Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон08032021

Брой 47, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП ще представи алтернативни антикризисни мерки

БСП ще представи алтернативни антикризисни мерки

БСП ще представи алтернативни антикризисни мерки

Правителството смята 1 милион българи за маргинали, категоричен е проф. Румен Гечев

Няма гаран­ция, че парите ще бъдат предос­тавени на мал­кия и среден биз­нес, каза депутатът от БСП проф. Румен Гечев. И се въз­мути, че правител­с­т­вото смята един милион бъл­гари за мар­гинали.

БСП комен­тира на специална прес­кон­ферен­ция мер­ките на правител­с­т­вото за борба с коронавируса. От левицата обявиха, че ще пред­с­тавят алтер­нативни икономически мерки за справяне с корона кризата.

“В момента нашите екипи работят заедно с пред­с­тавителите на бран­шовите организации. Пред­с­тоят ни допъл­нителни срещи с тези бран­шови организации. Искаме да стиковаме тех­ните пред­ложения с нашите виж­дания“, каза пред медиите проф. Румен Гечев.

“Ние категорично се раз­г­раничаваме и бук­вално сме изумени от понятието мар­гинали, изпол­з­вано от член на правител­с­т­вото — г-н Горанов (на прес­кон­ферен­ция във втор­ник — б.р.). Не знам дали г-н Горанов знае, че като говори за мар­гинали говори за 800 хил. души от бъл­гар­с­кия народ. Това са пред­с­тавители на бъл­гар­с­ката интелиген­ция, които се самоосигуряват, това са 500 хил. души по статис­тика, които са самоосигуряващи се от сел­с­кото стопан­с­тво. Наричането на близо 1 млн. бъл­гари мар­гинали, които няма да получат никаква помощ, е цинично и абсолютно неп­рием­ливо“, бе категоричен проф. Румен Гечев.

Според него никъде в страните членки на ЕС, САЩ няма такова раз­г­раничение при предос­тавянето на помощ

в корона кризата.

“Да не говорим, че страните с най-развити пазарни икономики — САЩ и Великоб­ритания, предос­тавят и безус­ловна пряка финан­сова под­к­репа на семейс­т­вата в нужда“, посочи депутатът от левицата.

Проф. Гечев каза, че БСП под­к­репя някои от мер­ките на правител­с­т­вото, които са в правилна посока, но в левицата имат сериозни въз­ражения по отношение на лип­сата на механизми и детайли как точно тези сред­с­тва ще бъдат раз­п­ределени.

“Става дума за предос­тавяне на кредити. В мяр­ката, която пред­лага правител­с­т­вото за до 1500 лв. кредити да се предос­тавят на хора, които са сък­ратени от бъл­гар­с­ките фирми, всъщ­ност какво поема дър­жавата? Тя пред­лага допъл­нителни кредити да поемат бъл­гар­с­ките семейс­тва. При 10 % пот­ребител­ски кредит на 1500 лв. годишно, са 150 лв. Ако този кредит ще се връща след 34 месеца каква е помощта за бъл­гар­с­ките семейс­тва?“, посочи проф. Гечев.

Повечето фирми сигурно

ще имат по-голям интерес да сък­ратят хора и да ги прех­вър­лят на НОИ, откол­кото да плащат 40% от зап­латите им

, твърди професорът.

Нямаме никакви гаран­ции, че 500 млн. лв. от дър­жавата ще отидат при фир­мите, които сега изпит­ват остра нужда от кредити при преферен­циални условия, под­черта проф. Румен Гечев, цитиран от “Фокус“.

“Привет­с­т­ваме, че макар и с извес­тно закъс­нение бъл­гар­с­кото правител­с­тво излиза с такъв пакет от мерки, които се очак­ваха от бъл­гар­с­кия биз­нес и цялата общес­т­веност в тези трудни времена и за нашата страна и за целия ЕС и извън него“, посочи проф. Гечев.

“Освен това ние привет­с­т­ваме някои кон­к­ретни стъпки, които са пред­п­риети от правител­с­т­вото, като предос­тавянето на 500 млн. лв. за зап­лащане на извън­реден труд в МВР, Минис­тер­с­тво на отб­раната, Здрав­ната сис­тема. Ние под­к­репяме предос­тавянето на 500 млн. лв. допъл­нителна капитализация на Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие, тъй като такива мерки са пред­п­риети в почти всички страни членки на ЕС и извън него. Също така под­к­репяме пок­риването на определени раз­ходи за въз­наг­раж­дения на временно освободени от заетост в бъл­гар­с­ката икономика. Съот­ветно 60 % работна зап­лата за сметка на дър­жавата и 40 % за сметка на работодателите. Тези основни мерки, пред­п­риети от правител­с­т­вото по прин­цип под­к­репяме. Те са в правилна посока и са свър­зани с европейс­ката прак­тика“, посочи той.

“В същото време ние имаме много сериозни бележки и допъл­нителни въп­роси към правител­с­т­вото. Буди недоумение как правител­с­т­вото и г-н премиерът ни съоб­щава, че са заделени 4.5 млрд. в пакета за стимулиране на бъл­гар­с­кия биз­нес и обез­щетяване на семейс­т­вата, които са в нужда. Нашите сметки показ­ват, че даже и с така наречената данъчна вакан­ция от 600 млн. лв. сумата е 2.270 млрд. лв., а не 4.5 млрд. лв. От тези 2.270 млрд. като извадите 600 млн., които са фак­тически данъчна вакан­ция, това е вакан­ция от три месеца, в които няма да се плащат данъци към бъл­гар­с­ката дър­жава и тези 600 млн. лв. са изис­куеми от същите пред­с­тавители на биз­неса след три месеца. Така че това е временен ангажимент на правител­с­т­вото. Освен това не само, че тази сума е под 2 млрд., но от там има едни странни изчис­ления на г-н премиера и бъл­гар­с­кото правител­с­тво и минис­търа на финан­сите, че тези 500 млн. лв., които са за рекапитализация на Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие, щели да доведат до 2.5 млрд. кредити, което е голяма загадка за икономичес­ката теория и прак­тика. Не е показано как точно са изчис­лили. Може би имат пред­вид, че увеличението на капитала на Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие ще поз­воли тя да раз­шири кредит­ния пор­т­фейл в съот­ношението, изис­куемо от Цен­т­рал­ната банка за соб­с­т­вения капитал и съот­вет­ния кредитен пор­т­фейл. Ние нямаме никакви гаран­ции, че сумата, която ще бъде предос­тавена за кредити ще бъде 2.5 млрд. По-важно е другото — нашите сериозни претен­ции са след­ните. Първо и за голямо съжаление Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие не изпъл­нява основ­ната си фун­к­ция сред­с­т­вата да отиват за малки и средни фирми. За голямо съжаление по наша дос­товерна инфор­мация значителна част от кредитите се предос­тавят на крупни бъл­гар­ски “биз­нес­мени““, каза още проф. Гечев.

По думите му

става въп­рос за една малка група от хора, свър­зана с властта, която получава кредити за десетки и стотици милиони.

“Ние нямаме никаква гаран­ции, че тези 500 млн. лв. ще отидат при фир­мите, които сега изпит­ват остра нужда от такива кредити при преферен­циални условия. Това са мал­ките, сред­ните фирми и някои от големите фирми в най-засегнатите отрасли. Основно помощта в цяла Европа е насочена ключово и основно към мал­ките и сред­ните фирми и ние нямаме гаран­ция, че те ще бъдат предос­тавени точно на тези фирми. Правител­с­т­вото сваля отговор­ността и казва, че тези 500 млн. лв. ще бъдат предос­тавени на бан­ката за раз­витие“, каза още депутатът от БСП. Според него няма ангажимент на правител­с­т­вото за какъв тип фирми става дума и при какви условия.

Той отбеляза, че има едно условие, което пос­тавя правител­с­т­вото, че до тези 60 % ще имат дос­тъп фир­мите, които нямат никакви задъл­жения към дър­жав­ния бюджет и общин­с­ките бюджети. “Не е трудно да се досетим, че не са много фир­мите, които нямат никакви такива задъл­жения. Това ще бъде допъл­нително ограничение за въз­пол­з­ването от тази въз­мож­ност, която дава дър­жавата. Ние категорично се раз­г­раничаваме и бук­вално“, посочи още професорът.

България

Още раздори в партията на Слави Трифонов

Още раздори в партията на Слави Трифонов

Бивши активисти се бунтуват срещу парашутисти в листите и авторитарен подход на сценариста Тошко Йорданов

Раз­дорите в пар­тията на Слави Трифо…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Корпоративната социална отговорност - норма на поведение в света на бизнеса

Изследване сред 300-те най-големи работодатели у нас дава картината в сектора

COVID-19 не отне от Кодексa за социално осигуряване (КСО) про…

Прочети още:

Loading...

Култура

Убийство без убийство в Театър 199

История на роман­тични премеж­дия и прес­тъпни кроежи, зафор­мени в комедия от две жени и един мъж. Пиесата ще гледаме на 22 март в Театър 199. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...