Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон18012021

Брой 11, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Германски дипломат разказва: ГЕРБ беше измислена в Германия, надявахме се Цветанов да въведе ред

Германски дипломат разказва: ГЕРБ беше измислена в Германия, надявахме се Цветанов да въведе ред

Германски дипломат разказва: ГЕРБ беше измислена в Германия, надявахме се Цветанов да въведе ред

Борисов е на власт от 2009 г., корупцията процъфтява постоянно с нови методи, твърди Гудрун Щайнакер

Вече установеният премиер Бойко Борисов с основание напомни, че пар­тията му е основана в края на 2006 г. с помощта на Гер­мания. Видя се, че присъединяването на Бъл­гария към ЕС на 1 януари 2007 г. няма да промени факта, че бъл­гар­с­кото правител­с­тво, водено от премиера Сер­гей Станишев, който меж­дув­ременно беше пред­седател на ПЕС (2011 — б.р.) ‚ потъва в невъоб­разимо блато от коруп­ция и прес­тъп­ност.

Ето защо „Западът“ тър­сеше алтер­натива с надеж­дата икономичес­кият и криминален елит, главно от бив­шите комунис­тически тайни служби, да бъде пос­тавен под кон­т­рол, пише бив­шият зам.-посланик на Гер­мания в София (20062009) и пос­ланик в Скопие (20112014) Гуд­рун Щай­накер в материал за Deutsche Welle, пред­с­тавен от Аген­ция “Фокус“ без редак­тор­ска намеса. 

Това, за съжаление, не е успяло и до днес. Всъщ­ност тези елити са просто под­м­ладени — синовете, дъщерите и протежетата на пър­вата гвар­дия след падането на комунизма сега са на власт. Но те продъл­жават да си поделят ресур­сите на страната, включително суб­сидиите от ЕС.

ГЕРБ е съз­дадена със значителна помощ, предимно от фон­дацията на ХСС “Ханс Зай­дел“. Дори името на пар­тията беше измис­лено от съвет­ниците на фон­дацията.

Години по-рано Бавария, с помощта на фон­дацията, играе важна роля в рефор­мирането и оборуд­ването на бъл­гар­с­ката полиция и изг­раж­дането на добри отношения със страната.

Фал­шиви надежди

Надявахме се напорис­тият Цветан Цветанов, дъл­гогодиш­ната дясна ръка на много популяр­ния кмет на София Бойко Борисов, някога заместник-председател на ГЕРБ и след избор­ната победа през 2009 г. – вът­решен минис­тър, да успее да въведе ред. Пар­тий­ната база на ГЕРБ беше полицията в страната, в която Бавария вече беше инвес­тирала сериозно.

Резул­татът след 11 години е скромен. ГЕРБ е на власт почти неп­рекъс­нато от 2009 г. насам. Елитите са същите като преди. Коруп­цията процъф­тява с пос­тоянно нови методи за прис­вояване дори на парите на ЕС. Нас­тоящият док­лад по механизма за кон­т­рол, съз­даден специално за Бъл­гария и Румъния с годишни док­лади за нап­редъка на вър­ховен­с­т­вото на закона, показва мрачна кар­тина на ситуацията в Бъл­гария.

Стран­ното е само, че миналогодиш­ният док­лад беше тол­кова по-оптимистичен. Положението в Бъл­гария наис­тина ли се е влошило само за една година? Месеци на антип­равител­с­т­вени демон­с­т­рации, особено сред младите хора, не са раз­к­латили правител­с­т­вото досега, но избор­ната победа на ГЕРБ на пред­с­тоящите избори през март след­ващата година е под въп­рос.

Борисов, за когото се твърди, че му е пис­нало да управ­лява, иска да издържи до изборите и да осигури властта на ГЕРБ. Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия, която въз­никна от комунис­тичес­ката пар­тия и дик­туваше политиката в страната повече от 15 години след прев­рата, не е алтер­натива. Едва ли ще успее да сложи край на преп­литането на икономиката, политиката и организираната прес­тъп­ност, в които е замесена. ЕС беше и е надежда за много бъл­гари, въп­реки факта, че мнозина са разочаровани от него.

Тър­сене на съюз­ници

Ето защо Борисов има нужда от съюз­ници, за да остане на власт. Една от тези пар­тии е фрак­цията на дейс­т­ващия минис­тър на отб­раната и вицеп­ремиер Красимир Каракачанов и пред­седател на съюза Обединените пат­риоти.

Обединени пат­риоти могат да раз­читат на мал­ката, но стабилна под­к­репа от почти 10% от избирателите. След пос­лед­ните избори през 2017 г. те изиг­раха значителна роля в под­дър­жането на властта на ГЕРБ. Следователно наб­людателите са на мнение, че предимно по вът­реш­нополитически причини бъл­гар­с­кото правител­с­тво чрез бъл­гар­с­кия вън­шен минис­тър Захариева обяви вето за започ­ване на преговори за присъединяване към ЕС на Северна Македония, ако официално не приз­нае, че македон­с­кият е само диалект на бъл­гар­с­кия. Това де факто е в полза и на опозицион­ната националис­тическа ВМРО-ДПМНЕ в Северна Македония, която се радва, защото премиерът Зоран Заев не успя отново да започне процеса на преговори за присъединяване към ЕС.

Но самото твър­дение, че македон­с­кият е просто диалект на бъл­гар­с­кия, е ненад­минато в своята абсур­д­ност. Подобно на днеш­ния бъл­гар­ски език през XIX век, македон­с­кият след Втората световна война е кодифициран като стан­дар­тен език от езиковеда Блаже Конев­ски въз основа на няколко диалекта, говорени на територията на днешна Северна Македония.

Следователно македон­с­кият език се появява като стан­дар­тен език малко по-късно, но еднов­ременно с други по-късни национални езици в Европа. Нап­ример, днеш­ният стан­дар­тен нор­вежки бок­маал се фор­мира на базата на Рик­с­мал през XIX век и е съз­даден след независимостта на страната през 1905 г. на базата на езика, който се говори в новата столица Кристиания/Осло — дотогава в Нор­вегия пишат на дат­ски. Но днес никой не пос­тавя под съм­нение същес­т­вуването на нор­веж­кия език и нор­веж­ката литература с право е популярна в меж­дународен план.

Апел към Бер­лин

Следователно исканията на Бъл­гария към Северна Македония са нагъл, ненаучен, нереалис­тичен и лесно проз­рачен вът­реш­нополитически мотивиран ход. Това обяс­нява правотата на ръководителя на мозъч­ния тръст Европейска инициатива за стабил­ност Гералд Кнаус, който решително иска раз­личията във въз­г­ледите по национал­ните проб­леми, историята, иден­тич­ността, включително национал­ния език, да не се изпол­з­ват за предот­в­ратяване на член­с­тво в ЕС.

Заради това правител­с­т­вото на Гер­мания трябва да изпол­зва пред­седател­с­т­вото си в ЕС, за да апелира към бъл­гар­с­кото правител­с­тво да се вразуми, особено на „пар­тий­ния приятел“ от ЕНП, премиерът и пред­седател на ГЕРБ, да поемат своята отговор­ност към Европа и да оставят на екс­пер­тите полемиките около историята и езика.

Вместо това Борисов и неговият политически елит в Бъл­гария трябва да бъдат по-загрижени за окон­чател­ното завър­ш­ване на домаш­ните задачи в бор­бата с коруп­цията и прес­тъп­ността, обоб­щава гер­ман­с­кият дип­ломат.

България

Икономика

Loading...

Култура

„Искам вашия мъж“ се играе в Сатирата

Режисьорът Влад­лен Алек­сан­д­ров казва: Хората искат да бъдат щас­т­ливи в едно нещас­т­ливо време. Кирил Ефремов, Рада Кай­рякова и Сил­вия Лул…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Сините“ заминаха за Хърватия без новите

Лев­ски замина за лагера в Умаг (Хър­ватия) с група от 25 играчи. Треньорът Славиша Стоянович и новите попъл­нения Звонимир Микулич и Ребин Сул…

Прочети още:

Loading...

Свят

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Може да му забранят да кандидатства отново за публична длъжност

Камарата на пред­с­тавителите на САЩ гласува президен­тът Доналд Тръмп за втори …

Прочети още:

Loading...

Земеделие