Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Най-скандалният парламент тръгва към историята - с антинаграда за цялостно творчество!

Най-скандалният парламент тръгва към историята - с антинаграда за цялостно творчество!

Най-скандалният парламент тръгва към историята - с антинаграда за цялостно творчество!

Институцията деградира, авторитетът й клони към нула

44-то Народно съб­рание тръгва към историята. Днес, 5 март, е пос­лед­ното заседание преди депутатите да се потопят изцяло в предиз­бор­ната кам­пания. Някои от тях – за да се вър­нат отново във водещата по Кон­с­титуция инс­титуция в Бъл­гария.

Време е, следователно, за рав­нос­метка.

Водеща? Наис­тина?

Оцен­ките, с които изп­ращаме Народ­ното сърание, за жалост, са крайно негативни, а рей­тин­гът – отчай­ващо нисък. „Галъп“ измери скром­ните 14% доверие и гиган­т­ско недоверие – цели 73%.

През пос­лед­ния ман­дат цен­търът на политиката окон­чателно се измести другаде или както каза нас­коро вицеп­резиден­тът Илияна Йотова по друг повод: „Всеки ни каз­ваше, иде се раз­бери с Бойко“.

Авторитетът на пар­ламента клони към пълна нула и причините трябва да бъдат ясно казани, за да не бъдат евен­туално пов­таряни.

Къде е премиерът?!

Инс­титуционал­ната дег­радация намира най-яркото си прояв­ление в нежеланието на управ­ляващото мнозин­с­тво да покани премиера в Народ­ното съб­рание по какъвто и да било повод. По какъвто и да било!

По данни на БСП пар­ламен­тар­ната група на левицата е задала към Борисов 25 питания и 35 въп­роса. От тях 24 въп­роса и 20 питания са вър­нати.

Пос­ледно Борисов бе в пар­ламента през април миналата година, когато тряб­ваше да отговаря на въп­рос за пан­демията. Оттогава насам – нито вед­нъж. Премиерът не е стъп­вал в новата сграда на Народ­ното съб­рание, която не бе отк­рита с фан­фари, а с …народно въс­тание.

Дъл­гото отсъс­т­вие на Борисов ясно сочи сис­темен проб­лем. Джип­ката не е все пак официална инс­титуция.

Спрямо опозицията се демон­с­т­рира сила и някакво кривораз­б­рано превъз­ход­с­тво, което е белег както на ниска политическа кул­тура, така и отс­тъп­ление от основни прин­ципи на демок­ратич­ното управ­ление и правовата дър­жава.

Според член 90 на Кон­с­титуцията „народ­ните пред­с­тавители имат право на въп­роси и на питания до Минис­тер­с­кия съвет или до отделни минис­три, които са длъжни да отговарят.“

При приемането на основ­ния закон преди 30 години едва ли народ­ните пред­с­тавители са пред­виж­дали казус, при който мнозин­с­т­вото в Народ­ното съб­рание сис­темно ще гласува срещу изс­луш­ването на премиера, а и той самият няма да прояви инициативата да отговори на питанията на опозицията.

Бъл­гария пар­ламен­тарна или фейсбук-република е вече?

Дали пък решенията на мнозин­с­т­вото не нарушават кон­с­титуцион­ното право на граж­даните за кон­т­рол, което те имат чрез своите пред­с­тавители в НС? Може ли отказите на премиера да отговаря пред народ­ните изб­раници да се тъл­кува като сус­пен­диране на Кон­с­титуцията?

Думата тук имат екс­пер­тите, но е сигурно едно: 44-то Народно съб­рание се делегитимира и само се лиши от водещата си то Кон­с­титуция роля. Изп­разни се от съдър­жание.

То се зат­върди като инс­титуцията, която произ­вежда видима скан­дал­ност без видими политики.

Стабилни сме!

Нямаше сила и нямаше ситуация през пос­лед­ните четири години, която да пос­тави под сериозен въп­рос математичес­ката стабил­ност в Народ­ното съб­рание.

Необ­ходимите гласове все отнякъде идваха, независимо коя политическа сила какъв етикет си е сложила.

Без проб­лем мина и „чер­новата“ за нова Кон­с­титуция, където преам­бюлът на сегаш­ната бе изтикан най-накрая. Да не изб­рояваме всички хрум­вания, намерили място в проекта, за който и мал­ките деца раз­б­раха, че е димка за отк­лоняване на вниманието от лет­ните протести.

Важ­ното е, че гласове се намериха, включително от депутати, които иск­рено си приз­наха, че не са прочели какво са под­пис­вали. Да, става дума за Марешки, който в кам­панията сега отрича, че не бил чел проекта. Кой идиот би нап­равил това, попита Марешки в ефира на „Панорама“.

Нак­ратко: цялата стабил­ност на пар­ламента е математическа, но не и цен­нос­тна.

