Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря30092020

Брой 187, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.16095 BGN1 CHF = 1.80827 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Кабинетът одобри как да бъдат разпределяни даренията за борбата с коронавируса

Кабинетът одобри как да бъдат разпределяни даренията за борбата с коронавируса

Кабинетът одобри как да бъдат разпределяни даренията за борбата с коронавируса

Минис­тер­с­т­вата на здравеопаз­ването и икономиката, и Логистично-координационният цен­тър коор­динират дейс­т­вията си и оценяват нуж­дите на бол­ниците и инс­титуциите във връзка с раз­п­рос­т­ранението на COVID-19

Сред­с­т­вата от даренията за превен­ция и лечение на COVID-19, пос­тъпили в раз­к­ритата от Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването дарител­ска сметка, ще бъдат изпол­з­вани един­с­т­вено за тази цел. При даренията, независимо под каква форма са нап­равени, изрично упоменатата воля на дарителите да се спазва, реши Минис­тер­с­кият съвет на база док­лад от минис­търа на здравеопаз­ването Кирил Ананиев, съоб­щиха от правител­с­т­вената инфор­мационна служба, цитирани от „Дарик радио”. Здрав­ното ведом­с­тво ще предос­тавя инфор­мация на Национал­ния оперативен щаб за борба с COVID-19 и на официал­ната си интер­нет страница www.mh.government.bg за пос­тъпилите парични сред­с­тва по дарител­с­ката сметка, както и за предадените за съх­ранение в склада на Бъл­гар­с­кия чер­вен кръст дарения в натура.

Национал­ният оперативен щаб ще дава пред­ложения, както по отношение на вида на закупуваните лични пред­пазни сред­с­тва, дезин­фек­танти, тес­тове, лекар­с­т­вени продукти, кон­сумативи, медицин­ска и лабораторна апаратура и други, така и по отношение на край­ните получатели, в случите когато това се отнася до лекар­с­т­вени продукти, апаратура и тес­тове за диаг­нос­тика. За лични пред­пазни сред­с­тва и дезин­фек­танти, пред­ложение за раз­п­ределение ще дава Логистично-координационният цен­тър с ръководител главен комисар Николай Николов, реши кабинетът. Нап­равените от Национал­ния оперативен щаб и Логистично-координационния цен­тър пред­ложения за раз­п­ределение ще бъдат одоб­рявани от минис­търа на здравеопаз­ването, по регионални здравни инс­пек­ции. Кон­фис­куваните в полза на дър­жавата вещи от Аген­ция „Мит­ници“ и предос­тавени на МЗ ще бъдат раз­п­ределяни по пред­ложение на Логистично-координационния цен­тър, чрез регионал­ните здравни инс­пек­ции (РЗИ), на територията на цялата страна.

Всяка регионална здравна инс­пек­ция ще организира раз­п­ределението на артикулите по лечебни заведения, дър­жавни и общин­ски инс­титуции, в съот­вет­с­т­вие с нап­равеното от Логистично-координационния цен­тър общо раз­п­ределение. Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването, Минис­тер­с­т­вото на икономиката и Логистично-координационният цен­тър коор­динират дейс­т­вията си и ежед­невно извър­ш­ват оценка на нуж­дите на лечеб­ните заведения и инс­титуциите във връзка с раз­п­рос­т­ранението на COVID-19. Приоритетно пред­пазни сред­с­тва ще бъдат осигурявани на лечеб­ните заведения за бол­нична помощ – струк­турите и отделенията, в които се лекуват болни с COVID-19, цен­т­ровете за спешна медицин­ска помощ, РЗИ, гранична полиция, екипите на НАП и Аген­ция „Мит­ници“, раз­положени на гранич­ните пун­к­тове, органите на МВР и социал­ните струк­тури, които работят с уяз­вими групи от населението. Тези пот­реб­ности се осигуряват чрез сред­с­тва от бюджета на МЗ, по оперативни прог­рами и дарения. Медицин­с­ката апаратура се осигурява за нуж­дите на лечеб­ните заведения също със сред­с­тва от бюджета на МЗ, по оперативни прог­рами и дарения. Чрез дър­жав­ното дружес­тво „Бул Био-НЦЗПБ“ ЕООД се закупуват лични пред­пазни сред­с­тва въз­мез­дно и се предос­тавят срещу зап­лащане на инс­титуции и ведом­с­тва, лечебни заведения за бол­нична помощ, лечебни заведения за извън­бол­нична помощ – общоп­рак­тикуващи лекари, стоматолози, медицин­ски цен­т­рове, аптеки, хранителни вериги, бан­кови инс­титуции и др. Финан­сирането е за сметка на бюджетите на съот­вет­ните ведом­с­тва и инс­титуции, физически и юридически лица. Аналогичен е редът и за дезин­фек­тан­тите. Лекар­с­т­вени продукти също ще се осигуряват за сметка на лечеб­ните заведения – дирек­тно или чрез „Бул Био-НЦЗПБ“ ЕООД, както и под фор­мата на дарения, при спаз­ване на нор­матив­ната уредба.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Фермата на Ана от Болярово е действаща, но оставаме в черния списък

Чрез решение на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд е отменена заповедта на Изпъл­нител­ния дирек­тор на ОДБХ — Ямбол за заличаване на живот­новъд­ния …

Прочети още:

Loading...