Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Одобрен е План за изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие

Одобрен е План за изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие

Одобрен е План за изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие

Правител­с­т­вото одобри план за 2019 г. за изпъл­нението на актуализираната Национална стратегия за демог­раф­ско раз­витие на населението в Репуб­лика Бъл­гария от 2012 до 2030 г.. Сред приоритетите в документа са забавянето на негатив­ните демог­раф­ски процеси и намаляването на броя на населението, преодоляването на негатив­ните пос­ледици от неговото зас­таряване, както и ограничаването на дис­п­ропор­циите в териториал­ното му раз­п­ределение.

В плана са пред­видени мерки и дей­ности за подоб­ряване на реп­родук­тив­ното здраве на населението, осигуряване на заетост и намаляване на бед­ността сред младите хора и за осигуряване на равен дос­тъп до качес­т­вено предучилищно и училищно образование. Всички мерки са насочени към благоп­риятно пов­лияване върху основ­ните демог­раф­ски показатели — раж­даемост, смър­т­ност и миг­рации, раз­витието на качес­т­вото на човеш­ките ресурси и адап­тиране на сек­тор­ните политики към демог­раф­с­ките промени.

Планът сис­тематизира набелязаните ком­п­лек­сни и сек­торни мерки, които оказ­ват въз­дейс­т­вие върху демог­раф­с­кото раз­витие в крат­кос­рочен и сред­нос­рочен план.

Мер­ките ще бъдат финан­сирани от бюджетите на ком­петен­т­ните ведом­с­тва според Закона за дър­жав­ния бюджет на Репуб­лика Бъл­гария за 2019 г., оперативна прог­рама „Раз­витие на човеш­ките ресурси”, други оперативни прог­рами, както и по европейски и меж­дународни проекти.

България

Икономика

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есен­ната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие