Одобрен е План за изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие

Одобрен е План за изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие

Правител­с­т­вото одобри план за 2019 г. за изпъл­нението на актуализираната Национална стратегия за демог­раф­ско раз­витие на населението в Репуб­лика Бъл­гария от 2012 до 2030 г.. Сред приоритетите в документа са забавянето на негатив­ните демог­раф­ски процеси и намаляването на броя на населението, преодоляването на негатив­ните пос­ледици от неговото зас­таряване, както и ограничаването на дис­п­ропор­циите в териториал­ното му раз­п­ределение.

В плана са пред­видени мерки и дей­ности за подоб­ряване на реп­родук­тив­ното здраве на населението, осигуряване на заетост и намаляване на бед­ността сред младите хора и за осигуряване на равен дос­тъп до качес­т­вено предучилищно и училищно образование. Всички мерки са насочени към благоп­риятно пов­лияване върху основ­ните демог­раф­ски показатели — раж­даемост, смър­т­ност и миг­рации, раз­витието на качес­т­вото на човеш­ките ресурси и адап­тиране на сек­тор­ните политики към демог­раф­с­ките промени.

Планът сис­тематизира набелязаните ком­п­лек­сни и сек­торни мерки, които оказ­ват въз­дейс­т­вие върху демог­раф­с­кото раз­витие в крат­кос­рочен и сред­нос­рочен план.

Мер­ките ще бъдат финан­сирани от бюджетите на ком­петен­т­ните ведом­с­тва според Закона за дър­жав­ния бюджет на Репуб­лика Бъл­гария за 2019 г., оперативна прог­рама „Раз­витие на човеш­ките ресурси”, други оперативни прог­рами, както и по европейски и меж­дународни проекти.