Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Едно кмет­ско място вече завоюва пред­с­тавител на БСП на пър­вия тур, трима продъл­жават нап­ред към втори тур на мес­т­ните избори.

Татяна Стой­кова от БСП спечели кмет­с­кото място в Троян­с­кото село Калейца вед­нага след прик­люч­ването на вота там. Тя извоюва убедителна победа срещу кан­дидата на управ­ляващите от ВМРО.

В три кмет­с­тва кан­дидатите на БСП ще се явят на балотаж идната сед­мица, където над­виха останалите претен­денти.

В село Стежерово, община Лев­ски, социалис­т­ката Пепа Кос­това ще се бори с кан­дидата на БЗНС, след като в класацията от пър­вия тур претен­ден­тът на ГЕРБ остана чет­върти, изп­реварен от издиг­натия от „Репуб­ликанци за Бъл­гария“, заел третото място по резул­тат.

Балотаж пред­с­тои и на Димитър Николов – кан­дидат на инициативен комитет, под­к­репен от БСП, в село Трояново, община Камено. Там под­к­репеният от БСП Николов ще се спори с кан­дидата на ГЕРБ след отпадането на претен­дента от „Репуб­ликанци за Бъл­гария“.

Втори тур очаква и кан­дидатът на БСП Мех­мед Мех­мед в кмет­с­тво Боян, община Венец. Той ще се със­тезава на втори тур с изб­раника на ДПС, тъй като на трето място се класира кон­курента от „Репуб­ликанци за Бъл­гария“.

БСП остро раз­к­ритикува в своя нарочна позиция изнесените в медийни репор­тажи данни за неп­рик­рито купуване на гласове от ГЕРБ на час­тич­ните мес­тни избори в община Мъг­лиж на 28 фев­руари.

В позицията се казва: „Цяла Бъл­гария видя как ГЕРБ победи вчера на час­тич­ните мес­тни избори в Мъг­лиж – с без­пар­донни и неп­рик­рити манипулации. С упот­ребата на хора и купуването на гласовете им. Телевизиите показаха във видеоз­пис, че всяка морална и законова норма е прес­тъпена и погазена от ГЕРБ.  Показно, грубо и ароган­тно кмет­с­кото място бе узур­пирано и това стана пуб­лично дос­тояние. БСП призовава всички, без ГЕРБ, да проявим остра нетър­пимост към всички варианти и механизми на опорочаването на вота. Да се обединим и да се противопос­тавим на всички порочни прак­тики за под­мяна на волята на бъл­гар­с­ките гласоподаватели – поз­нати и нови форми на агресивно вмешател­с­тво в избор­ния процес. Нека опазим гласа на всеки бъл­гар­ски граж­данин!”, завър­шва позицията на социалис­тите.