Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) На финала: Последната сесия на парламента започна с критики и обещания

На финала: Последната сесия на парламента започна с критики и обещания

На финала: Последната сесия на парламента започна с критики и обещания

След 25 дни почивка депутатите се завърнаха за първото за годината заседание на Народното събрание

В пър­вия работен ден на пар­ламента протест блокира движението по бул. “Цар Освободител“ пред старата сграда на Народ­ното съб­рание. Протес­тиращите от „сис­темата ни убива” и пар­тия АБВ нас­тояха за провеж­дане на чес­тни избори и проверка на цялата дей­ност на кабинета. По традиция новата политическа сесия, която е и пос­ледна за 44-тото народно съб­рание, започна с дек­ларация на всяка от пар­тиите в пар­ламента, а основни теми бяха още пред­с­тоящите избори и справянето с коронавируса, комен­тира Топновини.бг. Очак­вано на финала е време за рав­нос­метка за свър­шеното през изминалите 4 години. Бяха отчетени успехи, но и отп­равени редица критики — към президента, към управ­ляващите, към опозицията. Два месеца преди изборите пар­тиите показаха, че кам­панията за вота отдавна е в ход, и дадоха редица обещания към своите избиратели. Цвета Караян­чева обяви, че през изминалите 4 години сме станали свидетели на „някои редки, но без­ценни моменти на един­с­тво“, но и на остри сблъсъци, взаимни обвинения и демон­с­т­ративно опраз­ване на депутат­ски банки. Видяхме и издиг­ната срещу сградата на пар­ламента бесилка… Тя беше доказател­с­тво, че всички можем да станем жер­тва на кон­ф­рон­тацията помежду ни, когато тази кон­ф­рон­тация е без­п­рин­ципна, руши под­пори и изгаря мос­тове, заяви още шеф­ката на НС. Тя отчете, че пред­с­тоят пър­вите пар­ламен­тарни избори, организирани от правител­с­тво на ГЕРБ, и вече е започ­нала атака срещу организацията им. Караян­чева призова да се избяг­ват внушенията за манипулация на избор­ните резул­тати, защото най-големият губещ е бъл­гар­с­ката демок­рация.

От ГЕРБ изпол­з­ваха случая да призоват президента по-скоро да вземе решение за дата на изборите, за да могат инс­титуциите, пар­тиите и граж­даните да се под­гот­вят. Според пред­седателя на ПГ Даниела Дарит­кова през изминалата пленарна сесия управ­ляващото мнозин­с­тво е удър­жало на натиска на опозицията. В ситуация на политическа тур­булен­т­ност и протести чухме гласа на протес­тиращите, но и видяхме нес­пособ­ността на политичес­кото им лидер­с­тво да фор­мулира и пос­тига значими цели. Протес­тите ни нап­равиха по-смирени, а нес­пособ­ността на лидерите на пар­ламен­тар­ната и извън­пар­ламен­тар­ната опозиция да изг­радят силна алтер­натива – по-отговорни, заяви Дарит­кова, цитирана от БГНЕС. От ГЕРБ заявиха още, че здрав­ната криза и олекотяването на икономичес­ките пос­ледици от нея са един­с­т­веният им приоритет. В името на тези приоритети от пар­ламен­тар­ната група са готови да се вслушат във всеки разумен глас. Лидерът на ДПС Мус­тафа Карадайъ също отп­рави остри критики към управ­ляващите. С тази сесия ще зат­ворим страницата на един доста противоречив и раз­нопосочен период от нашата най-нова история. Период на без­помощно лутане, самонадеяно и безот­говорно поведение, управ­ление без реформи, с доста пиар и самох­вал­с­тво, категорично обобщи той. По думите му коронак­ризата е нап­равила по-видимо истин­с­кото положение на нещата. Карадайъ обяви, че пред­с­тоящите избори са най-важните след 1989 г. и от тях зависи „как и за колко време ще се справим с вируса ГЕРБ, който унищожава демок­рацията и свободата в Бъл­гария“. ДПС ще пред­ложи Прог­рамата си за ускорено, догон­ващо раз­витие на страната. Приоритети на Движението са чис­тият въз­дух, чис­тата вода, чис­тата енер­гия, високите тех­нологии, водород­ната икономика и включ­ване на свобод­ните и актив­ните граж­дани. Пар­тията ще учас­тва активно за реализиране на Зеления пакт на ЕС. „Обединени пат­риоти“ се заканиха, че няма да допус­нат промяна на избор­ните правила в навечерието на вота. Съп­ред­седателят на политичес­ката група Иск­рен Веселинов отчете, че коалицията е пред­почела да поеме по труд­ния път, да остане във властта и благодарение на това днес страната има приет бюджет. Пат­риотите заявиха, че ще продъл­жат да „отс­тояват идеите си, да тър­сят един­с­т­вото и да пос­тавят интересите на бъл­гар­с­ката нация над всичко“. Пред­с­тоящите избори бяха във фокуса на дек­ларацията и на ПП „Воля“. Зам.-председателят на групата Кръс­тина Тас­кова обяви, че датата на вота не е от значение за тях, тъй като работата им не се изчер­пва само по време на кам­панията. Според нея кризата с пан­демията е показала ясно кой стои до народа и кой гледа соб­с­т­вените си интереси. Тас­кова отп­рави критика, че всички говорят за обединение, но всъщ­ност има раз­деление. “Воля“ пък ще пред­ложи на бъл­гар­с­ките граж­дани общес­т­вен договор за доверие.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие