Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Ред, правила, контрол, дисциплина – за всички еднакви в държавата

БСП: Ред, правила, контрол, дисциплина – за всички еднакви в държавата

БСП: Ред, правила, контрол, дисциплина – за всички еднакви в държавата

Няма конфликт между БСП и президента Радев, категорична е лидерката на левицата Корнелия Нинова пред БНТ

Причината за кар­тините на навод­нения, които виж­даме, не е само в дъжда. Това, което виж­даме, е много силен спомен, дежа вю. През 2014 година преживях със съг­раж­даните си навод­нението в Мизия, когато 3-метрова вълна помете града ни. Тази кар­тина, която днес виж­даме, e събирателен образ. Провалът в управ­лението на водите е събирателен образ на управ­лението на ГЕРБ изобщо. Тук има няколко неща – неком­петен­т­ност, без­хаберие, коруп­ция, без­наказаност”. Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова по БНТ по повод обс­танов­ката с навод­ненията в страната.

 Нинова раз­к­ритикува дейс­т­вията на ГЕРБ и лип­сата на управ­ление на водите през пос­лед­ните години: „Нарязаха „Напоителни сис­теми” и ги продадоха за скрап. Съз­дадоха дър­жавно ВиК дружес­тво с 1 милиард лева капитал. Да сте чули това дружес­тво да фун­к­ционира? Съз­дадоха единно управ­ление на язовирите в Минис­тер­с­т­вото на икономиката. Отпус­наха 500 милиона лева за ремонт. В края на октом­ври Минис­тер­с­т­вото на икономиката и Дър­жавна аген­ция за мет­рологичен и тех­нически над­зор отчетоха, че за 2 години не е ремон­тиран нито един от 418 опасни язовири. Повишиха няколко пъти цената водата и тех­ният минис­тър посочи, че това не е довело и до 1 метър нова инф­рас­т­рук­тура. 80 процента от национал­ното богат­с­тво вода на Бъл­гария в някои области изтича  в земята“.

По повод обещанията за обез­щетение на хората, пос­т­радали от навод­ненията, Нинова обяви: „Хората в Мизия не са обез­щетени и до ден днешен. В Бисер, в Аспарухово получиха по една минимална социална помощ и бяха оставени на произ­вола на съд­бата, сами да въз­с­тановяват къщите и домакин­с­т­вата си. И до ден-днешен могат да се видят пос­лед­с­т­вията. Това са голи обещания, тряб­ват решителни дейс­т­вия“.

Лидерът на бъл­гар­с­ките социалисти е категорична: „Те се провалиха в управ­лението на водите – не можем да бъдем или в суша, или в навод­нение”.  По думите й необ­ходими са няколко стъпки: първо, дър­жавата със соб­с­т­вени пари да въз­с­танови „Напоителни сис­теми” и да ги „върже“ към язовирите; второ – дър­жавата отпуска на общините, в тех­ните бюджети, сред­с­тва за почис­т­ване коритата на реките и на отвод­нител­ните шахти. Всяка година в пар­ламента се борим да има такива пари за общините – и сега са оставени на произ­вола“.

Нинова посочи, че е нужно спешно изг­раж­дане на ВиК инф­рас­т­рук­турата по градовете. Има тръби и водоп­роводни сис­теми на по 3040 години, изг­нили. „Пълно без­хаберие. Г-н Борисов да не прех­върля отговор­ността винаги на другите, защото той е в управ­лението 11 години, за 11 години това можеше да се нап­рави”, каза още Нинова.

Освен управ­лен­ски, гледам и емоционално на този въп­рос – знам какво е да те връх­лети 3 метра вълна. Знам какво е да тър­сим с мом­четата от пожарна безопас­ност в тъм­нината по писъците къде са хората. Знам какво е това. Това са бъл­гари. Независимо от коя пар­тия е кметът. Въп­росът е за дър­жав­ното управ­ление”,  смята лидерът на БСП

След всички тези навод­нения и хиляди пос­т­радали хора – има ли един наказан, един осъден?”, попита Нинова.  

Тя обърна внимание, че от левицата биха нап­равили пълна ревизия на кон­цесиите на язовирите: „Има много кон­цесии, раз­дадени на час­тни субекти, които не под­дър­жат язовира, за да могат да си отг­леж­дат рибата и да печелят от това. Нужни са ред, правила, кон­т­рол и справед­ливост за тези, които нарушават правилата”.

