Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 277, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Във в. „Дума“ налагат цензура

Във в. „Дума“ налагат цензура

Екипът на в. „Дума“ и синдикално-творческото дружес­тво на СБЖ — Дума изп­ратиха позиция до членовете на Национал­ния съвет на БСП и до Общопар­тий­ната кон­т­ролна комисия, в която се казва“

В пос­лед­ните дни с в. „Дума“ се случиха недопус­тими неща. В един свой комен­тар нашият колега, заместник-главният редак­тор Георги Геор­гиев, написа, че на фона на свитото общес­т­вено доверие към БСП един лидер трябва да свика присъс­т­вен пленум на Национал­ния съвет, за да се проведе чес­тен раз­говор и да се вземат решения по тол­кова важни въп­роси като преговорите за правител­с­тво, позициите на БСП и евен­туал­ното й учас­тие в него, вместо тези неща да се решават „на под­пис“. Доб­ронамерено и разумно мнение, споделяно от хиляди социалисти, ако се съди по редак­цион­ната поща. Но… пос­ледва саб­лен удар. Членовете на фон­дация „Дума“, която издава вес­т­ника — Вяра Емилова и Атанас Зафиров, дой­доха в редак­цията и си поз­волиха да ругаят „Дума“, че „така повече не може“, че „трябва да се сложи ред в този вес­т­ник“ и че като издание на БСП той е длъжен да изразява позициите на пар­тий­ното ръковод­с­тво. Спрямо Георги Геор­гиев се упраж­нява натиск да напусне редак­цията.

По същите причини внезапно бе учредена длъж­ност „Първи зам.-главен редак­тор“ и на тази позиция бе наз­начена г-жа Нора Стоич­кова, която в същото време продъл­жава да работи и в БСТВ — само по себе си непосилно за един човек съв­мес­тяване. Според Устава на БСП, „Дума“ е „левият всекид­нев­ник“, издаван от БСП и неговият главен редак­тор се избира от Национал­ния съвет с правото той да определи екипа си. Още през август НС избра за главен редак­тор на „Дума“ другаря Боян Ангелов. До ден днешен обаче с него не е сключен никакъв договор и той на прак­тика не е наз­начен. Изумени сме, че вместо да се изпълни решението на НС, то е заобиколено и е наз­начен „над­зор­ник“, който все още не поз­нава работата на вес­т­ника и на хората в него, но вече се раз­порежда безапелационно с всичко в редак­цията, без да има правомощия от Национал­ния съвет. Правят се внушения за сък­ращения на и без това намаления до край­ност със­тав на хората, които правят „Дума“.

Вес­т­никът ни винаги е под­хож­дал отговорно към дей­ността си, давал е думата на аргумен­тирани позиции и никога не е допус­кал да прев­земат страниците му хули и инт­риги. Нямаме обяс­нение за това, което му бе наложено.

Изразяваме остър протест срещу унизител­ното отношение към екипа на „Дума“; срещу поред­ния неоп­рав­дан дик­тат и екс­перимент, раз­рушаващ вес­т­ника; срещу пред­п­риетите дейс­т­вия спрямо него и изкус­т­вено предиз­викания хаос, който пречи неимоверно на всекид­нев­ната му работа. Нас­тояваме най-после спешно да бъде наз­начен глав­ният редак­тор Боян Ангелов, който да поеме своите фун­к­ции по редак­цион­ната политика и по дей­ността на вес­т­ника.

Тази позиция е написана от почти целия със­тав на работещите в „Дума“.

България

Икономика

Култура

Да си спомним за великия Владимир Висоцки

Да си спомним за великия Владимир Висоцки

Бардът и актьор е кумир на руската, а и на световната публика, а популярността му и днес е сравнима с тази на Юрий Гагарин и маршал Жуков

Нав…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Милан и Ювентус зарадваха Интер с нулево равенство

Милан и Ювентус зарадваха Интер с нулево равенство

Милан и Ювен­тус завър­шиха 0:0 в голямото дерби от 23-ия кръг на италиан­с­ката Серия “А“, а равен­с­т­вото отдалечи “росонерите“ от лидера и …

Прочети още:

Loading...

Свят

Киев се притесни от евакуацията на дипломати

Киев се притесни от евакуацията на дипломати

НАТО подготвя засилване на военното си присъствие по източните граници

Говорителят на украин­с­кото вън­шно минис­тер­с­тво Олег Николенко нарече “…

Прочети още:

Loading...

Земеделие