Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон28092020

Брой 185, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.68113 BGN1 GBP = 2.14119 BGN1 CHF = 1.81129 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Иван Гешев почва ревизия на Прехода

Иван Гешев почва ревизия на Прехода

Иван Гешев почва ревизия на Прехода

Идеята за ревизия на приватизацията е една от амбициозните задачи на Гешев, която той си постави още при номинирането му за главен прокурор

Глав­ният прокурор Иван Гешев въз­ложи на Дър­жавна аген­ция „Национална сигур­ност“ извър­ш­ването на пълна проверка на целия приватизационен процес и на пос­лед­ващия кон­т­рол от отговарящите за това минис­тер­с­тва, аген­ции и други дър­жавни ведом­с­тва. Провер­ката трябва да обх­ване всички приватизационни сделки, извър­ш­ването на плащания по тях, независимо от вида на платеж­ните сред­с­тва, както и всички пред­п­риети дейс­т­вия по осъщес­т­вяването на след­п­риватизацион­ния над­зор, анализира Епицентър.бг.

ДАНС следва да установи съб­рани ли са пред­видените в приватизацион­ните договори неус­тойки, лихви, обез­щетения и бан­кови гаран­ции, в случай на тях­ното час­тично или цялос­тно неиз­пъл­нение. В тази връзка следва да се установи извър­шени ли са дейс­т­вия по раз­валяне на приватизацион­ните договори, в случай на тях­ното неиз­пъл­нение. Проверяващите трябва да установят как е била водена цялата докумен­тация по текущия след­п­риватизационен кон­т­рол, извър­ш­вани ли са проверки по изпъл­нение на приватизацион­ните договори и била ли е актуализирана своев­ременно инфор­мацията в пуб­лич­ните регис­три. В обх­вата на провер­ката трябва да бъде извър­шен анализ на одит­ните док­лади на Смет­ната палата и какви дейс­т­вия са били пред­п­риети по изпъл­нението на дадените указания. Идеята за ревизия на Прехода е една от амбициоз­ните задачи на Иван Гешев, която той си пос­тави още при номинирането му за главен прокурор. Цената на т.нар. “криминален преход“ не може и не трябва да бъде плащана само и един­с­т­вено от обик­новените бъл­гар­ски граж­дани и данъкоп­латци, пише в Кон­цеп­цията си за управ­ление на прокуратурата Иван Гешев, когато кан­дидат­с­т­ваше за поста на дър­жавен обвинител, припомня Епицен­тър. Прокуратурата има голям потен­циал, който не е изпол­з­ван. Колко да ни е трудно? Живеем в соб­с­т­вена дър­жава, взимаме добри зап­лати. Не стрелят по нас, за сега. Един­с­т­веното, което можем да нап­равим, е да дадем на бъл­гарите, това което очак­ват. А те очак­ват повече справед­ливост и това, което те наричат „криминален преход” да свърши. Знам, че прокуратурата не може да нап­рави всичко, но се опит­ваме, заяви в края на миналата сед­мица в интервю за БНР глав­ният прокурор Иван Гешев.

България

Икономика

Култура

Спорт

Сърбин замеси Гришо в скандал с COVID-19

Най-добрият бъл­гар­ски тенисист Григор Димит­ров беше забър­кан в скан­дал с коронавирус в Париж. Треньорът на отс­т­ранения от „Ролан Гарос“ Дами…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Тежка есен за родните картофопроизводители

Тежка есен за родните картофопроизводители

Помощта за бранша е пренебрежимо малка и не покрива дори половината от разходите, направени за тазгодишното производство, казват земеделци

Из…

Прочети още:

Loading...