Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 157, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова за земеделието: Подкрепа на българските фермери и родното производство на храни

Корнелия Нинова за земеделието: Подкрепа на българските фермери и родното производство на храни

Корнелия Нинова за земеделието: Подкрепа на българските фермери и родното производство на храни

БСП предвижда създаване на Национален електронен поземлен регистър, който да реши проблема с т.нар. „бели” и „червени” петна в земеделието

Земедел­с­ките суб­сидии трябва да бъдат прераз­п­ределени така,  че по-голямата част от тях да се насочат към произ­водителите на плодове, зелен­чуци, месо и мляко. Тази позиция на БСП  остава неп­роменена през пос­лед­ните години и е залег­нала в управ­лен­с­ката прог­рама на левицата.

На срещи със сел­с­кос­топан­ски произ­водители невед­нъж лидерът на социалис­тите Кор­нелия Нинова е каз­вала, че в глобал­ния свят икономиките са свър­зани, но разум­ната политика е да бъдат определени сек­тори, където Бъл­гария има потен­циал да раз­вива национално, бъл­гар­ско родно произ­вод­с­тво. Според нея земедел­с­ките стопани се нуж­даят от помощ от страна на дър­жавата, за да могат да осигурят по-голяма част от храната за бъл­гар­с­ките граж­дани. Бъл­гар­с­кото произ­вод­с­тво е чисто и качес­т­вено, но е некон­курен­тос­пособно спрямо внос­ните стоки заради по-голямата суб­сидия на другите европейски страни.

Стъп­ките в под­к­репа на бъл­гар­с­кото произ­вод­с­тво включ­ват и въз­с­тановяването на напоител­ните сис­теми. Именно напояването е една от бол­ните теми за род­ното поливно земеделие и по думите на много стопани ни спъва да бъдем кон­курен­тни на европейс­ките произ­водители.

По отношение на реализацията на земедел­с­ката продук­ция БСП се ангажира с изг­рaж­дaнeто нa мрeжa oт фeр­мeрcки пaзaри c пряк дocтъп нa прoиз­вoдитeлитe. Целта е да бъде скъсена веригата от прекуп­вачи и така да се намали ocкъпявaнeтo нa cтoкитe. Пред­вижда се и cъз­дaвaнe нa eлeк­т­рoннa бoрca зa oнлaйн тър­гoвия нa зeмeдeлcки прoдукти. Така ще бъде изг­радена единна инфор­мационна сис­тема, обединяваща пазарите за сел­с­кос­топан­ска продук­ция с плат­форма за елек­т­ронна тър­говия. Чрез нея ще се даде дос­тъп на фер­мерите до пазарите и големите тър­гов­ски вериги. 

Пчелар­с­т­вото също е изведено като приоритет в управ­лен­с­ката прог­рама на БСП, която под­к­репя политиките за биологично произ­вод­с­тво и екологич­ното земеделие в сек­тора. На среща с пред­с­тавители на бранша в Деня на пчеларя Кор­нелия Нинова ги увери, че левицата ще под­к­репи род­ното произ­вод­с­тво на мед и пчелни продукти, за да бъде кон­курен­тно на европейс­кия и световен пазар.

Като част от визията за модерно дър­жавно управ­ление и реално дейс­т­ващо Елек­т­ронно правител­с­тво БСП пред­вижда съз­даване на Национален елек­т­ронен позем­лен регис­тър. Той трябва да реши проб­лема с т.нар. „бели” и „чер­вени” петна в земеделието. Регис­търът ще дава инфор­мация в реално време за струк­турата на земеделието: какво може да се очаква като продук­ция във всеки един момент, как тази продук­ция стига до пазара, кой я произ­вежда, кой и за какво взема суб­сидии и как те се отразяват върху доходите на заетите в земеделието.

България

Икономика

Култура

Спорт

Саша Илич посочи 6 ключа към успеха срещу “Базел“

Саша Илич посочи 6 ключа към успеха срещу “Базел“

“Съперникът ни е в криза на резултатите, но не и на играта“, посочи треньорът на “ЦСКА-София“

Шест важни фак­тора могат да донесат победата на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие