Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед17012021

Брой 11, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Парламентът отхвърли фарса на ГЕРБ с т.нар. „нова” конституция и ВНС

Парламентът отхвърли фарса на ГЕРБ с т.нар. „нова” конституция и ВНС

Парламентът отхвърли фарса на ГЕРБ с т.нар. „нова” конституция и ВНС

Другата седмица Конституционният съд ще реши за законността на Комисията на Десислава Атанасова

Със 111 гласа пар­ламен­тът отх­върли пред­ложението за свик­ване на ВНС. И това е поред­ният резил на ГЕРБ, които въп­реки всички предуп­реж­дения за крах на тази идея, не се отк­заха от нея и до пос­ледно я защитаваха в пар­ламен­тар­ната зала.

В зала присъс­т­ваха 205 депутати, а 7 гласуваха дис­тан­ционно.

Със 111 гласа „за“, 93 — „против“ и 8 — “въз­дър­жали се“ пар­ламен­тът зачер­кна безум­ното проекто-решение на мнозин­с­т­вото за произ­веж­дане точно в този момент на избори за ВНС.

Припом­няме, че точ­ката с пред­ложението на ГЕРБ за свик­ване на Велико Народно съб­рание и приемане на нова Кон­с­титуция на страната влезе изненад­ващо снощи в днеш­ния дневен ред на пар­ламента.  

За да бъде прието решението за свик­ване на ВНС, то трябва да бъде под­к­репено в зала със 160 гласа, което е 2/3 от всички народни пред­с­тавители.

След заявената твърда позиция от страна на „БСП за Бъл­гария“ и ДПС, които имат общо 95 народни пред­с­тавители, че няма да под­к­репят мнозин­с­т­вото в идеята му да промени основ­ния закон на страната, пар­ламен­тар­ната математика показва, че тези гласове няма как да бъдат съб­рани. 

Проек­тът бе обявен от ГЕРБ на 14 август и внесен на 2 сеп­тем­ври в деловод­с­т­вото на Народ­ното съб­рание с под­писите на 127 депутати от ГЕРБ, “Обединени пат­риоти“, “Воля“ и част от независимите депутати.

Пред­ложението за нова Кон­с­титуция дойде лично от премиера Бойко Борисов през месец август, когато София и големите градове на страната бяха огласени от шумни антип­равител­с­т­вени протести, а той го лан­сира с аргумента, че е необ­ходим „рес­тарт на политичес­кия живот“ в страната.

Тогава Борисов обеща, че ще подаде оставка в деня, в който пар­ламен­тът реши да има избори за ВНС. Идеята срещна силен отпор както в политичес­ките среди, така и в общес­т­вото, а протес­тиращите категорично го отх­вър­лиха. 

Управ­ляващите от ГЕРБ изгот­виха проект, в чието писане стана ясно, че е учас­т­вал и правосъд­ния минис­тър Данаил Кирилов, който малко след това подаде оставка. След редица критики обаче той беше променен, а под­к­репен с под­писите на депутати от ВОЛЯ по-късно и входиран в деловод­с­т­вото на пар­ламента. В проекта залегна идеята за намаляване на народ­ните пред­с­тавители от 240 на 120 и при ВНС броят им да бъде намален — от 400 на 280.

Мнозин­с­т­вото съз­даде и специална комисия, оглавявана от един от юрис­тите на ГЕРБ – Десис­лава Атанасова. В със­тави ѝ обаче влязоха един­с­т­вено депутати от ней­ната група, от „Обединени пат­риоти“, от пар­тията на Веселин Марешки и един независим – Спас Пан­чев. 

Преди дни бе оповес­тено и становището на Венециан­с­ката комисия, което е силно критично за проекта на нова Кон­с­титуция. 

Другата сед­мица пък Кон­с­титуцион­ният съд трябва да се произ­несе по искането на президента Румен Радев времен­ната пар­ламен­тарна комисия по новата кон­с­титуция да бъде обявена за противокон­с­титуционна. Нещо, което вече е без­п­ред­метно

БСП: Властта е изчер­пана, безидейна и уплашена, готова да посегне дори на Кон­с­титуцията, за да остане на власт

  

  

Когато вчера привечер (във втор­ник – бел. ред.) изневиделица раз­б­рахме, че пър­вата тема на днеш­ното заседание на Народ­ното съб­рание ще бъдат проек­тите на нова кон­с­титуция и решение за свик­ване на Велико Народно съб­рание, пър­воначално ни обзе почуда. Това пък сега откъде се взе? Нима не се отказаха от този фарс, след крис­тално ясното и силно критично становище на Венециан­с­ката комисия? Но все пак — какво по-логично за един процес, започ­нал между два протеста, от това да завърши между два бюджета. Нито т.нар. рес­тарт успя да замете следите на пороч­ните дейс­т­вия на инс­титуциите във връзка с вър­ховен­с­т­вото на закона, нито сегаш­ният предиз­вес­тен фал­с­тарт ще прик­рие нес­пособ­ността на правител­с­т­вото да организира ефек­тивен, траен и пред­видим отговор на коронак­ризата. Нап­ротив – те разоб­личават самият харак­тер на властта – власт – изчер­пана, власт-безидейна, власт-уплашена, но власт, готова на всичко, за да остане на власт. Дори да посегне на Основ­ния закон на страна“. Това заяви от трибуната на Народ­ното съб­рание зам.-председателят на пар­ламен­тар­ната група на „БСП за Бъл­гария“ Крум Зар­ков във връзка с изненад­ващото включ­ване в днев­ния ред на пар­ламента проекта за нова кон­с­титуция на ГЕРБ и свик­ване на Велико Народно съб­рание.

Зар­ков обърна внимание, че нито един политик, извън ГЕРБ и присъд­ружни, и нито един авторитет в областта на кон­с­титуцион­ното право не е пожелал да свърже името си с този проект.

С голяма обич и нес­метен талант Валери Пет­ров възпя вида на „хвър­чащите хора“, но надали е вяр­вал, че други хора ще се отнесат с преам­бюла, излязъл изпод перото му, като към хвър­чащ лист. Че просто ще пропус­нат стремежа да се изрази волята на бъл­гар­с­кия народ и вер­ността си към общочовеш­ките цен­ности; че не ще счетат за необ­ходими прог­ласяването на своята решимост да съз­дадем демок­ратична, правова и социална дър­жава.  Е, поетът напусна този свят, преди да я види тази дър­жава. Нея все още я няма. Но тази дър­жава не се със­тоя не по вина на Кон­с­титуцията, а заради правител­с­т­вата, които не  я спаз­ваха.  И вие, които носите пряка отговор­ност поне за три от тях, прек­расно съз­навате това“, обърна се депутатът от левицата към управ­ляващото мнозин­с­тво.  

Зар­ков заяви още, че никой никога не е дръз­вал да хвърли Кон­с­титуцията в едната посока, за да тръгне народът след нея, докато той се измъква от другата.

Никой не го бе правил, защото политичес­ките дейци досега – с всич­ките им трески за дялане – раз­бираха значението на този документ и опас­ността от неговото поругаване. Защото това е демок­ратич­ната кон­с­титуция на страната, хар­тата на нашите основни права и свободи. А те не се препис­ват, не се пренареж­дат, не се редак­тират. Те са изс­т­радани, отвоювани, дос­тиг­нати след дълъг, тежък и често пъти драматичен исторически път на цял един народ. И могат да бъдат загубени. Просто така, за миг, вслед­с­т­вие на политически блъф“, категоричен бе социалис­тът. 

Депутатът цитира поемата „Бъл­гар­ски хроники“ на Стефан Цанев, която припомня прок­ламацията на княз Алек­сан­дър Батен­берг от 27 април 1881 г.: „Днеш­ното положение на работите в Княжес­т­вото прави невъз­можно изпъл­нението на моята задача. Затова, основавайки върху правата, които ми дава Кон­с­титуцията, аз реших: Да свикам Велико народно съб­рание, за да му обява моето пос­ледно решение и да му предам с Короната заедно съд­бините на бъл­гар­с­кия народ…Само ако Великото народно съб­рание узакони ония необ­ходими за управ­лението на страната условия…само тогава мога да остана. В противен случай аз съм решен да се откажа от короната“. Да ви напомня за нещо? Нима не е същото, което премиерът ни съобщи на живо през профила си в популярна социални мрежа, след като малко преди това „под­гря“ пуб­ликата със загадъч­ното „взех тежки решения“?, попита Зар­ков.

Хегел нас­тоява, че историята има тен­ден­ция да се пов­таря, Маркс допълва, че това става първо като трагедия, после като фарс. Вярно ли е  — не знам, но спом­нете си сега, преди да гласувате, че след прок­ламацията на Батен­берг наис­тина се свиква Велико народно съб­рание. То сус­пен­дира Тър­нов­с­ката кон­с­титуция. Започва режимът на пъл­номощията“, нап­рави хроника на историчес­ките събития Крум Зар­ков с преп­ратка към днеш­ните.

ГЕРБ пос­тавя демок­рацията под въп­рос

Демок­ратич­ните кон­с­титуции, уважаеми дами и гос­пода, пред­паз­ват народа от злоупот­реба с власт, но и самата власт от патологиите на властта. Това прави и нашата Кон­с­титуция от 1991 г., която вие тъй лежерно пос­тавихте под въп­рос“, категоричен бе Зар­ков. Той фокусира вниманието на колегите си върху частта, която най-сериозно се нуж­дае от преос­мис­ляне – тази, която поз­волява кон­т­рол на глав­ния прокурор над всички други прокурори и гаран­тира неговата фак­тическа неп­рикос­новеност, там управ­ляващите не пред­лагат нищо.

Не е никаква тайна за бъл­гар­с­кото общес­тво как беше роден  проек­тът за кон­с­титуция на ГЕРБ и с каква цел. Хората ви поис­каха остав­ката, поис­каха да си тръг­нете, а вие им дадохте проект за кон­с­титуция. Тази политическа маневра успя — тя ви спечели време, но на каква цена“. Това комен­тира народ­ният пред­с­тавител от пар­ламен­тар­ната група на „БСП за Бъл­гария“ Явор Божан­ков от пар­ламен­тар­ната трибуна.

Той сподели, че от БСП са мис­лили много какво са правили управ­ляващите през изминалите осем месеца от пър­вата вълна на коронавируса до втората: „Очевидно не сте под­гот­вили здрав­ната сис­тема – хората днес умират на стъл­бите на бол­ниците. Очевидно икономиката не е под­гот­вена. Очевидно в тези осем месеца сте работили върху този „проект“. Това, осем месеца по-късно, е прес­тъп­ление срещу бъл­гар­с­кия народ“.

По неговите думи нито един уважаван екс­перт, кон­с­титуционалист, юрист, нито една неп­равител­с­т­вена организация, гил­дия, в това число и Венециан­с­ката комисия, не е под­к­репил този проект на кон­с­титуция на ГЕРБ и са дали да се раз­бере, че той не става.

България

Икономика

Loading...

Култура

„Искам вашия мъж“ се играе в Сатирата

Режисьорът Влад­лен Алек­сан­д­ров казва: Хората искат да бъдат щас­т­ливи в едно нещас­т­ливо време. Кирил Ефремов, Рада Кай­рякова и Сил­вия Лул…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Сините“ заминаха за Хърватия без новите

Лев­ски замина за лагера в Умаг (Хър­ватия) с група от 25 играчи. Треньорът Славиша Стоянович и новите попъл­нения Звонимир Микулич и Ребин Сул…

Прочети още:

Loading...

Свят

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Може да му забранят да кандидатства отново за публична длъжност

Камарата на пред­с­тавителите на САЩ гласува президен­тът Доналд Тръмп за втори …

Прочети още:

Loading...

Земеделие