Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Даниел Митов след получения мандат: Ще търсим подкрепа от “Демократична България“ и диалог с ИТН

Даниел Митов след получения мандат: Ще търсим подкрепа от “Демократична България“ и диалог с ИТН

Даниел Митов след получения мандат: Ще търсим подкрепа от “Демократична България“ и диалог с ИТН

Калин Вельов и Любен Дилов-син сред новите министри, 11 са старите министри от „Борисов - 3

От ГЕРБ-СДС ще тър­сят под­к­репа за своя проек­токабинет първо от пар­ламен­тар­ните групи, от пар­тиите, които стоят идеологически най-близо до тях, заяви номинираният за премиер от ГЕРБСДС Даниел Митов след като президен­тът Румен Радев им връчи пър­вия проуч­вателен ман­дат за със­тавяне на правител­с­тво, съобщи БТА. Митов каза, че първи ще поканят официално за кон­сул­тации “Демок­ратична Бъл­гария“, но допълни, че от тях зависи дали ще се отзоват. Надявам се, че в бъл­гар­с­кия политически живот и пар­ламент може да се въз­с­танови нор­мал­ното дър­жав­ническо говорене и сериоз­ния под­ход към нещата, каза още Митов. Кам­панията отмина, в момента сме в период, в който трябва да се работи, дър­жавата има нужда от стабилен кабинет и то бързо, каза още той. Даниел Митов изтъкна, че пред­ложеният със­тав на кабинет е амал­гама между прием­с­т­веност и опит, и обнов­ление. Хора с ясни биог­рафии, с добра професионална под­готовка, които са готови от пър­вия ден от встъп­ването в длъж­ност, ако бъде приет този със­тав на кабинета, да работят така, че да можем да се справим както с пан­демич­ната криза, така и да пред­ложим мерки за икономическо въз­с­тановяване след нея, каза Митов. Митов под­черта, че един­с­т­вено няма да влиза в диалог с ДПС и БСП. Малко преди това Борисов обясни от бол­ницата, където преди ден беше опериран. Не се кан­дидатирах за премиер само за да е мир, заяви той. Може да сме дос­тойна опозиция.

Кабинетът “Борисов 3“ — пар­тията единодушно сега зас­тава зад Даниел Митов. След него вицеп­ремиер и минис­тър на отб­раната ще е Румен Хрис­тов, който пак е евроат­лан­тически човек. Той под­писа влизането на Бъл­гария в НАТО и ЕС. Даваме ясно знак за нашата ориен­тация към евроат­лан­тизма“, добави той. За минис­тър на кул­турата той обяви името на Калин Вельов, а за минис­тър на туризма — Любен Дилов-син.

Алек­сан­дър Иванов пък е пред­ложението за минис­тър на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото. Румен Хрис­тов — минис­тър на отб­раната и вицеп­ремиер. Томис­лав Дон­чев е без­с­порно най-големият капацитет по еврофон­довете. Десис­лава Ахладова остава минис­тър на правосъдието. Росен Желяз­ков остава минис­тър на тран­с­порта. Десис­лава Танева — минис­тър на земеделието. Деница Сачева е пред­ложението за социален минис­тър. Делян Доб­рев — минис­тър на енер­гетиката. Красен Кралев остава минис­тър на спорта. Жечо Стан­ков — минис­тър на икономиката. Красимир Въл­чев остава минис­тър на образованието. Ивелина Василева е пред­ложена за минис­тър на окол­ната среда и водите. Екатерина Захариева остава минис­тър на вън­ш­ните работи. Кирил Ананиев остава минис­тър на финан­сите. Кос­тадин Ангелов остава минис­тър на здравеопаз­ването.

Христо Тер­зийски — минис­тър на вът­реш­ните работи.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие