Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 94, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Есенниците успешно презимуваха

Есенниците успешно презимуваха

Есенниците успешно презимуваха

Очаква се добра зърнена реколта 2021, уверяват агроекспертите

В периода 1519 март в страната бе проведено пър­вото извад­ково 10-процентно обс­лед­ване на есен­ните кул­тури. Оцен­ката на момен­т­ното им със­тояние се прави от пос­тоянно дейс­т­ващи комисии, наз­начени от дирек­торите на Облас­т­ните дирек­ции „Земеделие“. Според док­лада, пуб­ликуван на страницата на земедел­с­кото минис­тер­с­тво, площите с пшеница и зимен ечемик в страната са в преоб­ладаващо добро със­тояние.

Оцен­ката на обс­лед­ваните посеви е „добра“ до „много добра“ на 79,5% от площите с пшеница (повишение с 0,4% спрямо 2020 г.) и 77,8% при ечемика (повишение с 3,9% в срав­нение с година по-рано). Средно е със­тоянието на 18,6% от пшеницата (при 19,5% за 2020 г.) и на 20,4% от ечемика (при 24,7% за 2020 г.). Процен­тът на площите в незадоволително със­тояние е нарас­нал нез­начително спрямо пред­ход­ната година, като при пшеницата е 1,9% (при 1,4% за 2020 г.), а при ечемика — 1,7% (при 1,4% за 2020 г.)

Под­х­ранени с минерални торове са 77,0% от обс­лед­ваните площи при пшеницата, което е със 7,0% по-малко в срав­нение с пред­ход­ната година. При ечемика има леко увеличение с 2,6% до 84,2% спрямо година по-рано. Към момента с хер­бициди са третирани 9,1% от площите с пшеница и 7,4% от площите на зим­ния ечемик.

В зависимост от периода на засяване основ­ните фенофази на раз­витие, в които се намират кул­турите, варират от трети лист и братене до начало на вретенене в южните части на страната. Фитосанитар­ното със­тояние на обс­лед­ваните посеви се определя като добро, а икономически важ­ните вредители са под прага на икономическа вред­ност.

Екс­пер­тите припом­нят, че недос­тигът на влага през есента на 2020 г. зат­рудни сеит­бата на зим­ната рапица в оптимални срокове и тя бе отложена за месец октом­ври. Към нас­тоящия момент добре презимувалите посеви с рапица са в добро агротех­ническо със­тояние, уверяват те. На отделни места в Североиз­точна Бъл­гария (област Доб­рич) се отчита нез­начителен процент нерав­номерно поник­нали и редки посеви. Това е в резул­тат на къс­ното поник­ване на рапицата, неус­пеш­ното й презимуване и нис­ките зимни тем­ператури.

Пад­налите до момента валежи осигуриха добро влагозапасяване на поч­вата, което в съчетание с тем­ператури над нор­мата, ще се отрази благоп­риятно върху раз­витието на есен­ниците“, прог­нозират от земедел­с­кото минис­тер­с­тво. През след­ващите месеци наличието на под­ходящи агрометеорологични условия, под­х­ран­ване на посевите и провеж­дане на рас­тител­нозащитни мероп­риятия, ще са пред­пос­тавки за нор­мално раз­витие на есен­ниците.

България

Икономика

Култура

Спорт

Дамбраускас: Този мач бе катастрафа за нас

Треньорът на Лудогорец Вал­дас Дам­б­раус­кас заяви, че поражението от ЦСКА с 1:4, е било катас­т­рофа за неговия отбор. “Когато спечелиш титл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Над една четвърт от пълнолетните граждани в ЕС биха отказали ваксинация срещу COVID-19, показва проучване

От петък гръц­ката вер­сия на “зелен …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...