Проф. Георги Михайлов: Властта застана срещу народа с отказа да закупи „Спутник V”

Управ­ляващите трябва да си дадат сметка, че допус­кат фатална грешка – зас­тават срещу интересите на нацията.“ Това заяви пред БНР депутатът от БСП и член на здрав­ната комисия в пар­ламента проф. Георги Михай­лов. Той комен­тира пред­ложението на БСП правител­с­т­вото да осигури дос­тъп на граж­даните и до рус­ката вак­сина срещу коронавирус „Спут­ник V“.

Всичко това е много тъжно за тези, които се противопос­тавят на едно такова разумно решение“, посочи Георги Михай­лов в предаването „Преди всички“. По думите му управ­ляващите, които тол­кова често говорят за кон­сен­сус, в случая нарушават кон­сен­суса със соб­с­т­вената си нация.

Д-р Михай­лов даде пример с Унгария и Словакия, които са намерили механизми да прилагат рус­ката вак­сина, и цитира науч­ното списание „Лан­сет“ за качес­т­вата на вак­сината. „Проб­лемът изобщо не е спорен и това се вижда от прак­тиката на дър­жави от Европейс­кия съюз“, заяви той.

Лобираме за здравето на бъл­гар­с­ката нация“, заяви депутатът.

След тол­кова много „законот­вор­чески кал­пазании“, извър­шени от това Народно съб­рание, сега според Михай­лов се изпол­з­ват несериозни аргументи и витиевати обяс­нения.

Трябва да се прег­ледат докумен­тите, пред­с­тавящи дан­ните за безопас­ност и странич­ните ефекти, да бъдат одоб­рени от Изпъл­нител­ната аген­ция по лекар­с­т­вата, а след това аген­цията да пред­ложи одоб­рението на вак­сината, обясни д-р Георги Михай­лов. Пар­ламен­тът може да се събере и на извън­редно заседание, допълни той.

И сегаш­ните вак­сини са приз­нати под условие, това са нови биологични продукти, припомни депутатът.

В науката, в медицината няма свещена истина и няма свещеници, които могат да я изричат. Има обмяна на мнения, има противобор­с­тво на мнения“, изтъкна проф. Михай­лов по повод огласяването на определени гледни точки от Бъл­гар­ска свободна телевизия за качес­т­вата на една от прилаганите вак­сини у нас.