Проф. Огнян Гер­джиков, юрист, пред­седател на 39-то НС, бивш служебен премиер, определи проекта за нова Кон­с­титуция като „подиг­равка с основ­ния закон“, „плям­пук, който се спука“ и „самодейна проява“.

Но ако това е “самодейна проява“, значи ней­ните изпъл­нители могат спокойно да бъдат наречени „самодейци“.

Пет вота на недоверие, поис­кани от БСП, не минаха. НС устоя и на Великото народно въс­тание (2 сеп­тем­ври) и на пан­демията, като поз­воли на каран­тинираните депутати да се регис­т­рират, за да осигуряват кворума.

Но привидно най-стабилният като въз­мож­ности за осигуряване на необ­ходимото мнозин­с­тво пар­ламент се превърна и в най-скандалния.

Закони, закони и кръпка до кръпка

В края на 2020НС отчете, че е приело 135 закона, взело е 144 решения и е гласувало две дек­ларации.

Но статис­тиката е едно, качес­т­вото – друго.

Чес­тите промени и прокар­ването на нови правила през преходни и зак­лючителни раз­поредби на съв­сем други закони се превърна в запазана марка на пар­ламента, но с отрицателен знак. Както иронично въз­к­лина проф. Гер­джиков: „Както сме тръг­нали, очак­вам в скоро време чрез Преходни и зак­лючителни раз­поредби на Закона за пчелар­с­т­вото да променим Закона за бюджета…“

Всъщ­ност, не е смешно, че този начин на промяна се превърна в рецидив на законодател­ната инс­титуция. Първо, това е нарушение на Закона за нор­матив­ните актове. Но, по всичко личи, че авторитет­ните юристи са без­силни пред казуса. Второ, се заобикаля общес­т­веното обсъж­дане, тоест, интересите на граж­дани, социални групи, професионални общ­ности не се отчитат. Как­вото може да се промъкне, се промъква. Откъде накъде?!

През фев­руари, когато все още имаше време да се обмис­лят кан­дидатите за след­ващия пар­ламент, Съюзът на юрис­тите в Бъл­гария раз­п­рос­т­рани обръщение към политичес­ките пар­тии с апел да включат повече юристи в лис­тите. От 240 депутати 27 са юристи по дип­лома, „като повечето от тях са без реален юридически стаж“, отчетоха от Съюза.

Не бяха чути. Вместо юристи лис­тите се изпъл­ниха с лекари, спор­тисти, шоумени.

Чес­тите и произ­волни промени в законите намират отражение не просто върху качес­т­вото на продук­цията на НС, а върху начина, по който живеем всеки ден.

Инвес­тициите бягат от несигурна правна среда, а Бъл­гария се нуж­дае от инвес­т­ции.

От лип­сата на елемен­тарна пред­видимост бягат и бъл­гар­с­ките граж­дани. А като избягат зад граница могат да гласуват в посол­с­тва и кон­сул­с­тва. Дис­тан­ционно – не и не! Така реши законодателят.

Римейк на провалите

Ако трябва да класираме провалите на отиващия си пар­ламент, проек­тът за Кон­с­титуция без­с­порно води ран­г­лис­тата.

На второ са споменатите вече чести промени в законодател­с­т­вото, неот­читането на общес­т­вени интереси, съм­ненията за лобизъм. При близо 90% от законодател­ните инициативи лип­с­ват изс­лед­вания и научни екс­пер­тизи, при 76,3% няма анализ дали съот­вет­с­т­ват на правото на Европейс­кия съюз (дан­ните са изнесени и в обръщението на юрис­тите към политичес­ките пар­тии).

На трето – въвеж­дането на фигурата на така наречения над­г­лавен прокурор, който ще може да раз­с­ледва глав­ния прокурор и замес­т­ниците му. Защо се налага това, след като според решение на Кон­с­титуцион­ния съд всеки прокурор може да раз­с­ледва обвинител №1 при данни за прес­тъп­ление? Мнозин­с­т­вото, което въп­реки съп­ротивата на екс­пер­т­ната общ­ност и на президента, наложи решението се оправ­дава с Венециан­с­ката комисия. Но такава прак­тика в европейс­ките дър­жави няма.

След отх­вър­леното вето Румен Радев сезира и Кон­с­титуцион­ния съд.

Дебатът около новата фигура в съдеб­ната власт със сигур­ност ще продължи.

Към всички юридически гафове трябва да прибавим и ими­джовите поражения, предиз­викани от поведението на пред­седател­ката на НС Цвета Караян­чева. Никаква инс­титуционална реак­ция не дойде след раз­п­рос­т­ранените записи с пред­полагаемия глас на премиера. Никакви извинения и към граж­даните, които с апломб бяха посъвет­вани: „Ходи пеша, бе!“

В обоб­щение, 44-то Народно съб­рание си тръгва с антинаг­рада за цялос­тно твор­чес­тво. Да (му) мисли след­ващото!

Таня Джоева

От „Епицен­тър”

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...