Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед25102020

Брой 204, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) НС прие промените в Изборния кодекс на второ четене

НС прие промените в Изборния кодекс на второ четене

Депутатите решиха при обявена извън­редна епидемична обс­тановка в страната, гласуването може да се произ­веде два пос­ледователни дни, а сроковете свър­зани с отич­тане на избор­ните резул­тати се удъл­жават пропор­ционално на удъл­жаването на избор­ния ден. В основ­ното тяло на законоп­роекта е заложено още ЦИК да определя тех­ничес­ките изис­к­вания към апарат­ната и прог­рам­ната част на тех­ничес­ките уст­ройс­тва за машинно гласуване. Народ­ното съб­рание реши още ЦИК да осигурява тех­ничес­ките уст­ройс­тва за машинно гласуване чрез наемане или закупуване. Дър­жав­ната аген­ция „Елекет­ронно управ­ление“ съв­мес­тно с Бъл­гар­с­кия инс­титут за стан­дар­тизация и Бъл­гар­с­кия инс­титут по мет­рология удос­товеряват съот­вет­с­т­вието на дос­тавения тип тех­ническо уст­ройс­тво за машинно гласуване с изис­к­ванията. Народ­ните пред­с­тавители отх­вър­лиха пред­ложението на БСП между двете четения. От левицата искаха придобиването, съх­ранението, прог­рамирането и логис­тиката на специализираните уст­ройс­тва за гласуване да се извър­шва от Минис­тер­с­кия съвет, който при необ­ходимост да може да пол­зва други специализирани изпъл­нители. От БСП искат още тес­т­ването и сер­тифицирането на специализираните уст­ройс­тва за гласуване да се извър­шва от Дър­жавна аген­ция „Национална сигур­ност“. Депутатите не приеха и пред­ложението между първо и второ четене от Красимир Ципов и група народни пред­с­тавители, с което се пред­лага съз­даване на глава пет­надесета „а“ с наименование „Избори за народни пред­с­тавители за Велико Народно съб­рание“. Управ­ляващите искат 200 народни пред­с­тавители да се избират по пропор­ционал­ната изборна сис­тема с регис­т­рирани в многоман­датни изборни райони с кан­дидат­ски листи на пар­тии и коалиции, а 200 да се избират по мажоритарна изборна сис­тема с едноман­датни изборни.

България

Икономика

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеж­дането на валут­ния борд досега. Раз­дават се милиарди, но без да има нуж­ното пок­ритие от приходи, и то…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Шахтьор подчини Реал (Мадрид) като гост

Отборът на Шах­тьор (Донецк) пос­тигна изненад­ваща победа с 3:2 като гост на Реал (Мад­рид) в двубой от група В на Шам­пион­с­ката лига. Попад…

Прочети още:

Loading...

Свят

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

На Стария континент са регистрани над 5 млн. заболели и 200 000 починали

Бол­нич­ните сис­теми на Европа са под­ложени на огромно нап­режение пора…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...