На въп­рос защо Нинова е дър­жала изрично да каже, че няма кон­ф­ликт между нея и президента Радев, тя отговори: „Тази тема изкус­т­вено се преувеличаваше и манипулираше общес­т­веното мнение за война между БСП и президента, за да се отк­лони вниманието от важ­ните за Бъл­гария въп­роси. Смятам, че тряб­ваше да кажем истината, да я зат­ворим темата и да се със­редоточим върху решаването на проб­леми, които въл­нуват хората”.

Нинова уточни, че в лично качес­тво

с Румен Радев е в същите отношения на взаимно уважение и зачитане на другото мнение.

Относно пред­с­тоящата кам­пания за пар­ламен­тар­ните избори, Нинова посочи, че това ще бъде трудна и раз­лична кам­пания за БСП, защото левицата е пар­тия, която прави кам­пания чрез срещи очи в очи, обсъж­дане на плат­форма. „Прис­пособяваме се към модер­ните форми на общуване. Провеж­даме си кон­ферен­циите онлайн, провеж­даме по елек­т­ронен път своите пред­ложения по плат­фор­мата. Ще дейс­т­ваме така – как­вито са условията за всички, такива и за нас”, посочи пред­седателят на БСП.

Относно пред­ложението за гласуване по пощата, Нинова заяви, че и днес левицата е изразила мнението си, че е въз­можно, но един­с­т­вено при приемане на пред­ложението за активна регис­т­рация: „Иначе ще го напишем като текст в Избор­ния кодекс и ще остане неп­риложимо. Няма смисъл да ги излъжем хората, че може да се гласува по пощата и да не може да се приложи”. 

По повод пред­ложението за излъч­ване на живо на броенето на бюлетините, Нинова каза, че от БСП са категорично „за”, но е нужна промяна в Избор­ния кодекс. 

Ако искаме да гаран­тираме правото на всеки да гласува, ще се наложат промени. Но онези промени, които гаран­тират точно това – висока актив­ност и въз­мож­ност всеки да гласува. Чес­тни избори, които да доведат до промяна на модела на управ­ление на Бъл­гария”, нед­вус­мис­лено изтъкна Нинова. Тя допълни, че е нужно да бъде въз­с­тановено доверието към политиците, като те трябва да покажат, че политиката има смисъл.

Един­с­т­веният начин да се обез­силят манипулациите, купеният и кон­т­ролиран вот, е масово гласуване.

Уважаеми съг­раж­дани, излезте и гласувайте 

- за когото харес­вате, но гласувайте. Съд­бата ви е във вашите ръце, в ръцете на всеки”, призова пред­седателят на БСП и обърна внимание, че от пар­тията са готови са избори по всяко време.

Да има ред, кон­т­рол, правила, дис­цип­лина – за всички еднакви, и в пар­тия, и дър­жава е необ­ходимо“, е безус­лов­ната позиция на Нинова.

По отношение изк­люч­ването на г-н Гер­гов се произ­несоха стотици социалисти – от колек­тивни и кон­т­ролни органи”. По думите й тези дейс­т­вия са и заявка за това как БСП би управ­лявала Бъл­гария – чрез ред, правила, инс­титуции, кон­т­рол и отговор­ност за всеки.

Когато четири години заявяваш, че ще скъсаш с модела на кор­поративни зависимости, трябва да имаш силата да го нап­равиш със себе си, за да докажеш, че си дос­товерен. Не може да кажеш, че дър­жав­ните пос­тове, дър­жавата няма да се изпол­зва за лични интереси, когато управ­лява БСП, преди да кажеш, че пар­тията и пар­тий­ните пос­тове няма да се упот­ребяват за кор­поративни и лични интереси на когото и да е било. В БСП върви процес от 4 години — отказ­ваме зад­кулисие, договорки зад гърба на хората, които са ни изб­рали. Както го правим в пар­тията, ще го нап­равим и в дър­жавата”, акцен­тира Нинова.

Нинова опроверга манипулациите за коалиция с ГЕРБ, като припомни: „Ние отказахме учас­тие във властта. Четири години се борим с този модел. Отс­тоявали сме прин­ципна позиция, въп­реки натиск. Голяма коалиция между БСП и ГЕРБ е невъз­можна по морални, политически и идеологически причини”.

 

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие