Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб27022021

Брой 40, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Моделът е изчерпан, първи го казахме, говорим го четири години!

БСП: Моделът е изчерпан, първи го казахме, говорим го четири години!

БСП: Моделът е изчерпан, първи го казахме, говорим го четири години!

Инициираме разговори, за да гарантираме честността на изборите, заяви Ирена Анастасова от левицата

От БСП считаме, че сегаш­ният модел на управ­ление е изчер­пан и вреден. Това не го говорим от днес, а от четири години. Нито президен­тът, нито ние каз­ваме нещо ново в това отношение.  Изпъл­нител­ното бюро на БСП взе решение да раз­говаряме с наши пар­т­ньори, за да осигурим по-голяма проз­рач­ност и да нап­равим така, че изборите да бъдат свободни и чес­тни. Приехме Дек­ларация за свободни и чес­тни избори. Поканили сме на раз­говори в чет­вър­тък и петък 18 пар­тии и 10 НПО-та“, заяви зам.-председателят на БСП Ирена Анас­тасова пред NovaNews.

Атанасова е категорична, че това е важно за бъл­гар­с­ките граж­дани, за да бъде повишено и доверието към избирател­ния процес. Депутатът от левицата уточни, че пър­вият кръг от срещи ще бъде с организации, с които БСП отдавна има установено сът­руд­ничес­тво, а на след­ващ етап от левицата ще поканят и г-жа Мая Манолова, и г-н Слави Трифонов и останалите фор­мации, включили се в протес­тите срещу властта. Анас­тасова обърна внимание, че тези раз­говори не са инициирани, за да договарят коалиции, а акцен­тът ще бъде пос­тавен върху избирател­ната актив­ност изборите, защото от нея произ­тича тях­ната легитим­ност.

Относно поста във Фейс­бук на Слави Трифонов, в който той комен­тира, че пар­тията му и БСП „стоят от двата бряга на реката“, Анас­тасова комен­тира: „БСП никога не е избирала да бъде от другата страна. В пос­лед­ните няколко години БСП пос­ледователно е отс­тоявала политики срещу това управ­ление. С думи и дейс­т­вия сме демон­с­т­рирали абсолютна неп­римиримост. Ние имаме решение на пар­тията, с което каз­ваме, че в коалиция и договорки с ГЕРБ няма да учас­т­ваме. Всички трябва да се обединим, за да променим модела на управ­ление.“

Народ­ният пред­с­тавител припомни, че БСП е най-голямата опозиционна пар­тия и че като такава през пос­лед­ните години е отс­тоявала въвеж­дането на машинен вот, активна регис­т­рация, пуб­личен регис­тър на избирателите в Бъл­гария.

Че сме пос­ледователни срещу този модел на управ­ление, никой не може да отрече“, категорична е Ирена Анас­тасова. 

По повод дебата за промени в избор­ните правила тя съобщи, че от левицата ще внесат пред­ложенията си за ревизия на Избирател­ния кодекс, тъй като от БСП са против прак­тиката на управ­ляващите да правят произ­волни поп­равки в преходни и зак­лючителни раз­поредби на раз­лични закони. От БСП ще нас­тояват и за видеонаб­людение на процеса на преб­рояване на гласовете и на офор­мяне и изгот­вяне на протоколите, както и промяна за активна регис­т­рация преди изборите.

БСП не е разединена. Много години съм член на пар­тията, сега обикалям струк­турите по-често и виж­дам, че член­с­ката маса е по-въодушевена. Проб­лемите се решават. Пар­тията има Устав и прог­рама. Всеки, който се раз­минава с тях, е свободен да напусне пар­тията“, комен­тира Анас­тасова по повод твър­дения за раз­кол в левицата.

Във връзка с национална кам­пания за прием на нови социалисти, тя изтъкна: „В пос­лед­ните сед­мици от всички общин­ски организации ни се обаж­дат, за да кажат че има много заявки за нови членове на пар­тията, както и такива, които искат да под­новят член­с­т­вото си – нап­ример на социалис­тите в Плов­див“.

По темата за ковид кризата и образованието, зам.-председателят на левицата комен­тира, че оценява усилията на минис­тър Въл­чев да не се зат­варят бъл­гар­с­ките училища. „Не е добре това за бъл­гар­с­ките деца и образованието. Една година децата са извън училище, което не може да бъде навак­сано“, смята зам.-председателят на БСП, която е и бивш дирек­тор на столично училище. Тя смята, че Минис­тер­с­т­вото на образованието трябва да нап­рави пълен анализ на пос­лед­с­т­вията от тази година на дис­тан­ционно обучение – как се е отразило върху усвояването на знанията от децата.

Top of Form

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Треньорът на ЦСКА не се притеснява от „орлите“

Треньорът на ЦСКА не се притеснява от „орлите“

Лудогорец разполага с добри футболисти, но аз познавам техните слабости, обяви Бруно Акрапович

Треньорът на ЦСКА Бруно Акрапович заяви, че ня…

Прочети още:

Loading...

Свят

“Дейли Мирър“: Нов лидер на “Ал Кайда“ подготвя атентати

“Ал Кайда“ вероятно под­готвя атен­тати, подобни на тези от 11 сеп­тем­ври 2001 г.“, пише британ­с­кият в. “Дейли мирър“, пише Епицен­тър.

Според из…

Прочети още:

Loading...

Земеделие