Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 276, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Петър Мутафчиев: На БСП ѝ трябва ръководство, което да спре разделението в партията

Петър Мутафчиев: На БСП ѝ трябва ръководство, което да спре разделението в партията

Петър Мутафчиев: На БСП ѝ трябва ръководство, което да спре разделението в партията

Не може един председател на партия, която е издигнала Румен Радев за президент, да излезе и да каже, че не знае дали ще гласува за него, категоричен е социалистът

 • Г-н Мутаф­чиев, 64 социалисти поис­каха да има присъс­т­вено заседание на Национал­ния съвет на БСП, на което да се обсъдят резул­татите от изборите и да се види как пар­тията ще върви нап­ред. Има ли отговор от „Позитано“ 20 дали ще има такъв пленум?
 • Искането на тези членове за свик­ване на нов присъс­т­вен пленум на 23 ноем­ври е уставно легитимно. Това означава, че ръковод­с­т­вото на БСП в лицето на ней­ния пред­седател вед­нага трябва да свика такова заседание, да уведоми членовете на Национал­ния съвет, независимо че ние сме изп­ратили това писмо до  всички. Свик­ването на планум ще покаже, че ръковод­с­т­вото спазва нашия устав и че има необ­ходимост от диалог накъде тръгва БСП оттук нататък. Проб­лемите пред нас не  са  малко, виж­даме какъв резул­тат пос­тиг­нахме на пар­ламен­тар­ните избори и пред­с­тои фор­миране на правител­с­тво, което ще бъде от четири политически фор­мации – леви, десни и цен­т­рис­тки, което означава, че трудно ще се пос­тига кон­сен­сус, включително и по едни от най-наболелите въп­роси като енер­гетиката. Трябва да обсъдим и какви мерки да пред­п­риемаме на кон­г­реса за стабилизиране на БСП. Необ­ходим е дебат за Устава, като нап­равим анализ как определени точки от него влияят върху дей­ността на пар­тията, за да нап­равим необ­ходимите промени, които да помог­нат за изг­раж­дането на една стег­ната, добре струк­турирана и пер­фек­тно работеща политическа пар­тия.  
 • БСП стана чет­върта политическа сила на тези избори. До момента не се чу сериозен анализ  защо е тол­кова нисък този резул­тат.  Ще има ли дебат по този въп­рос?
 • Причините за този недобър резул­тат са много. Вътре в самата пар­тия се съз­дадоха раз­делителни линии, което демобилизира една голяма част от актива на БСП, както и част от ней­ните сим­патизанти. Винаги съм се чудел защо се раз­деля пар­тията на опозиция и ръковод­с­тво. Пар­тията е съв­куп­ност от единомиш­леници и не може да има опозиция. Ние работим по едни и същи идеи и по една и съща прог­рама.  Може да има опоненти, които смятат, че пътят, по който се върви, не е пътят на идеологията на БСП. Но да каз­ваш на някого, че е опозиция, това означава да го  елиминираш  от процесите на градеж в пар­тията. Пог­лед­нете и кои са хората, които са набелязани за “вредна опозиция“. Това са все бивши  замес­т­ник –пред­седатели, които Кор­нелия Нинова наз­начи  за такива – Георги Гер­гов,  Кирил Доб­рев. Тези кадри обаче са обявени за опозиция и тече люта битка  на чия страна да зас­тане пар­тията. Това раз­деление трябва да спре! По същия начин беше и с предиш­ните два пар­ламента – ние играехме срещу всички политически фор­мации, защото искахме четири-пет неща, които не получихме. Видяхме, че това поведение е нераз­бираемо за хората, променихме стила, но кой ще ни повярва, че сме сговор­чиви с другите, когато не сме сговор­чиви помежду си?
 • С поведението си няколко дни преди балотажа, когато Нинова обвини Румен Радев и служеб­ния кабинет, че искат остав­ката ѝ, както и отказа ѝ да каже за кого ще гласувана изборите, успя ли да пов­лияе на резул­тата?
 • Не, защото Румен Радев има под­к­репата на цялата пар­тия от дълго време. Имаше взети решения в тази посока от общин­ски и облас­тни съвети на пар­тията, както  и инициативи вътре в самата пар­тия. Ръковод­с­т­вото на БСП бавеше този процес, но нас­т­рой­ката пред­варително беше, че цялата пар­тия ще под­к­репи Румен Радев и тока стана, независимо от реак­цията на Нинова през пос­лед­ната седмица,точно преди балотажа, която беше учуд­ваща. Не може един пред­седател на  пар­тия, която е издиг­нала Радев за президент, да излезе и да каже, че не знае дали ще гласува за него. Това означава да се противопос­тави на решение, взето от цялата пар­тия. Хората от БСП не се вслушаха, но пък така се помогна на опонен­тите ни.  Това беше политически абсурд, който сигурно ще се изучава в учеб­ниците – лидер да се откаже в пос­лед­ния въз­можен момент от кан­дидатурата, която издига.   
 • След тези избори въз­можно ли е да спрат обвиненията в пар­тията, че едните са „гер­ба­джии“ и “зад­кулисие”, защото имат раз­лично мнение, а другите са добри, защото се борят срещу коруп­цията?    
