Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Даваме коренно различна перспектива за България

Корнелия Нинова: Даваме коренно различна перспектива за България

Нас­лед­с­т­вото на ГЕРБ ще е две Бъл­гарии — една вир­туална и една реална, категорична е лидер­ката на социалис­тите

Отк­риваме пос­лед­ната сесия на 44-то Народно съб­рание. Могат да се изб­роят много числа за приети закони, решения, ратификации. Сухата статис­тика е важна, но е по-важно какво стои зад нея. А най-важен е живият живот. За тези 4 години уважаеми управ­ляващи, вие продъл­жихте да раз­вивате две паралелни Бъл­гарии. Една телевизонна и една реална. От екраните чухме, че сме дър­жавата с най-нисък дефицит в Европа. Но реал­ната дър­жава оставяте с 40 млрд. дълг. Най-бедната в Европа и с най-големи неравен­с­тва.

Вашата е дър­жава с рекор­дни инвес­тиции в произ­вод­с­тво, в заводи, които се отк­риват всеки ден и работни места. Другата, реал­ната,

 завърши 2020 г. с 380 000 нови без­работни.

В тази на управ­ляващите, вие се справяте най-добре с кризата, а в истин­с­ката Бъл­гария беше в един период първа по смър­т­ност.

Могат да се изб­рояват още много такива примери, но има три кар­тини, три образа в пос­лед­ните месеци, които без думи обоб­щават всичко за управ­лението на ГЕРБ.

Пър­вата — онази с чек­ме­джето с парите и пис­толета. Втората — свлачището на пътя за Рил­с­кия манас­тир само ден след като премиерът се пох­вали и откри обекта.

И третата е днеш­ната - на потопена под вода половин Бъл­гария. Обоб­щено тези три кар­тини каз­ват без­хаберие за хората, неком­петен­т­ност, коруп­ция и без­наказаност. И това е задачата пред нас всички, които искаме промяната. Тя да бъде грижа за хората, професионализъм в управ­лението, справед­ливост и чес­т­ност.

Знаем, че за 4 години не приехте нито едно от нашите кон­к­ретни пред­ложения за сериозни промени в моделите на управ­ление на раз­лични сис­теми. Не вяр­вам, че ще го нап­равите и в оставащите месец-два. Просто нямате желание, а нямате и време. Времето ви изтече. Но тези наши пред­ложения ще станат факт. Знаем, че след изборите ще има промяна. 

Раз­бира се, дотогава ние няма да седим и да чакаме те да дойдат. Няма да отс­тъпим от всички наши политики, защитавани досега. Но за мал­кото оставащо време ще нап­равим две неща.

Първо, раз­бираме, че здравето на хората е най-важно в този момент.

Изхар­чиха се стотици милиони. Искаме инфор­мация за всеки похар­чен лев.

Нас­тояваме да стане пуб­лично извес­тно колко стотици милиони се изхар­чиха и до колко бъл­гар­ски граж­дани, домакин­с­тва и фирми стиг­наха. На колко хора помог­наха? Искаме отчет на правител­с­т­вото в какво със­тояние остава Бъл­гария. Но не онзи телевизионен отчет, а истин­с­кият. Защото ние ще го нап­равим и ще ви тър­сим отговор­ност за този период.

Второ. Пропиляхте пос­лед­ните 11 години за Бъл­гария, не можем да ви поз­волим да пропилеете и след­ващите 11.

Уважаеми бъл­гар­ски граж­дани, знаем, че сте зат­рупани от тревоги за навод­нените ви домове, за неп­латени сметки, за болни близки. И сигурно една тема, която днес ще пос­тавим, ще ви звучи нераз­бираемо, абс­т­рак­тно и далечно, но тя е ключова за всеки от нас — за всеки дом и семейство. От детето до най-възрастния пен­сионер. В след­ващите месеци се залага бъдещето ни за десетки години нап­ред. Пред­с­тои приемане на Национален план за въз­с­тановяване и устойчивост. В плана на управ­ляващите е пред­ложено повече от същото, което имахме през пос­лед­ните 11 години. Нашият алтер­нативен план дава коренно раз­лична пер­с­пек­тива за

Бъл­гария — модерна, индус­т­риална, с високи тех­нологии. Здрава, социална и образована нация.

Нашите приоритети в този кон­текст са:

Здравеопаз­ване. По линия на европейското финан­сиране и високата цел за дигитализация — изг­раж­дане на елек­т­ронна здравна карта за всеки бъл­гар­ски граж­данин с неговото здравно досие. Но смисълът на европейското финан­сиране и европейското ни бъдеще е то да бъде съчетано с национална политика. Ето защо към този приоритет за здравна карта добяваме - бол­ниците няма да са тър­гов­ски дружес­тва, здравеопаз­ването ще се регионализира и във всеки регион ще има спешна помощ, добол­нична и бол­нична помощ. ДДС за лекар­с­т­вата ще бъде 9%. И ще има наредба за базова зап­лата за всички медицин­ски кадри.

Образование. По линия на дигитализацията изг­раж­дане на единна инфор­мационна образователна сис­тема, в която да има инфор­мация какво е учил, кой го е изпит­вал, как го е оценил. Но заедно с това един учеб­ник за един клас в цялата страна. Прег­лед на съдър­жанието на учеб­ниците.

Много е важна фор­мата за дигитализация и модер­низация, как се учи, но още по-важно е какво учат нашите деца.

Трето.

Борба с бед­ността, неравен­с­т­вата и демог­раф­ска политика.

Изг­раж­дане на единен елек­т­ронен данъчен регис­тър. Семейно подоходно облагане за 800 000 млади семейс­тва с деца, отмяна на плос­кия данък и въвеж­дане на прог­ресивен. Преиз­чис­ляване на всички пен­сии. Социални мерки, свър­зани с бор­бата с бед­ността и неравен­с­т­вата.

Чет­върто. Екология и земеделие. Изг­раж­дане на елек­т­ронен позем­лен регис­тър с белите петна, със соб­с­т­веността, със суб­сидии. Но заедно с това и национал­ната политика за прераз­п­ределяне на суб­сидиите към бъл­гар­ски плодове, зелен­чуци, месо и мляко и инвес­тиции за чиста храна, вода, въз­дух и земя.

Всички тези промени ще доведат до модерни и съв­ременни условия за икономиката и произ­вод­с­т­вото. Икономиката и произ­вод­с­т­вото в основата на всеки прос­перитет. Можем да изг­радим модерна Бъл­гария. И смятам, че изборите ще сложат началото на това. Не просто една пар­тия да смени друга. Ново начало за промяна на модела. Ние ще работим за чес­тни и проз­рачни избори.

Уважаеми бъл­гар­ски граж­дани, от всички нас зависи промяната. Тя е въз­можна. Поискайте я и бъдете активни учас­т­ници в нейното изпъл­нение. Знам, че ще се справим. Нека 2021 г. да е здрава, по-спокойна и по-добра за всеки бъл­гар­ски дом и за Бъл­гария.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие