Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 150, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6551 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81028 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Близо 3000 деца със СОП ще се обучават чрез модерни технологии

Близо 3000 деца със СОП ще се обучават чрез модерни технологии

Близо 3000 деца със СОП ще се обучават чрез модерни технологии

Близо 3000 деца от цен­т­ровете за специална образователна под­к­репа ще се обучават чрез нови соф­туерни продукти и модерни тех­нологии, закупени по национална прог­рама „Осигуряване на съв­ременна образователна среда“, съобщи БНР. За първа година в прог­рамата беше включен модул за модер­низиране на базата на специализираната образователна среда. Ще бъдат финан­сирани проек­тите на 38 цен­търа, от които 31 дър­жавни и седем общин­ски. Те ще получат 1,6 млн. лв. Със сред­с­т­вата ще бъдат купени тех­нологии за кон­т­рол на ком­пютър с пог­лед. Те дават въз­мож­ност на деца с тежки физически увреж­дания, които не могат да изпол­з­ват ръцете си, да боравят с ком­пютър. Пред­вижда се изпол­з­ването на соф­туер, с който децата да общуват чрез син­тезирана реч, да изразяват мисли и желания, да се учат, да изпол­з­ват интер­нет, да раз­говарят в социал­ните мрежи и чрез елек­т­ронна поща, да пишат или рисуват. Част от цен­т­ровете ще закупят 3D прин­тери, които са под­ходящи за съз­даване на пред­мети или макети с образователна цел от децата със сен­зорни увреж­дания. За децата с дет­ска цереб­рална парализа ще бъдат закупени бели маг­нитни дъски с ком­п­лекти от маг­нитни букви и цифри, както и други под­ходящи образователни игри.По модул „Под­к­репа на целод­нев­ното обучение на учениците“ на национал­ната прог­рама ще бъдат финан­сирани и 87 училища за оборуд­ване на кабинети за занимания по интереси. Те ще получат 800 000 лв., като ще бъдат купени книги, игри и материали за раз­г­ръщане на потен­циал­ните твор­чески заложби на учениците в областта на науките, изкус­т­вата и спорта. Клас­ните стаи ще могат да се пол­з­ват и за други дей­ности за учениците от начален и прогим­назиален етап, като нап­ример тър­жес­тва или срещи.

България

Икономика

Зърнопроизводителите вече кандидатстват за кредити с 2% лихва

Зър­ноп­роиз­водителите вече кан­дидат­с­т­ват за кредити с 2% лихва

Приемът е до 16 октомври, а изплащането на средствата - до 21 декември

Отворен е прием за нис­колих­вени кредити за произ­вод­с­тво на пшеница, Ре…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

За натровените крави обезщетения има, за отровителя на Марица – нула санкции!

За нат­ровените крави обез­щетения има, за отровителя на Марица – нула сан­к­ции!

А фермерите инвестират в чиста среда

Не знам как минис­т­рите в това правител­с­тво комуникират помежду си, но по отношение на огром­ния проб­лем с…

Прочети още:

Loading...