Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 120, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Омертата на ГЕРБ се пропуква: Бизнесмен свидетелства за кюлчетата, „Мата Хари” и такса „Спокойствие” пред властта

Омертата на ГЕРБ се пропуква: Бизнесмен свидетелства за кюлчетата, „Мата Хари” и такса „Спокойствие” пред властта

Омертата на ГЕРБ се пропуква: Бизнесмен свидетелства за кюлчетата, „Мата Хари” и такса „Спокойствие” пред властта

Ако са истина твърденията на Светослав Илчовски, наяве излиза страшната картина на мафиотско-мутренския модел на отиващата си власт на Бойко Борисов

Биз­нес­мен раз­каза в пар­ламента пот­ресаващи неща за премиера Борисов, за т.нар. „Мата Хари”, която е снимала кюл­четата злато в спал­нята на премиера; за клипове със сек­суални издевател­с­тва в зат­вора върху извес­тен  биз­нес­мен с цел да го изнуд­ват за пари; за убийс­т­вен рекет; за годишна такса-спокойствие в раз­мер на 700800 хиляди лв., стигаща по-късно до 50% от цял биз­нес в рам­ките на 40 млн. лева.

Изнесените факти са ужасяващи, ако са верни, пише „Епицен­тър”. 

Биз­нес­менът Светос­лав Илчов­ски зас­тана пред комисията по ревизия на Мая Манолова и говори близо час, но изс­луш­ването му беше провалено от депутати от ГЕРБ

Светос­лав Илчов­ски — един от големите земев­ладелци в Бъл­гария, който в началото на тази година обяви, че мести биз­неса си в САЩ, заяви, че е бил изнуд­ван от соб­с­т­веник на друга фирма, който се е пред­с­тавил за говорещ от името на Борисов. Принудата била за това да продава зърно под пазар­ните цени. Преди време Илчов­ски  беше основен свидетел в процеса срещу бив­шия депутат от ГЕРБ, а после и от ДПС Димитър Аврамов.

Биз­нес­менът твърди, че пред очите му на рож­ден ден на министър-председателя Борисов Иван Ангелов — Пилето (соб­с­т­веникът на фирма “Градус“) и най-богатият бъл­гарин Цоло Вутов (соб­с­т­веник на 50% от „Геотех­мин“ ООД) му подарили кюл­чета злато. “Иван Ангелов, който според Илчов­ски бил ков­чеж­никът на премиера за изпиране на пари“ донесъл малко кюлче. След него Вутов прис­тиг­нал с голямо кюлче злато. “Е, Иване, тол­кова ли ти се откъсна от сър­цето, виж какво голямо кюлче ми е донесъл Цоло“, казал Борисов.  И Иван след това се реван­ширал на премиера с едно малко и две големи златни кюл­чета, поясни Илчов­ски.

“Минис­тер­с­тво на земеделието е кон­т­ролирано от Иван Пилето. Никой не може нищо да вкара без тях. Затова храната ни е най-боклучивата в света и в същото време най-скъпата. Не ни управ­ляват минис­три, а такива като Пилето — във всички сек­тори, пълен кон­т­рол. Бъл­гария е раз­делена на губер­нии, но напос­ледък се оядоха и започ­наха да си гледат в кан­четата един на друг. Така убиват пред­п­риемачес­кия дух на младите хора. Не сме имали въз­мож­ност да зас­танем отк­рито, защото всичко се кон­т­ролира от ГЕРБ“, добави той.

Светос­лав Илчов­ски каза още, че регионал­ният минис­тър в оставка Петя Аврамова през сеп­тем­ври 2020 г. го е изнуд­вала да спре да купува земи с думите: “Спри, бе! Спри да купуваш земя, бе! Спри или ще те дам на нашите прокурори“. Срещу него била образувана без­резул­татна проверка. 

Илчов­ски се пред­с­тави като крупен соб­с­т­веник на земя — притежаващ 150 000 декара земя, 100 000 от тях — лична соб­с­т­веност. Той започ­нал да купува земя преди 1718 години, като твърди, че никога не е учас­т­вал в проекти с еврофон­дове, за да не става зависим.

Проб­лемите му поч­нали през 2012 г., след като от дър­жавно дружес­тво му поис­кали “почер­пка“ от по 10 000 лв. за напояване в рам­ките на проект за поливно земеделие.

Биз­нес­менът тръг­нал да търси кон­такт в мес­т­ния офис на ГЕРБ в Чер­вен бряг и оттам го свър­зали с друг крупен биз­нес­мен, приб­лижен до властта, от Стара Загора. Двамата се раз­б­рали, като цената на спокойс­т­вието била биз­нес­менът да осигурява евтино зърно на човека от Стара Загора. “По 700800 хиляди лв. на година се получаваха, но аз изкар­вам по 10 млн., давах ги тези пари за спокойс­т­вие“, обясни Илчов­ски.

От думите му се раз­бра, че пок­рай тези подаръци той е бил допус­нат в близ­кия кръг до властта, където се правел на “балък“.

Исканията към него с времето обаче ставали все по-нагли. Имало е натиск за закопаване на трупове на норки в негови земи, както и покана за фик­тивно завишаване на обороти на ком­пании, които въз­намеряват да се лис­т­ват на бор­сата.

Такса „Спокойс­т­вие” – 50% от продук­цията

Раз­ривът в отношенията нас­тъпил окон­чателно през сеп­тем­ври 2020 г. Тогава му била поис­кана 50% от продук­цията, въз­лизаща общо на 40 млн. лв. годишно. “Искаха да дам моята продук­ция, защото работех в тях­ната дър­жава“, раз­каза биз­нес­менът. По това време получил предуп­реж­дение по телефона от минис­тър да спре да купува земедел­ска земя, защото щели да го дадат на “нашите прокурори“.

“Всеки ден е схема тука“, беше една от реп­ликите на Илчов­ски за това как фун­киционират нещата през пос­лед­ните години. Според него всеки сек­тор е раз­п­ределен и се кон­т­ролира от биз­нес­мени, приб­лижени до властта, а “минис­т­рите са кукли на конци“. 

Раз­каза, че е се е срещал с министър-председателя в ловна хижа. 

Най-скандалната част от раз­каза на биз­нес­мена обаче бе за съдър­жанието на два записа и учас­тието му в три сбирки, на които е присъс­т­вал Бойко Борисов — през 2013, 2018 и 2019 г. По думите му те били провеж­дани в резиден­цията край Студена, бив­шата резиден­ция на Тодор Жив­ков, присъс­т­вали по 3040 души, за да уточ­няват “искания къде, как, кога и кой“.

“Нарочно плащах пари, губих пари, само и само да мине тях­ното време“, каза свидетелят.

Сплаш­ване с клипове с изнасил­ване на арес­туван биз­нес­мен!

Биз­нес­менът дек­ларира, че е присъс­т­вал на сбирки заедно с премиера Борисов, на когото  са му показ­вали клип със сек­суални изв­ращения над биз­нес­мен, лежащ в зат­вора. Спомена имената на Миню Стай­ков и Николай Банев.

“На такава среща се събират се и обсъж­дат кой ще бъде сдробен. Беше поръчан извес­тен биз­нес­мен, който е още в зат­вора. От Кар­нобат … Показаха ми клипове как издевател­с­т­ват върху един от извес­т­ните биз­нес­мени — в килия, сек­суално. Да го изнуд­ват за огромни пари“, раз­каза биз­нес­менът. Той обяви, че не раз­полага с този запис и само го е гледал.

Мата Хари” – момиче на повик­ване за 5000 лева!?

Имал обаче друг запис. “Клипът е за едно момиченце, което всеки го търси в Бъл­гария.  Извес­тна плей­мейтка, тя си работи момиче на повик­ване. 

Тя лично му споделила, че е била наета срещу 5000 лв. да обс­лужи премиера и тя е нап­равила сним­ките в спал­нята му“, твърди пред комисията биз­нес­менът. Самите кюл­чета пък били подарък за рож­ден ден на Борисов.

Той каза, че поз­нава момичето, но няма да каже името ѝ, защото тя има дете. Няма никаква Мата Хари, под­черта той.

Илчов­ски раз­каза, че мнозина от ГЕРБ ненавиж­дали този кръг на Борисов, но от страх не смеели да реагират.

Депутатът от ГЕРБ Маноил Манев нарече биз­нес­мена лъжес­видетел и обяви заседанието на комисията за цирк.

Появиха се и още депутати от ГЕРБ, включително и Петя Аврамова, за която биз­нес­менът твърди, че го е зап­лаш­вала. Тя заяви, че не поз­нава този човек и че смята да потърси правата си пред съда.

България

Икономика

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие