Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет13082020

Брой 153, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66157 BGN1 GBP = 2.16174 BGN1 CHF = 1.81853 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Проф. Румен Гечев: Партийното финансиране до момента отговоря на европейските критерии

Проф. Румен Гечев: Партийното финансиране до момента отговоря на европейските критерии

Проф. Румен Гечев: Партийното финансиране до момента отговоря на европейските критерии

Законопроектът бе вкаран сутринта, следобед на бегом се събраха комисии – това не е сериозен дебат, заяви народният представител

Като сме член на ЕС, трябва да след­ваме европейс­ките прак­тики. Финан­сирането на пар­тиите в Бъл­гария до момента съот­вет­с­тва на тях”. Това заяви в пленарна зала народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария” проф. Румен Гечев. По думите му в пос­лед­ните години се е преминало към почти пълно дър­жавно финан­сиране на пар­тиите, а под 5% от парите са от член­ски внос.  „Решението за политичес­ките сис­теми в Европа е политичес­ките пар­тии да бъдат финан­сирани от дър­жавата”, заяви той. Социалис­тът под­черта, че такива решения са взели в годините Гер­мания, Швеция, Фин­лан­дия, Фран­ция, Бел­гия, Холан­дия, Великоб­ритания и има само една европейска страна, където дър­жавата не учас­тва във финан­сирането на пар­тиите — Швей­цария.

Проф. Гечев пред­ложи  всички пар­тии, които имат нат­рупани депозити от неиз­раз­ход­вани пар­тийни суб­сидии към 03.06.2019 г. да ги вър­нат обратно в бюджета.  „Такива е прак­тиката в другите страни членки на ЕС. Странно е как така– една пар­тия държи на депозити милиони левове и има сим­воличен член­ски внос, а същев­ременно демон­с­т­рира активна пар­тийна и медийна  дей­ност. Тогава въз­никва въп­росът– какви са тези тайн­с­т­вени източ­ници на финан­сиране на такива пар­тии?”, попита Гечев.

Проф. Румен Гечев обясни, че е добре да има дебат по темата за суб­сидиите, но изрази несъг­ласие с начина, по който той се прави -  няма как да бъдат обсъж­дани в НС законоп­роекти, които са били внесени сут­ринта  в 09:01 часа, на бегом същият следобед се организират комисии, без никакъв раз­чет и време за раз­г­леж­дане, без време за раз­работ­ване на алтер­нативни варианти. „Тряб­ваше няколко месеца този въп­рос да бъде обсъж­дан в бъл­гар­с­ката общес­т­веност и когато се изяс­нят позициите и има точни раз­чети, да влезе законът за обсъж­дане”, под­черта той.  По думите му тези дейс­т­вия имат две цели — да се притисне до стената основ­ната опозиционна пар­тия БСП и заедно с нея– всички въз­можни пар­тии с раз­лично мнение от управ­ляващите; връщане на чл. 1 от старата Кон­с­титуция на Бъл­гария – зак­риваме другите пар­тии и остава само една пар­тия и ней­ните сателити на власт, която има дос­татъчно сред­с­тва, за да управ­лява без дър­жавна суб­сидия.

Икономика

Експерти: Слънчев бряг никога не е бил толкова празен

Екс­перти: Слън­чев бряг никога не е бил тол­кова празен

Повечето хотели в Слън­чев бряг ще зат­ворят до 10 сеп­тем­ври заради лип­сата на чар­търи и туристи, които пред­почитат сеп­тем­ври и октом­ври за по…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...