Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 150, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6551 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81028 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Фандъкова няма легитимността да взима сама решение за вдигане на данъците

БСП: Фандъкова няма легитимността да взима сама решение за вдигане на данъците

БСП: Фандъкова няма легитимността да взима сама решение за вдигане на данъците

Кметът Йор­данка Фан­дъкова няма легитим­ността да взима сама тол­кова важно решение като вдигане на данъци. Това заяви лидерът на БСП — София и пред­седател на групата на социалис­тите в СОС Калоян Пар­гов в сут­реш­ния блок на Нова телевизия “Здравей, Бъл­гария“. Той обясни, че столич­ният градоначал­ник беше изб­ран на мес­т­ните избори с прекалено малка раз­лика, за да си поз­волява подобни еднолични дейс­т­вия.

“Това решение трябва да бъде взето от общин­с­ките съвет­ници в СОС, а не от кмета и админис­т­рацията”, заяви той.

Според Калоян Пар­гов, под­ходът на управ­ляващите в Столична община е сбър­кан. “Получаваме още от същото — като в предиш­ния ман­дат, комен­тира той. „Какво се случва сега? Набързо, след две пред­с­тоящи обсъж­дания ще осъм­нем на Нова година с по-високи данъци и със сериоз­ното съм­нение, че те ще пос­тиг­нат целта, за която претен­дират вносителите — по-чист въз­дух в София и подоб­ряване на инф­рас­т­рук­турата в квар­талите“.

Лидерът на БСП — София припомни, че Столична община има приети 100 мерки за справяне със замър­сения въз­дух в града, но замър­сеността остава. Сега пред­с­тои да прик­лючи кон­кур­сът за чис­тотата на града. Задъл­жително е в договорите с новите фирми да бъде записано, че улиците трябва да бъдат мити и метени по-често. Това е елемен­тар­ната и първа мярка за доб­рата хигиена в града и за подоб­ряване на въз­духа. Сега говорим за старите автомобили.

Според Калоян Пар­гов, исканото от кмета Фан­дъкова и админис­т­рацията на Столична община увеличение на данъците не отговаря на реал­ността. “Ако хар­чим по-ефективно парите от налич­ния бюджет, можем да пос­тиг­нем целите, пос­тавени сега с вдигането на данъците, категоричен е той. Имаме 100 милиона преходен остатък за тази година. Има пари бюджета. Това, което трябва да нап­равят сега управ­ляващите, е децен­т­рализацията му. Да отпус­нат повече сред­с­тва на районите, за да може да оправят инф­рас­т­рук­турата. А по отношение на екологията — да се със­редоточим върху тези, които най-много замър­сяват въз­духа, а именно битовите пот­ребители, изпол­з­ващи неекологични отоп­лителни сред­с­тва. Калоян Пар­гов е убеден, че увеличаването на данъка върху въз­мез­д­ното придобиване на имущес­тво също няма да доведе до очак­вания резул­тат.

България

Икономика

Зърнопроизводителите вече кандидатстват за кредити с 2% лихва

Зър­ноп­роиз­водителите вече кан­дидат­с­т­ват за кредити с 2% лихва

Приемът е до 16 октомври, а изплащането на средствата - до 21 декември

Отворен е прием за нис­колих­вени кредити за произ­вод­с­тво на пшеница, Ре…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

За натровените крави обезщетения има, за отровителя на Марица – нула санкции!

За нат­ровените крави обез­щетения има, за отровителя на Марица – нула сан­к­ции!

А фермерите инвестират в чиста среда

Не знам как минис­т­рите в това правител­с­тво комуникират помежду си, но по отношение на огром­ния проб­лем с…

Прочети още:

Loading...