Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря30092020

Брой 187, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.16095 BGN1 CHF = 1.80827 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалист: Екологичната криза е налице в цяла България

Социалист: Екологичната криза е налице в цяла България

Социалист: Екологичната криза е налице в цяла България

Работа на една опозиция е да бъде при проблемите на хората, а проблемите в екологичния сектор са огромни, заяви народният представител Явор Божанков

“Екологич­ната криза е налице и ние реагираме. За съжаление тя не е само в Пер­ник, а в цяла Бъл­гария — има много населени места, в които или хората нямат вода, или тя е негодна за пиене“. Това заяви Явор Божан­ков, народен пред­с­тавител от ПГБСП за Бъл­гария“, пред БСТВ. Той добави, че проб­лемът с изгарянето на отпадъци също е много голям. Има внос на бок­лук от трети страни и такъв с  криминален произ­ход. “През 2018 г. в Бъл­гария е внесен бок­лук, в чийто внос е замесена италиан­с­ката мафия. Този бок­лук е отк­рит едва 2 години по-късно с помощта на медиите в Плевен. Това показва невъз­мож­ност на бъл­гар­с­ката дър­жава да кон­т­ролира този процес“, обясни народ­ният пред­с­тавител.

Явор Божан­ков обясни, че в Бъл­гария не се изгаря само вносен бок­лук, а и  бок­лук с вът­решен за страната произ­ход. “Изгарят се масово гуми, масла, кабели, макар че бъл­гар­с­кият граж­данин плаща за тях­ното рецик­лиране чрез продук­тови такси. Къде отиват тези сред­с­тва?“, пита депутатът. Според него сис­темата за рецик­лиране в Бъл­гария не фун­к­ционира и трябва да изгарянето на бок­лук да се нап­рави икономически нелогично като се въведат поощ­рения за рецик­лиране.

Според Божан­ков управ­ляващите не са взели адек­ватни мерки  по въп­роса с мръс­ния въз­дух: “Доказано е, че Бъл­гария е от дър­жавите с най-мръсен въз­дух — замър­сяването с фини прахови час­тици в големите градове е в пъти над нор­мата. Бъл­гарите живеят най-малко в Европа — една от причините е тази. Тези три основания — въз­дух, вода, отпадъци — са дос­татъчни да поис­каме вот на недоверие. Работа на една опозиция е да бъде при проб­лемите на хората, а проб­лемите в екологич­ния сек­тор са огромни“, каза Божан­ков.

 По думите на депутата от левицата БСП ще нап­рави кон­сул­тации с всички политически сили извън ГЕРБ за вота на недоверие. “Минис­тер­с­т­вото на окол­ната среда е наясно какво се случва. В нашите мотиви ще го изложим“, добави Божан­ков.

“През пос­лед­ните две години в пар­ламен­тар­ната комисия по околна среда и водите се обсъж­дат основно биз­нес теми, а не екологични. Едва през пос­лед­ните месеци проявиха актив­ност . Благодарение на нашия вот на недоверие, всички инс­титуции се активизираха — това са пър­вите плодове на нашия труд“, отбеляза Божан­ков. Той обяви, че освен да търси отговор­ност, БСП ще пред­ложи и ясна стратегия за решаване на тези екологични проб­леми.

Смяната на минис­три е отработен трик на ГЕРБ

“Искаме вот на недоверие на правител­с­т­вото заради политиката му в окол­ната среда и водите. Това, което се случва през пос­лед­ните две години на това управ­ление, е да жъне посятото през пос­лед­ните десет. По отношение на водите се случиха две неща — вмениха се политически и икономически задачи. Това е недопус­тимо и резул­татът е ясен“. Това каза Атанас Кос­тадинов, народен пред­с­тавител от ПГБСП за Бъл­гария“, пред бТВ Радио.

Според него чес­тата смяната на минис­три в третия кабинет на премиера Борисов не е решила множес­т­вото проб­леми в сек­тори като здравеопаз­ване, образование, тран­с­порт и екология. “Това е един добре обработен реф­лекс на колегите от ГЕРБ, с който те показ­ват, че продъл­жават нап­ред. Проб­лемът е политичес­ката рамка при управ­лението на окол­ната среда и водите. Бъл­гария не управ­лява водите на басей­нов прин­цип и не изпъл­нява рам­ковата дирек­тива за водите. Управ­ляващите под­мениха исканата от Европейс­ката комисия стратегия за вод­ния сек­тор със стратегия за ВиК отрасъла. Това е порочно и недал­новидно — те са две коренно раз­лични неща“, каза още Кос­тадинов.  

По думите на Атанас Кос­тадинов кризата с водата е политическа тема. “Когато е засег­нат сериозен пуб­личен и граж­дан­ски интерес, политиката трябва да даде отговорите. В след­с­т­вие на политически дейс­т­вия се е стиг­нало дотук. Задачата за реформи е политическа задача“, заяви той.  

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Фермата на Ана от Болярово е действаща, но оставаме в черния списък

Чрез решение на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд е отменена заповедта на Изпъл­нител­ния дирек­тор на ОДБХ — Ямбол за заличаване на живот­новъд­ния …

Прочети още:

Loading...