Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Проф. Светлана Шаренкова приветства посланик Елеонора Митрофанова

Проф. Светлана Шаренкова приветства посланик Елеонора Митрофанова

Проф. Светлана Шаренкова приветства посланик Елеонора Митрофанова

Днес Вие ставате част от България като представител на Велика Русия, заяви председателката на Форума и издател на в. ЗЕМЯ и „Русия днес – Россия сегодня” проф. Светлана Шаренкова

В привет­с­т­вието на пред­седателя на Форум „България-Русия” проф. Свет­лана Шарен­кова до новоназ­начената пос­ланичка на Русия у нас Елеонора Мит­рофанова се казва:

Добре дошли, Ваше Превъз­ходител­с­тво!

От 01.03.2021 г. в Бъл­гария работи новият извън­реден и пъл­номощен пос­ланик на Рус­ката федерация Елеонора Вален­тиновна Мит­рофанова

Скъпа, Елеонора Вален­тиновна!

От името на Форум „Бъл­гария — Русия”, от редак­цион­ните колек­тиви на всекид­нев­ника ЗЕМЯ и сед­мич­ника „Русия днес – Рос­сия сегодня” и нашите многоб­ройни читатели Ви привет­с­т­ваме на бъл­гар­ска земя!

Ние виж­даме чудесна сим­волика, че започ­нахте своята нова дип­ломатическа мисия в Бъл­гария в пър­вия ден на март –Баба Марта – ден, с който идва пролетта. Вяр­ваме, че за отношенията на Бъл­гария и Русия отново ще нас­тане Пролет, която ражда живот и пробуж­дане, защото не е естес­т­вено два брат­ски народа да бъдат отчуж­дени и да живеят по законите на политичес­ката Зима.

Вяр­ваме, че от пър­вите часове на новото си поп­рище почув­с­т­вахте бъл­гар­с­ката любов към Русия! Елеонора Вален­тиновна, ние също съп­реживяхме с въл­нение Вашето душевно обръщение към бъл­гар­с­кия народ, с което ни поз­д­равихте на 3 март на бъл­гар­ски език, положихте цветя на емб­лематични памет­ници, свър­зани с Руско-турската война, общата ни история и Освобож­дението на Бъл­гария от осман­ска власт! Със своята иск­реност Вие докос­нахте всяко чес­тно бъл­гар­ско сърце, за което сме Ви благодарни!

Знаем, че за Вас Бъл­гария е брат­ска страна и сте приятели с много бъл­гари още от студен­т­с­ката скамейка в МГИМО. А с Ирина Бокова работехте почти десетилетие в ръковод­с­т­вото на светов­ната кул­турна организация ЮНЕСКО.

Благодарни сме Ви и няма да заб­равим, че ни уважихте и бяхте наш гост на Всемирен кон­г­рес на рус­ката преса в София през 2004 г. в качес­т­вото си на заместник-министър на вън­ш­ните работи на Рус­ката федерация!

Елеонора Вален­тиновна, днес Вие ставате част от Бъл­гария – от тези, които обичаме Русия, но и на всички други бъл­гари– защото сте пред­с­тавител на Велика сила — на Рус­ката федерация. Изп­равена сте пред трудна, но благородна мисия — да въз­с­тановите българо-руските отношения в полза на двата народа, и да опровер­гавате пред­с­тавите за Русия, че е зап­лаха за Бъл­гария и Европейс­кия Съюз, внесете нежно спокойс­т­вие и дип­ломатически разум в решаването на най-сложите задачи в днеш­ния многополюсен свят. И не на пос­ледно място, пожелаваме Ви да след­вате заветите на „бъл­гар­с­кия граф” Игнатиев и на големия приятел на Бъл­гария акад. Евгений Примаков!

Желаем Ви крепко здраве, успехи и упорита работа в полза брат­с­ките, правос­лавни бъл­гар­ски и руски народи!

На добър час! Добро пожаловать в сол­неч­ной Бол­гарии!”, завър­шва обръщението на проф. Свет­лана Шарен­кова към новоназ­начената пос­ланичка на Русия Н. Пр. Елеонора Мит­рофанова.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...