Иван Ченчев: Властта 20 дни не е взела мерки срещу хакерската атака в НАП

Иван Ченчев: Властта 20 дни не е взела мерки срещу хакерската атака в НАП

“При машин­ното гласуване няма манипулации и затова ГЕРБ го отменят“. Това заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Иван Чен­чев за телевизия “Бъл­гария Он ер“. 

“При машин­ното гласуване има 0 процента недейс­т­вителни бюлетини. От това се страхуват управ­ляващите“, допълни още той. Чен­чев обясни, че още от самото начало управ­ляващите са били срещу този вид гласуване. „В много страни в Европа машин­ното гласуване пред­с­тои да бъде въведено – една от тях е Фран­ция“, каза Чен­чев и под­черта, че в нито една страна в Европа, освен в Бъл­гария, няма купен и манипулиран вот. 

“Хакер­с­ката атака е чудовищна. Знаело се е за нея повече от 20 дни и не са взети мерки. Научихме, че сер­тификатите за кибер­сигур­ност на дър­жав­ните инс­титуции се вадят фик­тивно“, заяви Иван Чен­чев и комен­тира, че всички тези факти са изк­лючително притес­нителни. “Дър­жавата трябва да гаран­тира сигур­ността на граж­даните“, категоричен бе социалис­тът. 

“В ГЕРБ пишат закони след телефонни обаж­дания и есемеси, на коляно. Пос­тоянно се правят политически наз­начения. Умиш­лено се вкар­ват закони в пос­лед­ния момент, за да няма дебат“, каза Чен­чев и даде за пример гласуването за пар­тий­ните суб­сидии. “Против сме 1 лв суб­сидия, но сме за намаляването ѝ от 11 лв на глас, заяви Чен­чев. “Пред­ложихме парите на пар­тиите в депозити да се вър­нат, но управ­ляващите не одоб­риха тази идея“, каза още той. „Желаем раз­говор за проб­лемите на регионите. Провеж­дат се съб­рания за избор на кан­дидати за кметове и общин­ски съвет­ници. БСП е в кон­диция за мес­т­ните избори“, завърши Иван Чен­чев.