Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет13082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66157 BGN1 GBP = 2.16174 BGN1 CHF = 1.81853 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Иво Христов: България не трябва да бъде превръщана в бунище

Иво Христов: България не трябва да бъде превръщана в бунище

Иво Христов: България не трябва да бъде превръщана в бунище

Евродепутатът от БСП призова Комисията за бърза намеса и предложения за контрол върху търговията с отпадъци в ЕС

“Преди по-малко от месец над 800 тона отпадъци, пред­наз­начени за изгаряне в бъл­гар­ски топ­лоцен­т­рали, бяха задър­жани от италиан­с­ките власти. Пос­лед­ваха раз­с­лед­вания в италиан­с­ките  медии, които свър­з­ват този трафик с мес­т­ната мафия.“ Това заяви в свое изказ­ване по време на пър­вото за тази година пленарно заседание на ЕП в Страс­бург Иво Хрис­тов, член на Групата на Прог­ресив­ния алианс на социалис­тите и демок­ратите. 

По думите на бъл­гар­с­кия евродепутат меж­дународ­ната прес­тъп­ност се въз­пол­зва от свобод­ното движение в рам­ките на Европейс­кия съюз. “Де факто пътят на тър­говията с бок­лук в Европа може да бъде и канал за тър­говия на нар­котици и други незаконни трафици. Същев­ременно здравето и окол­ната среда на бъл­гарите стават жер­тва на отсъс­т­вието на европейски механизми за кон­т­рол“, допълва Хрис­тов. 

“Бъл­гар­с­ките граж­дани, не искат страната ни да се превърне в бунище. Затова се обръщам с призив към пред­с­тавителите на Европейс­ката комисия за бърза намеса в случая и пред­ложения за кон­т­рол върху тър­говията на отпадъци в Европейс­кия съюз“, казва още Иво Хрис­тов. 

В края на месец декем­ври 2019 г. евродепутатът отп­рави и пис­мени въп­роси към Европейс­ката комисия — кога и какви стъпки ще бъдат пред­п­риети във връзка с качес­т­вото на въз­духа в Бъл­гария, ще бъде ли страната ни обект на финан­сова сан­к­ция, ако бъде установено сис­темно нес­паз­ване на изис­к­ванията относно качес­т­вото на атмос­фер­ния въз­дух, както и какво смята Комисията относно прак­тиката да се внасят отпадъчни суровини от една дър­жава членка в друга и има ли ЕК сис­тема за кон­т­рол и мониторинг на този процес.

Икономика

Експерти: Слънчев бряг никога не е бил толкова празен

Екс­перти: Слън­чев бряг никога не е бил тол­кова празен

Повечето хотели в Слън­чев бряг ще зат­ворят до 10 сеп­тем­ври заради лип­сата на чар­търи и туристи, които пред­почитат сеп­тем­ври и октом­ври за по…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...