Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Десетки хиляди социалисти дадоха вот на доверие за провежданата политика

Корнелия Нинова: Десетки хиляди социалисти дадоха вот на доверие за провежданата политика

Корнелия Нинова: Десетки хиляди социалисти дадоха вот на доверие за провежданата политика

Преди 4 години първи заявихме, че има паралелна държава, задкулисие, мафия, и нашата цел е да се борим с тях, припомни преизбраната с 81, 5% лидерка на БСП

Чув­с­т­вам огромна отговор­ност след доверието, което ми дадоха социалис­тите. Много хора ми се обадиха да ме поз­д­равят. Нап­рави ми впечат­ление, че вед­нага след  „чес­тито”,  след­ваше изречението „Не можеш да си пред­с­тавиш с каква отговор­ност  те натовариха десетки хиляди хора, гласувайки пряко за теб. Ако съм правила грешки в пър­вия си ман­дат, знам, че нямам право във втория на грешки, заради тези хора, които ме под­к­репиха.” Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова пред БТВ.

Нинова инфор­мира, че днес отново е  сиг­нализирана за нови нелегални  сметища за бок­лук. Тя засегна и друга актуална тема: „Категорично има гор­ска мафия и зад­кулисие. Мафията винаги върви с властта не само на цен­т­рално рав­нище, а е модел, който е съз­даден и надолу. Нашето решение е да се заб­рани сечта на горите да се дава на кон­цесия, като само дър­жав­ните гор­ски стопан­с­тва да могат да го правят.”

Кор­нелия Нинова обяви, че в тази кам­пания са се изговорили много лъжи и от свои, и от чужди, като е понесла много удари и  демон­с­т­рации на неб­лагодар­ност: „Не отговорих, за да не във­личам пар­тията в такива сблъсъци, но мисля, че е време да  се каже истината. Нося ви десетки  сиг­нали, под­писани от мен във връзка с коруп­цията на правител­с­т­вото Борисов до Европейската служба за борба с измамите, до Европейската комисия, до Апелатив­ната прокуратура, до Сотир Цацаров като главен прокурор. Под­писани са и от депутати на пар­тията. Ангажирала съм и пар­тията в тези сиг­нали, защото съм ги под­писала от името на политическа пар­тия БСП до тези инс­титуции.” Тя обясни, че  това е всичко, което има в деловод­с­т­вото на “Позитано“ и в деловод­с­т­вото на пар­ламен­тар­ната група. Само един сиг­нал го няма никъде: „Въп­росът е защо го няма. Прос­тичко е — Елена не пожела да под­пишем нейния сиг­нал. Каза: „Това е меж­дународно жур­налис­тическо раз­с­лед­ване, работя със скрити източ­ници по този сиг­нал, работя с колеги от други дър­жави и това е жур­налис­тическо раз­с­лед­ване.“ След като сме под­писали десетки други сиг­нали, по които сме работили заедно и сме я пазили отв­сякъде, логично е да се попита защото само този сиг­нал не е под­писан.

Не съм отказала под­пис под нито един сиг­нал за коруп­ция

– ето ги доказател­с­т­вата, много са и на всякакви теми: въг­лeдобив, кон­цесии, Летище София, общес­т­вени поръчки в пътищата. Спом­няте ли си, когато строител­ните фирми блокираха София и не искаха да пус­кат опозицията да влезе в пар­ламента, защото говорехме за коруп­ция в строител­с­т­вата на пътища. Тогава някои от тях ми казаха: „Спри Елена.” Пуб­лично им казах, че никога няма да я спра и винаги ще стоя до нея в бор­бата с коруп­цията.  Пос­лед­ваха много неп­риятни неща, но въп­реки това не съм променила мнението си”, припомни Нинова. Тя обясни, че за Елена Йончева са положени много усилия от страна на БСП: „Помог­нахме й да организира наб­людението на оградата, финан­сирахме й филма за оградата, помог­нахме с финанси за делото, лично се ангажирах с охраната й. Чисто човешки не раз­бирам тази атака.”

Бъл­гар­с­ките граж­дани не ме поз­нават от вчера. През тези 4 години като пред­седател на БСП дадох ли сиг­нал да се страхувам от нещо? Не им отс­тъпих нито на мор­кова, когато ми пред­ложиха да бъда пред­седател на Народ­ното съб­рание и други неща, нито на тоягата, когато 4 години ме под­ложиха на всички видове изпитания. И затова сега в изборите за пряк избор на пред­седател на БСП

зас­танах с отк­рито лице пред бъл­гар­с­ките социалисти.

Мога да имам всякакви грехове, но имам едно качес­тво: „Нито ви предадох, нито ви продадох. Зас­тавам зад вас с желание да продъл­жим този път, кото извър­вяхме 4 години не само аз, а и екипа, депутатите, хиляди социалисти по места, които пос­т­радаха от този модел на управ­ление. Заедно извър­вяхме този път, искам да го продъл­жим, те ми повяр­ваха, за което им благодаря”,  категоричен бе пред­седателят на БСП. Нинова под­черта, че всеки може да я критикува, като отговорът е бил  даден от пар­тията: „Близо 70% актив­ност– нещо нечувано за провеж­дане на избор. Нито на президен­т­ски, нито на пар­ламен­тарни избори не е имало такава висока актив­ност. Това е вот на доверие, 81.5% от всички гласували социалисти при тази огромна актив­ност ми се доверяват. Това е оценка и за изминалите 4 години.  Хората пот­вър­ж­дават това, което всички заедно правихме досега и искаме да продъл­жим по същия начин.

В БСП въведохме най-демократичното, най-европейското, най-модерното.

Това е изк­лючително сериозна промяна в пар­тията. Показахме, че сме високо организирана и с голяма инс­титуционална кул­тура пар­тия.” Тя обясни, че  БСП е организирала национални избори с 1100 сек­ции, с 8 000 души в тях, с десетки хиляди гласуващи с желание социалисти, като е нямало един под­п­равен или зад­рас­кан протокол: „Нямаше един вър­нат, нямаше опашки с чували и припад­нали хора – това показва висока инс­титуционална кул­тура. Най-важното според  мен  от този избор е — пар­тията е кон­солидирана. Всички приказки за разединение изчез­наха.” „Преди 4 години за пръв път заявихме, че има паралелна дър­жава, зад­кулисие, мафия, и нашата цел е да се борим с тях. Тогава бяхме самотни. Раз­ликата сега е, че хилядите хора на площадите искат същото. Сега имаме най-големия съюз­ник”, категорична бе Нинова. Лидерът на БСП обяви, че пар­ламен­тар­ната група на БСП ще се регис­т­рира за кворум само когато се гласува за машин­ното гласуване: ”В основата на демок­рацията е  чес­т­ността на изборите. Няма повече да правим кворум на едно изчер­пано управ­ление, на един делегитимиран пар­ламент. Край. БСП повече няма да легитимира този пар­ламент.” Според Нинова с пред­ложението си за кон­с­титуция, Борисов цели само едно– да печели време, за да се окопае във властта, и де юре да узакони това, което нап­равил де факто през пос­лед­ните 10 години: „Унищожи социал­ната дър­жава, правовата дър­жава и демок­ратич­ната дър­жава. Няма да дадем нито един глас в под­к­репа на кон­с­титуцията. Не вяр­вам на нито една дума на Борисов. Сут­рин говори едно, на обяд друго, вечер-трето. Загубил е доверие.”

БСП ще влезе във властта, но през официал­ния вход след избори, пред­с­рочни или редовни

, а не като патерица или присъд­ружна на някоя друга пар­тия. Няма да влезем и в екс­пер­тен кабинет, който бе пред­ложен. 4 години се борим срещу модела на управ­ление на Борисов и няма как да влезем в него.” „Пос­лед­ните събития след кризата с COVID-19 доказаха, че трябва да се вър­нем към онзи момент, в който дър­жавата има ключова роля във важ­ните сек­тори от живота на хората. Нап­равиха го много модерни европейски дър­жави далеч преди нас като мярка срещу кризата, която пос­ледва от COVID-19 и в икономиката, и в социал­ната политика, и в соб­с­т­веността”, каза лидерът на БСП.  Тя допълни, че освен идеологическа основа за ролята на дър­жавата, в момента този модел е много наложителен заради кризата.

КАРЕ:

Към учителите и учениците: Вие градите бъдещето

“Нека е чес­тит пър­вият учебен ден на учениците, учителите и родителите. 

Мили ученици, пожелавам ви да бъдете здрави, да научите много нови неща и да намерите добри приятел­с­тва. Уважаеми родители, бъдете част от процеса на образование и въз­питание на вашите прек­расни деца. Скъпи учители-просветители, вашият труд е стой­нос­тен и значим не само в нас­тоящето. Вие градите бъдещето на Бъл­гария. Поз­д­рав­ления за тър­пението, усилията и любовта към знанието и децата ни. Само образована нация може да гаран­тира прос­перитет. Тревожни са дан­ните за рав­нището на нег­рамот­ност и необ­х­ванатите в училище деца. Време е дек­ларациите за приоритет на образованието да станат дейс­т­вия. Това изис­ква общите ни усилия като общес­тво, за да имаме високо раз­вита модерна европейска дър­жава.

В тези трудни времена на предиз­викател­с­тва нека бъдем силни и отговорни. Ще се справим с тях с решимост и отговор­ност. На добър час ученици, учители и родители!” Това написа във Фейс­бук пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова.

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...