Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Искра Михайлова от ДПС преизбрана на висок европейски пост с рекордна подкрепа

Искра Михайлова от ДПС преизбрана на висок европейски пост с рекордна подкрепа

Вчера и днес „Обнови Европа“, в чийто със­тав влизат либерал­ните пар­тии, членове на АЛДЕ, Европейс­ката Демок­ратическа пар­тия, както и „Репуб­лика нап­ред“ на френ­с­кия президент — Еманюел Мак­рон, проведоха избор на ново ръковод­с­тво, което да насочи работата на цен­т­рис­т­ката група през оставащата втора половина на ман­дата на Европейс­кия пар­ламент до 2024г. Това съоб­щиха от прес­цен­търа на ДПС.

За пред­седател на групата „Обнови Европа“, на мяс­тото на нас­коро оттег­лилия се Дачиан Чолош, бе изб­ран фран­цузинът Стефан Сежорне от „Репуб­лика нап­ред“.

Евродепутатът от ДПС и кан­дидат на пар­тията за вицеп­резидент Искра Михай­лова отново бе изб­рана за заместник-председател на политичес­ката група, с най-много гласове — 78 от гласувалите 83 члена на групата.

Редом с бъл­гар­с­кия евродепутат, в Бюрото на групата „Обнови Европа“ бяха изб­рани и членове от Унгария, Испания, Бел­гия, Дания, Италия и Румъния.

Без­с­порно преиз­бирането ми е атес­тация за уважението на колегите към прин­ципите и позициите, които неот­менно отс­тоява Движението за права и свободи. Продъл­жавам да работя за по-гъвкава и ефек­тивна дей­ност на инс­титуциите на ЕС и за интег­риране на важ­ните и за ДПС, и за целия ЕС политики — за нап­редък по Зелената сделка, за чиста енер­гия, внед­ряване на иновации и за по-добър живот за нашите граж­дани.“, заяви Искра Михай­лова, непос­ред­с­т­вено след гласуването.

Европейс­ките пар­т­ньори на ДПС виж­дат в пар­тията пред­видим пар­т­ньор с ясни и добре обос­новани позиции, изтък­наха от прес­цен­търа на делегацията на Движението за права и свободи. Евродепутатът Искра Михай­лова работи всеот­дайно по приоритетите на група „Обнови Европа“ и често ръководи диалог и баланс в една от най-конфликтните работни струк­тури, пос­ветена на устой­чивост и струк­турни политики.

Преиз­бирането ѝ за заместник-председател на групата отразява както работата ѝ, така и приз­нанието за ДПС като стабилна и надеж­дна политическа сила, с приоритети и европейска визия за раз­витие, съв­падащи с тези на центристко-либералното семейс­тво.

България

Икономика

Бизнесът поиска за декември помощ за скъпия ток от 190 лева за мегаватчас

Бизнесът поиска за декември помощ за скъпия ток от 190 лева за мегаватчас

Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария /АИКБ/ пред­лага да се изпол­зва съз­даденият вече механизъм за ком­пен­сиране на високите цени н…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Нов двоен удар по Стойчо Младенов и ЦСКА

Нов двоен удар по Стойчо Младенов и ЦСКА

Още играчи отпадат от сметките на треньора до края на 2021 година

След равен­с­т­вото с Пирин в Благоев­г­рад (1:1) ЦСКА и треньорът Стойчо Мл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Папа Франциск завърши посещението си в Гърция с послания за бежанците

Папа Франциск завърши посещението си в Гърция с послания за бежанците

Папа Фран­циск завърши вчера 3-дневното посещение в Гър­ция с пос­лания за съп­ричас­т­ност към съд­бата на бежан­ците и хората, под­ложени на страда…

Прочети още:

Loading...

Земеделие