Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед09082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) След теча на данни от НАП парламентът ще мисли за по-строги глоби и наказания за киберпрестъпления

След теча на данни от НАП парламентът ще мисли за по-строги глоби и наказания за киберпрестъпления

От опозицията поискаха някой да поеме отговорността за теча на лични данни с оставка - или финансовия министър, или директора на приходната агенция

След няколко месеца работа и десетки изс­луш­вания времен­ната комисия в пар­ламента, която раз­с­лед­ваше теча на лич­ните данни на над 6 млн. души от Национал­ната аген­ция за приходите, нап­рави девет­надесет препоръки за предот­в­ратяване на подобни случаи в бъдеще, съобщи Дневник.бг. Сред тях са промени в Наказател­ния кодекс, с които да се въведат по-строги наказания за кибер­п­рес­тъп­ления, да се съз­даде дефиниция за деяния, свър­зани с ком­пютърни прес­тъп­ления, и да се приемат нови със­тави на прес­тъп­ления, които отразяват нови форми на прес­тъпни посегател­с­тва. Според сега дейс­т­ващите раз­поредби който неп­равомерно добави, копира, изпол­зва, промени, пренесе, изт­рие, пов­реди, влоши, скрие, унищожи ком­пютърни данни в инфор­мационна сис­тема или спре дос­тъпа до такива данни, които се дават по силата на закон, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба до три хиляди лв, а в повечето случаи дори и да има осъдени лица, те биват освобож­давани от наказателна отговор­ност или им се налага условна присъда. Анкет­ната комисия пред­лага да се въведе въз­мож­ността за пер­сонално носене на отговор­ност, която обаче ще бъде за подиз­пъл­нителите, с които финан­совото минис­тер­с­тво сключва договори, комен­тира БНР. Комисията нас­тоява и за прераз­г­леж­дането на Закона за лич­ните данни. Освен това депутатите от комисията са стиг­нали до извода, че през пос­лед­ните 20 години комуникацион­ната и инфор­мацион­ната инф­рас­т­рук­тура на НАП са изг­раж­дани поетапно, което съз­дава пробойни в сигур­ността. Депутатите посоч­ват и друг пропуск — сключ­ването на договори за закупуването на нови соф­туери, без в тях да е включена и под­дръж­ката на сис­темите. Затова препоръката е да се извърши пълен одит на всички цен­т­рални и общин­ски админис­т­рации, а при сключ­ване на нови договори за соф­туер да бъдат включ­вани и каузи за носене на отговор­ност от страна на изпъл­нителите.

От БНР допъл­ват, че се очаква пар­ламен­тът да обсъди и приеме док­лада на времен­ната комисия, с което ней­ната дей­ност прик­лючва. Препоръките на комисията бяха приети след дебати с 94 гласа “за“, 52 “против“ и 9 “въз­дър­жал се“. От БСП поис­каха някой да поеме отговор­ността за теча на лични данни с оставка — или финан­совия минис­тър, или дирек­тора на НАП. В отговор изпъл­нител­ният дирек­тор на НАП Галя Димит­рова каза, че аген­цията не носи отговор­ност за нас­тъпилите вред­нос­тни пос­ледици заради атаката срещу сис­темата. Пред депутатите тя отчете нап­равеното след изтичането на лични данни.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...