 • Ние можем да преодолеем тези раз­делителни линии, защото идеологията на  БСП е демок­ратич­ният социализъм, който е приет още през 1994 г. в нашата прог­рама. За съжаление ние не говорим на хората с този език. Вижте Бърни Сан­дърс, който  обърна младото поколение в кон­сер­вативна Америка, където и в левицата се смятат за капиталисти, и превърна демок­ратич­ния социализъм в знаме, като така помогна да бъде изб­ран Джон Бай­дън за президент. У нас ние не говорим с хората, че това е новият път, по който може да тръгне светът, и че това са прин­ципите, по които трябва да изг­раж­даме нашата политика. Не опровер­гаваме ман­т­рата, че няма нужда от идеологии. Нямат нужда от идеологии тези, които не искат да има стабилна политическа сис­тема, която да решава проб­лемите на хората. Нас­коро чух нещо абсур­дно от „анализатор“, който твърди, че левите са хора, които искат някой друг, включително и дър­жавата,  да им реши проб­лемите, а дес­ните сами си ги решават. Това са цинични определения, които искат да обър­кат хората с приказ­ките, че у нас няма ляво и дясно. В ситуация на пан­демия всички опират до помощта на дър­жавата. Това означава ли, че всички са леви? Другият проб­лем на БСП е комуникацията. Хората не раз­бират какво иска БСП, защото ние не комуникираме адек­ватно с тях. Опит­ваме се да го правим чрез социал­ните мрежи, но езикът ни е такъв, че ние не можем да обяс­ним по дос­тъпен начин какви са нашите виж­дания. Затова трябва да променим образите на комуникацията и начините, по които тя да става.  
 • Какво е организацион­ното със­тояние на пар­тията?
 • Трябва да се обсъди и това– по какъв начин организациите по места да прив­лекат хората към идеите ни и те да видят, че това е тях­ната пар­тия.
 • При положение, че Нинова подаде оставка, трябва ли да води преговорите за кабинет?  
 • Напос­ледък в Национал­ния съвет на БСП не се водят дебати, няма и обсъж­дания. Там се чака някой да се  под­пише и  се правят дейс­т­вия изк­лючително по инициатива на пред­седателя и на Изпъл­нител­ното бюро, което е недопус­тимо в ситуация на преговори за правител­с­тво. Затова ние поис­кахме да се пред­ложи зам.-председател, както е по устав, и той да поеме фун­к­циите на пред­седателя в оставка. Не е задъл­жително той да е от дейс­т­ващите замес­т­ник– пред­седатели, защото такова изис­к­ване в устава няма. Национал­ният съвет ще определи кой да управ­лява пар­тията до кон­г­реса и не е необ­ходимо да има кон­с­татация от кон­г­реса за остав­ката на пред­седателя, за да се избира  зам.-председател или временно изпъл­няващ длъж­ността. Ние казахме също, че в тази работна група, която води преговорите, трябва да учас­т­ват членове на Национал­ния съвет, новоиз­б­раният зам.-председател , който ще управ­лява пар­тията, както и Кор­нелия Нинова като ръководител на пар­ламен­тар­ната група на БСП.  Пар­тията трябва да е обединена, защото раз­говорите по със­тавяне на кабинет ще са сложни. Има  много спешни въп­роси за енер­гетиката, които трябва да решим. Цената на тока в момента е един от най-големите проб­леми и си пред­с­тавете какво ще стане, ако тази цена се промени за битовите пот­ребители. Има и други въп­роси, включително за Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, за Репуб­лика Северна Македония,  по които трябва да имаме много ясни решения. Дър­жавата трябва да излезе от „модела Борисов“ , да има вър­ховен­с­тво на правото и да фун­к­ционира по-добре в полза на граж­даните, които да упраж­няват кон­т­рол върху дър­жав­ните органи. Бъл­гария трябва да има и план за бърз икономически рас­теж, за да догони другите сред­ноев­ропейски дър­жави.

  Лика Митева, от социалисти.бг

България

Икономика

Култура

Да си спомним за великия Владимир Висоцки

Да си спомним за великия Владимир Висоцки

Бардът и актьор е кумир на руската, а и на световната публика, а популярността му и днес е сравнима с тази на Юрий Гагарин и маршал Жуков

Нав…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Милан и Ювентус зарадваха Интер с нулево равенство

Милан и Ювентус зарадваха Интер с нулево равенство

Милан и Ювен­тус завър­шиха 0:0 в голямото дерби от 23-ия кръг на италиан­с­ката Серия “А“, а равен­с­т­вото отдалечи “росонерите“ от лидера и …

Прочети още:

Loading...

Свят

Киев се притесни от евакуацията на дипломати

Киев се притесни от евакуацията на дипломати

НАТО подготвя засилване на военното си присъствие по източните граници

Говорителят на украин­с­кото вън­шно минис­тер­с­тво Олег Николенко нарече “…

Прочети още:

Loading...

Земеделие