Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Компенсации за родители, излезли в неплатен отпуск заради онлайн обучението на децата си

Компенсации за родители, излезли в неплатен отпуск заради онлайн обучението на децата си

Родителите на деца до 14 години, които не посещават училище, дет­ска ясла или градина заради въведените противоепидемични ограничения, имат право на месечна целева помощ. Могат да я получават, само ако пол­з­ват неп­латен отпуск, защото не могат да работят дис­тан­ционно, нямат въз­мож­ност да пол­з­ват платен отпуск и не са в бол­ничен, припом­нят от Минис­тер­с­т­вото на труда.

За семейс­тва с едно дете раз­мерът на помощта е равен на минимал­ната работна зап­лата — 650 лв. За семейс­тва с две и повече деца помощта е 150% от раз­мера на месеч­ната минимална работна зап­лата или 975 лв. Кон­к­рет­ната й стой­ност се определя за всеки месец поот­делно съоб­разно броя на дните, в които в училището/детското заведение са въведени противоепидемични ограничения, които не могат да над­х­вър­лят дните, в които работещият родител пол­зва неп­латен отпуск.

В случай че дис­тан­цион­ното обучение е въведено за срок над 10 работни дни от месеца, помощта се получава в пъл­ния й раз­мер. Ако ограниченията са за срок от 6 до 10 работни дни от месеца, за семейс­тва с едно дете раз­мерът на помощта е 325 лв., а за семейс­тва с две и повече деца — 487,50 лв. При въведени ограничения до 5 работни дни от месеца семейс­т­вата с едно дете ще могат да получат 162,50 лв., а тези с две или повече деца — 243,75 лв.

Помощта се отпуска на семейс­тва, в които сред­ният доход на човек през месеца, в който училищата, дет­с­ките ясли или градини са зат­ворени заради COVID-19, е по-нисък или равен на 150% от минимал­ната зап­лата или 975 лв. Това означава, че за да има право на такава под­к­репа от дър­жавата семейс­тво с едно дете трябва да има общ доход до 2925 лв., а с две деца — до 3900 лв.

Право на такава финан­сова под­к­репа имат родителите, които са останали без работа, но нямат право на обез­щетение за без­работица или неговият раз­мер е по-нисък от 975 лв. Помощта може да се пол­зва и от самоосигуряващи се, които не могат да работят поради противоепидемич­ните ограничения.

Месеч­ната целева помощ се отпуска въз основа на заявление-декларация, подадено в Дирек­ция „Социално под­помагане“ по нас­тоящ адрес най-късно до края на месеца, след­ващ месеца, за който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извън­ред­ното положение.

България

Икономика

Бизнесът поиска за декември помощ за скъпия ток от 190 лева за мегаватчас

Бизнесът поиска за декември помощ за скъпия ток от 190 лева за мегаватчас

Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария /АИКБ/ пред­лага да се изпол­зва съз­даденият вече механизъм за ком­пен­сиране на високите цени н…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Нов двоен удар по Стойчо Младенов и ЦСКА

Нов двоен удар по Стойчо Младенов и ЦСКА

Още играчи отпадат от сметките на треньора до края на 2021 година

След равен­с­т­вото с Пирин в Благоев­г­рад (1:1) ЦСКА и треньорът Стойчо Мл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Папа Франциск завърши посещението си в Гърция с послания за бежанците

Папа Франциск завърши посещението си в Гърция с послания за бежанците

Папа Фран­циск завърши вчера 3-дневното посещение в Гър­ция с пос­лания за съп­ричас­т­ност към съд­бата на бежан­ците и хората, под­ложени на страда…

Прочети още:

Loading...

Земеделие