Удължиха извънредната обстановка до 30 април

Удължиха извънредната обстановка до 30 април

Собствениците на заведения се отказаха от намерението си да отворят протестно

Министър-председателят Бойко Борисов свика вчера извън­редно правител­с­т­вено заседание, на което беше взето решение за удъл­жаване на срока на извън­ред­ната епидемична обс­тановка до 30 април, съобщи прес­служ­бата на кабинета. Премиерът е раз­поредил на минис­търа на здравеопаз­ването проф. Кос­тадин Ангелов да изготви заповед, в която ясно да бъдат раз­писани сроковете за поетап­ното раз­х­лаб­ване на мер­ките. По отношение на работата на рес­торан­тите, заведенията и нощ­ните клубове Борисов е изис­кал от здрав­ния минис­тър да проведе среща с техни пред­с­тавители и да обсъдят въз­мож­ните решения за бранша. Един от въз­мож­ните варианти е те да отворят още в началото на фев­руари при 50 на сто капацитет и с работно време до 22.30 часа, като в този случай рис­кът е те отново да бъдат зат­ворени при влошаване на епидемич­ната обс­тановка.

Друг вариант за рес­торан­тите, заведенията и нощ­ните клубове е да отворят от 1 март, като до тогава се под­к­репят със сред­с­тва, отпус­нати с нотификация, се посочва още в съоб­щението.

Меж­дув­ременно соб­с­т­вениците на заведения се отказаха от намерението си да отворят протес­тно, съобщи Топновини.бг. Като причина за това пред­седателят на Бъл­гар­с­ката асоциация на заведенията Ричард Алибегов посочи, че не искат здрав­ният минис­тър “да ги сочи с пръст“, като винов­ници при евен­туално поредно повишаване на новите случаи на Covid-19. През пос­лед­ните 24 часа у нас са регис­т­рирани 772 нови случая на коронавирус при нап­равени 13 540 теста, сочат дан­ните от Един­ния инфор­мационен пор­тал. Това означава, че 5,7% от взетите проби са дали положителен резул­тат. 3321 от тес­товете са по метода PCR, a останалите 1307 са бързи антигенни тес­тове. Жер­т­вите на болестта у нас станаха 8880, 60 от които са от пос­лед­ното денонощие. До момента срещу Covid-19 у нас са вак­синирани 26 798. През пос­лед­ното денонощие са извър­шени 655 имунизации — 584 с вак­сината на “Пфайзер/БионТех“ и 71 с тази на “Модерна“.