Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Споменът за посланик Дончо Дончев остава жив

Споменът за посланик Дончо Дончев остава жив

Споменът за посланик Дончо Дончев остава жив

Преди пет години, на 21 април 2016 г., от този свят си отиде една забележителна лич­ност — дъл­гогодиш­ният дип­ломат и учен, пос­ланик Дончо Г. Дон­чев (22 юни 193821 април 2016 г.). Сякаш още е пред мен с живото си интелиген­тно лице, с наб­людател­ния си пог­лед. Поз­навахме се още от годините, когато беше замес­т­ник завеж­дащ отдел „Меж­дународен“ на ЦК на БКП, в края на седем­десетте. Д-р Дончо Дон­чев беше активен сът­руд­ник на нашето първо обществено-литературно списание „Отечес­тво“, естес­т­вено, със задъл­бочени статии и комен­тари за Далеч­ния изток и главно за Китай.

За това свое твор­чес­тво Дон­чев имаше солидна база — завър­шил бе Мос­ков­с­кия дър­жавен инс­титут за меж­дународни отношения със специал­ност „Световна икономика“. Скоро след това получава и науч­ната степен док­тор на историчес­ките науки от Инс­титута за Далеч­ния изток при Академията на науките на Русия.

Почти целия си съз­нателен живот пос­ланик Дон­чев свър­зва с Изтока. Работил е в посол­с­т­вата в Пхенян и Пекин. Беше пос­ланик на Бъл­гария в Китай (19831989) и начал­ник на отдел „Пети“ (19891990) във Вън­шно минис­тер­с­тво. В периода 19901992 г. заемаше и поста заместник-министър на вън­ш­ните работи. През 2009 г. бе удос­тоен със злат­ния почетен знак на МВнР.

Спом­ням си една история, която преди години бе споделил с мен големият китаист, дип­ломат и учен. В Бъл­гар­с­ката народна банка организират курс по изучаване на китайски в извън­работно време. Като гост и почетен лек­тор е поканен и пос­ланик Дончо Дон­чев.

Попитах ги, спомня си той, знаят ли как се пише думата „Китай“? Много лесно. Един правоъгъл­ник, пресечен в средата с черта — сим­волизиращ цен­т­рал­ното място на Под­небес­ната…“

Замисли се за момент, после продължи: „Това, казах им, въз­питава у китаеца начин на мис­лене, на самочув­с­т­вие, специфичен ключ към осмис­лянето и раз­бирането на тази огромна дър­жава. Всъщ­ност не дър­жава, а както казва един френ­ски професор: “Китай не е нация, а цивилизация“.

Този раз­говор все едно беше вчера, един от редицата пъти, когато съм се срещал с д-р Дончо Дон­чев, една енцик­лопедична лич­ност, обогатена със знанията на древ­ния език и историята на Китай. Един голям приятел на огром­ната азиат­ска страна, професионалист от висока класа. За такива хора споменът остава винаги жив…

Петър Герасимов,

главен редак­тор на в. „Китай днес“

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

Потвърдени са около две дузини културни обекти, както и 1394 км железопътна линия в Иран

След няколко дни онлайн обсъж­дания Организацията на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие