Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Изграждат национална пътна карта с допълнителни над 22 милиона

Изграждат национална пътна карта с допълнителни над 22 милиона

Изграждат национална пътна карта с допълнителни над 22 милиона

На заседанието си вчера правител­с­т­вото одобри увеличение с 22 250 000 лв. на раз­ходите за изг­раж­дане на Национална пътна карта за научна инф­рас­т­рук­тура (НПКНИ). Парите ще бъдат изпол­з­вани за доиз­г­раж­дане и модер­низиране на науч­ните ком­п­лекси от национал­ната карта, комен­тира Топновини.бг. Сред­с­т­вата ще бъдат преведени допъл­нително по бюджета на Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката (МОН), които са от втория етап 20192020 г. на изпъл­нение на път­ната карта. Той пред­вижда да се осигури финан­сова под­к­репа за дей­ността на всички значими научни инф­рас­т­рук­тури, включени в НПКНИ. Ще бъде под­к­репено раз­витието и на нови, където това е необ­ходимо. Пър­вият етап, който бе със­редоточен върху под­дръж­ката на същес­т­вуващите обекти, продължи до края на 2018 г. и по време на него чрез национал­ния бюджет МОН предос­тави 10,7 млн. лв. за дей­нос­тите за прес­т­рук­туриране и модер­низация на науч­ната инф­рас­т­рук­тура от НПКНИ.

Път­ната карта ще се изпъл­нява до 2023 година, като на базата на периодична меж­дународна оценка могат да се пред­лагат нови национални инф­рас­т­рук­тури и/или над­г­раж­дане на същес­т­вуващи научни ком­п­лекси с регионално и европейско значение. Основна цел на НПКНИ е да под­к­репи национал­ните научни инф­рас­т­рук­турни обекти и да под­помогне присъединяването им към съот­вет­ните панев­ропейски струк­тури. Национално значимите обекти в Бъл­гария ще могат да пос­тигат интег­рирани научни резул­тати, устой­чиво финан­сиране и сът­руд­ничес­тво между учените в страната и чуж­бина. Дос­тъпът до модерна науч­ноиз­с­ледовател­ска инф­рас­т­рук­тура е и важен фак­тор за прив­личането и задър­жането на най-добрите студенти, док­торанти и изс­ледователи.

България

Икономика

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есен­ната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие