Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед17012021

Брой 11, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Затварят държавата и бизнеса, социалните мерки отново ощетяват хората

Затварят държавата и бизнеса, социалните мерки отново ощетяват хората

Затварят държавата и бизнеса, социалните мерки отново ощетяват хората

Властта обещава положението да бъде облекчено по Коледа, и че няма да има КПП-та…Засега!?

Зат­варят се училища, дет­ски градини и универ­ситети, рес­торанти, молове.

Отворени остават цър­кви, джамии и други религиозни храмове, пар­кове и градини. Не се налага вечерен час, няма да има зат­варяне на градовете.

Противоепедемич­ните мерки ще започ­нат в петък 27 ноем­ври и ще продъл­жат до 21 декем­ври.

Това  каза здрав­ният минис­тър Кос­тадин Ангелов на извън­реден брифинг вчера след правител­с­т­веното заседание.

“Взехме решение на правител­с­т­веното заседание за удъл­жаване на противоепидемич­ните мерки и обс­тановка с 2 месеца до 31 януари“, поде здрав­ният минис­тър и добави:

В тази връзка въвеж­даме след­ните мерки, считано от петък до 21 декем­ври 2020 година:

• Преус­тановяват се присъс­т­вените учебни занятия във всички образователни инс­титуции - както за учениците, така и за всички извън­к­ласни дей­ности, всички групови занятия в групови цен­т­рове, всички ВУЗ-ве, дет­ски градини и ясли.

• “Преус­тановява се провеж­дането на всички групови мероп­риятия с изк­лючение на някои театри, където се спазва дис­тан­ция, има 30% заетост на залите и дос­татъчно дис­тан­ция.

• Преус­тановяват се всички колек­тивни или индивидуални спор­тни мероп­риятия за лица до 18-годишна въз­раст и всички час­тни мероп­риятия за повече от 15 души.

• Преус­тановяват се посещенията във фит­несите, заведенията за хранене и раз­в­лечение. Допус­кат се само дос­тавки или вземане на храна за дома и офиса.

• Преус­тановяват се посещенията в играл­ните зали и казина, както и в тър­гов­с­ките цен­т­рове с изк­лючение на оптиките, хранител­ните стоки, аптеките, офисите на телекомуникацион­ните оператори, аптеките и зоомагазините в тях.

• Магазините в квар­талите продъл­жават да работят, но се преус­тановяват екс­кур­зиите.

По думите му пар­ковете и градините остават отворени и не се налага вечерен час в нито една сфера. Пред­лагат по-строги мерки, с обещание за раз­х­лаб­ването им по Коледа. Нямало да има КПП-та и зат­варяне на хората по домовете им, обещават засега управ­ляващите.

Валери Симеонов призна: Няма икономическа помощ

Не виж­даме съпът­с­т­ващи икономически мерки — мяр­ката 60/40 може да отпадне и да бъде редуцирана във варианта 80 % от оборота за месеца. Това каза лидерът на НФСБ Валери Симеонов по време на брифинг в Народ­ното съб­рание, предаде репор­тер на Аген­ция “Фокус“.

“Считаме, че би тряб­вало да се въведе финан­сова ком­пен­сация на всички обекти и фирми, които са ощетени. Това са на първо място турис­тически и рес­торан­тьор­ски биз­нес, моловете.

Според него трябва да отпадне мяр­ката 60 на 40, ако се въведе 80 % ком­пен­сация от оборота. “Тогава мяр­ката 60 на 40 може да отпадне и да бъде редуцирана във варианта 80 % от оборота за месеца“, каза още Симеонов.

Припом­няме, че лидерът на НФСБ и коалиционен пар­т­ньор на ГЕРБ бе най-горещият привър­женик на радикални мерки за ограничаване.

Властта се подигра с биз­неса, май­ките, гледащи децата си в къщи и с работещите

През след­ващите три сед­мици ще продъл­жим с всички мерки за под­к­репа, ще се пос­тараем да помагаме на всички, които имат нужда от помощ и никой да не бъде оставен сам, заяви социал­ният минис­тър Деница Сачева на брифинг в Минис­тер­с­кия съвет. Тя посочи, че родителите ще имат нужда от под­к­репа, защото училищата и дет­с­ките градини ще отворят след Нова година, заради колед­ните вакан­ции. Продъл­жават мер­ките 60/40, 80/20, пат­ронаж­ната грижа за каран­тинираните. За родителите, които ще трябва да гледат децата си в този период има нова помощ с променени критерии за дос­тъп, припомни минис­търът. Семейс­тва с деца до 14 години, които се обучават дис­тан­ционно в училище или дет­ско заведение, ще могат да получат целева помощ от дър­жавата заради въведените ограничителни мерки срещу COVID-19. Доход­ната граница вече е равна до 150 на сто от минимал­ната работна зап­лата на член от семейс­т­вото или 915 лева. Друго облек­чение е, че определянето на сред­номесеч­ния доход на член от семейс­т­вото ще се изчис­лява въз основа на реализирания доход в месеца, за който са въведени ограниченията срещу COVID-19. Специално за родителите, които ще трябва да гледат децата си, ако са в неп­латен отпуск, могат да пол­з­ват 610 лв. минимал­ната работна зап­лата, припомни Сачева.

Това, което продъжава, раз­бира се, са мер­ките 60/40, 80/20, пат­ронаж­ната грижа за каран­тинираните, заяви минис­търът. Има и нова помощ за зат­ворените биз­неси, приета на Минис­тер­ски съвет, обяви вицеп­ремиерът: “Работещите, осигурени на 8 часов работен ден, ще могат да раз­читат на 24 лв. на ден. Още в петък, когато излезе пос­танов­лението в Дър­жавен вес­т­ник, ще бъдат пуб­ликувани на страницата на Аген­цията по заетостта всички условия и документи.

На прак­тика за тази помощ ще може да се кан­дидат­с­тва още от понедел­ник. Помощта ще се изп­лаща дирек­тно на служителите, по предос­тавен от работодателите списък на работ­ниците“, каза Сачева.

С мяр­ката правител­с­т­вото смята да под­помогне 50 000 души с отделени за това 50 милиона лв.

“В готов­ност са и колегите от Аген­цията по заетостта със схемата за детег­ледачки и тя продъл­жава, така че родителите в заетост (както се казва прог­рамата) могат да кан­дидат­с­т­ват за детег­ледачка, която да изпол­з­ват след­ващия месец.“, каза още Сачева.

Тъй като вероятно при училищата и дет­с­ките градини зат­варянето ще продължи малко повече, призна социал­ният минис­тър, тъй като ще има и коледна вакан­ция при тях. Те вероятно ще отворят след Нова година.

Продъл­жава и плащането на 1000 лв. на всички медицин­ски професионалисти Тя е по ОП “Раз­витие на човеш­ките ресурси“ и до момента са изп­латени 59 081 въз­наг­раж­дания. Обх­ванати са почти 18 000 лекари и медицин­ски специалисти. Ще продължи и под­к­репата за общоп­рак­тикуващите специалисти, каза тя.

Прог­нозите на правител­с­т­вото са общо въз­наг­раж­денията за медици да дос­тиг­нат до 80 000 броя в 170 лечебни заведения.

Колко ще струва на дър­жавата лок­дауна? “Бър­зам да кажа, че мер­ките, които приехме днес, засягат общо 356 000 души.“, уточни още минис­тър Сачева. Обез­печаването на всички мерки ще ни струва между 350 и 400 милиона лв.

Борисов пак се отметна

“Доказаният ефект срещу COVID-19 е само един — намаляване на социал­ните кон­такти или каран­тина. За да облек­чим бол­ниците, които са на предела на въз­мож­нос­тите, въвеж­даме мерки за 3 сед­мици. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на редов­ното правител­с­т­вено заседание, на което кабинетът гласува удъл­жаване на извън­ред­ната епидемична обс­тановка от 1 декем­ври до 31 януари 2020 г., съобщи прес­служ­бата на правител­с­т­вото. Премиерът Борисов е припом­нил, че до нас­тоящия момент страната ни е била с най-либералния режим за ограничаване на раз­п­рос­т­ранението на коронавируса с цел запаз­ване и на икономичес­ките дей­ности. Борисов е под­чер­тал, че за справяне с болестта Бъл­гария учас­тва наравно с останалите дър­жави членки в обща дос­тавка на вак­сини за ЕС. Министър-председателят е отбелязал, че не трябва да се прави противопос­тавяне между здравеопаз­ването и икономиката. “Защото няма процъф­тяваща икономика с болни или заразени с COVID-19 хора. Но няма и здравна сис­тема, която да може да фун­к­ционира без силна икономика. Затова е необ­ходим баланс, който ще ни преведе и през втората вълна на пан­демията“, категоричен е бил премиерът Борисов, цитиран от БТА, въп­реки че само доп­реди два дни твър­деше точно обрат­ното – че няма да поз­воли да се въведат мерки, които да унищожат икономиката (същото той нап­рави и през м. март преди въвеж­дането на извън­ред­ното положение, когато обеща да не бъде „счупена” икономиката, но дни по-късно бяха въведени строги мерки, довели до фалит на хиляди фирми, без­работица и оряз­ване на доходите на огромно мнозин­с­тво от бъл­гарите, а като отговор властта даде предимно въз­мож­ност за кредити – бел. ред.).

България

Икономика

Loading...

Култура

„Искам вашия мъж“ се играе в Сатирата

Режисьорът Влад­лен Алек­сан­д­ров казва: Хората искат да бъдат щас­т­ливи в едно нещас­т­ливо време. Кирил Ефремов, Рада Кай­рякова и Сил­вия Лул…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Сините“ заминаха за Хърватия без новите

Лев­ски замина за лагера в Умаг (Хър­ватия) с група от 25 играчи. Треньорът Славиша Стоянович и новите попъл­нения Звонимир Микулич и Ребин Сул…

Прочети още:

Loading...

Свят

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Може да му забранят да кандидатства отново за публична длъжност

Камарата на пред­с­тавителите на САЩ гласува президен­тът Доналд Тръмп за втори …

Прочети още:

Loading...

Земеделие