат­варяне на икономиката и до ново въвеж­дане на дис­тан­ционно обучение.

Планът пред­вижда 4 етапа с кон­к­ретни мерки на всеки един от тях, които са оповес­тени пред­варително на вниманието на граж­даните и биз­неса. По-сериозни ограничения ще се налагат, когато броят на лег­лата в интен­зив­ните отделения в страната ще стане критично ограничен. Мер­ките ще се взимат на регионално, а не на национално ниво, според степента на раз­п­рос­т­ранение на вируса и стан­дар­т­ните прак­тики за пренасоч­ване на COVID пациенти. Математичес­кият модел, по който ще работи планът, ще дава въз­мож­ност за пет­д­невно предиз­вес­тие преди да бъдат налагани ограничителни мерки, като всеки граж­данин ще може ежед­невно да прос­ледява процента на свободни легла в интен­зив­ните отделения. Пред БТВ зам.-министърът на туризма и член на Национал­ния пан­демичен комитет Ирена Геор­гиева обясни, че лок­даунът е пос­ледна и най-нежелана мярка, която ще бъде въведена, в случай че интен­зив­ните легла за лечение на пациенти с коронавирус се запъл­нят на 80%, както съобщи в сряда премиерът Кирил Пет­ков. Етапите, преди пъл­ното зат­варяне, целят то да бъде предот­в­ратено, биз­несите да фун­к­ционират, учеб­ните занятия да се провеж­дат нор­мално, докол­кото е въз­можно в тази обс­тановка. Обсъжда се режимът на работа на всички социални обекти — заведения и кул­турни инс­титуции. За турис­тичес­кия бранш най-важно е да има пред­видимост, затова планът ще бъде изг­раден върху математически модел, който осигурява поне 5 дни време за реак­ция, каза зам.-министърът. По думите ѝ пър­вият етап включва задъл­жително носене на маски и дис­тан­ция, вторият — зелен сер­тификат като условие за допус­кане в социални обекти, при третия етап се планира да има ограничения в дей­ността на заведенията, кул­тур­ните инс­титуции, спор­т­ните обекти, които ще продъл­жат да работят, но с определен капацитет, при чет­вър­тия етап е “въз­можно по-пълно зат­варяне“, обясни още Геор­гиева. Тя под­черта, че специално внимание се обръща на образовател­ната сис­тема, където целта е мак­симално продъл­жително присъс­т­вено обучение, но не можа да назове прагове, при които ще се премине към дис­тан­ционна форма.

България

Икономика

Култура

Да си спомним за великия Владимир Висоцки

Да си спомним за великия Владимир Висоцки

Бардът и актьор е кумир на руската, а и на световната публика, а популярността му и днес е сравнима с тази на Юрий Гагарин и маршал Жуков

Нав…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Милан и Ювентус зарадваха Интер с нулево равенство

Милан и Ювентус зарадваха Интер с нулево равенство

Милан и Ювен­тус завър­шиха 0:0 в голямото дерби от 23-ия кръг на италиан­с­ката Серия “А“, а равен­с­т­вото отдалечи “росонерите“ от лидера и …

Прочети още:

Loading...

Свят

Киев се притесни от евакуацията на дипломати

Киев се притесни от евакуацията на дипломати

НАТО подготвя засилване на военното си присъствие по източните граници

Говорителят на украин­с­кото вън­шно минис­тер­с­тво Олег Николенко нарече “…

Прочети още:

Loading...

Земеделие