Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря27012021

Брой 18, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: От ГЕРБ потулваха водния проблем с месеци

БСП: От ГЕРБ потулваха водния проблем с месеци

БСП: От ГЕРБ потулваха водния проблем с месеци

Кризите се задълбочават, губи се много ценно време и цели сектори рухват, от което страдат стотици хиляди български граждани, заяви Стефан Бурджев от левицата

Днес проведохме среща с хид­роин­женери, архитекти и проек­танти, които са изг­радили и ремон­тирали големите водни инф­рас­т­рук­турни проекти на Бъл­гария. Те поз­нават добре със­тоянието, год­ността  и проб­лемите им. Пос­ланието, което отп­рави лидерът на БСП  Кор­нелия Нинова е изк­лючително съдър­жателно —  да чуем тези хора, тези, които могат, които поз­нават сек­тора и могат да дадат решения”. Това заяви народ­ният пред­с­тавител от “БСП за Бъл­гария“ Стефан Бур­джев пред Бг он еър.

Бур­джев комен­тира, че на срещата днес специалис­тите са  изказали идеи, но и критики за това, което пред­лага правител­с­т­вото, като никой от тях не  е бил потър­сен за съвет от управ­ляващите : „Тях­ното мнение за дейс­т­вията на властта  е, че правят всичко хаотично, на парче и с цел момен­тно потушаване на общес­т­веното нап­режение”. Той под­черта, че страната е загубила няколко месеца докато управ­ляващите обяс­нят, че няма криза и че всичко  това е сценарий. „Времето тече, а кризата се задъл­бочава. ГЕРБ загубиха ценно време да тър­сят вината в някой друг, вместо да вземат мерки”, допълни социалис­тът.

От БСП пред­лагаме да се чуят екс­пер­тите, които са изг­радили и под­дър­жали вод­ните съоръжения в страната ни, включително язовир „Студена”. Даваме думата на специалис­тите, за да се вземат най-правилните решения. БСП има за цел да изрази проб­лемите и тревогите на хората”, каза Стефан Бурджев.Той припомни, че  когато  от левицата са обявили вот на недоверие за кризата с водата,  бок­лука и чис­тият въз­дух, чак  тогава управ­ляващите и прокуратурата са започ­нали да пред­п­риемат мерки. „Месеци наред, с цел да няма нап­режение преди мес­т­ните избори, ГЕРБ потул­ваха вод­ния проб­лем и не нап­равиха нищо да решат тази ситуация. В същото време БСП над 60 пъти алар­мира в Народ­ното съб­рание за проб­лемите с водата, въз­духа и отпадъците”, заяви Бур­джев.

Отговор­ност за тези кризи имат няколко минис­тер­с­тва, но вместо да се понесе солидарна отговор­ност, Нено Димов стана изкупителна жер­тва, за да се потуши нап­режението”, каза социалис­тът. Той изрази надежда отговор­ността да продължи да се търси. Бур­джев под­черта, че  народът се е  наситил на акциите на правител­с­т­вата на Борисов : „Тези дейс­т­вия приличат на други гръмки акции в кабинета на Борисов 1, които се превър­наха в осъдителни присъди за Бъл­гария от съда в Страс­бург и след това обез­щетенията ги плащахме всички бъл­гар­ски граж­дани”.

 „Политиката, която доведе до тези кризи и това, че се задават още такива бед­с­т­вия, абсолют­ната липса на кон­т­рол в инс­титуциите и продъл­жаването на потъването на милиарди е  диаг­нозата на това управ­ление”, каза Бур­джев.

Работата на БСП  в пос­лед­ните 3 години дава своите резул­тати. Проб­лемът е, че кризите се задъл­бочават, губи се много ценно време и цели сек­тори рух­ват, от което страдат стотици хиляди бъл­гар­ски граж­дани”, завърши Стефан Бур­джев.

България

Икономика

Пандемията удари богатите ни градове

Пандемията удари богатите ни градове

Пан­демията от коронавирус удари най-силно най-богатите ни градове. Това е един от изводите на Инс­титута за пазарна икономика, който за девет…

Прочети още:

Loading...

Култура

Татяна Харизанова търси тишината

В галерия „Средец“ на Минис­тер­с­тво на кул­турата се пред­с­тавя пър­вата за тази година изложба на худож­нич­ката Татяна Харизанова. Екс­позицията …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Време е младите бъл­гар­ски фут­болисти да спрат да духат супата заради Бонго от Конго, заяви членът на Изпъл­кома на род­ната цен­т­рала

Членът на …

Прочети още:

Loading...

Свят

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Комисията по вън­шни работи към Сената на САЩ одобри номинацията на ветерана дип­ломат Антъни Блин­кън за дър­жавен сек­ретар, съобщи Рой­терс.

Ком…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...