Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) След сигнал на БСП-София главният архитект прекрати обществена поръчка

След сигнал на БСП-София главният архитект прекрати обществена поръчка

След сигнал на БСП-София главният архитект прекрати обществена поръчка

Глав­ният архитект на София Здравко Здрав­ков прек­рати процедурата по ЗОП за основен ремонт и въвеж­дане на мерки за енер­гийна ефек­тив­ност на сгради в цен­търа на София, на площад “Славей­ков“, в които се помещава и Столична биб­лиотека. Решението е от 6 август 2019 г. То идва след като общин­с­кият съвет­ник от БСП Альоша Даков пусна преди две сед­мици официален сиг­нал до кмета на София Йор­данка Фан­дъкова с нас­тояване процедурата да бъде спряна заради нарушаване на закона. Тогава той отбеляза, че в приложените документи за поръч­ката са изпол­з­вани данни с изтекъл преди 8 години срок на дав­ност. Това съоб­щиха от прес­цен­търа на БСП– София.

 “В докумен­тите по процедурата беше приложен Тех­ничес­кият пас­порт на Столична биб­лиотека, издаден през 2008 година, припомни Альоша Даков. — Към него, като нераз­делна част, е приложен и Енер­гий­ният пас­порт на Столична биб­лиотека, издаден на 27 октом­ври 2008 г. Съг­ласно чл. 38, ал. 3 от дейс­т­ващия към момента на обявяването на процедурата Закон за енер­гий­ната ефек­тив­ност, соб­с­т­вениците на сгради за общес­т­вено обс­луж­ване са длъжни да изпъл­нят мер­ките за дос­тигане на минимално изис­к­ващия се клас на енер­гийно пот­реб­ление, пред­писани от пър­вото обс­лед­ване, в тригодишен срок от датата на приемане на резул­татите от обс­лед­ването. Видно от приложените документи този 3-годишен срок е изтекъл през октом­ври 2011 година. През периода от 11 години показателите за енер­гийна ефек­тив­ност бяха променяни неед­нок­ратно. Ангажимент на Бъл­гария пред ЕК е да се обявяват общес­т­вени поръчки с най-висока енер­гийна ефек­тив­ност. От това следва, че е необ­ходимо да се извърши ново, актуално енер­гийно обс­лед­ване на обект “Столична биб­лиотека“. И съг­ласно пред­писаните в него мерки за енер­гийна ефек­тив­ност, вече актуал­ните изчис­лени енер­гийни харак­терис­тики, да бъдат заложени в общес­т­вената поръчка“.

 

Глав­ният архитект на София Здравко Здрав­ков прек­ратява процедурата на основание чл. 110, ал. 1 от ЗОП и изтъква, че са необ­ходими същес­т­вени промени в условията на поръч­ката, които биха променили и кръга на заин­тересованите лица

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...