Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Йончева уличи премиера Борисов в лъжа

Йончева уличи премиера Борисов в лъжа

Йончева уличи премиера Борисов в лъжа

По-рано Борисов отрече да си говори с „братовчеда Ради”, но социалистката твърди, че именно той управлява солиден бизнес

На въп­рос от медиите за братов­чед си Ради, Борисов отговори: „Ние не си говорим, та камо ли общ биз­нес да имаме”. Раз­полагаме с инфор­мация .

1.    Братов­чедът Радос­лав Иванов днес е соб­с­т­веник на бив­шия биз­нес на г-н Борисов, включително ИПОН (вижте приложените документи).

Видно от справки по пар­тидите на редица дружес­тва, в които Борисов е имал учас­тие като соб­с­т­веник и/или управител, е че преди да стане кмет на Столична община и по-късно премиер, той е продал биз­неса си именно на братов­чед си  Радос­лав Вен­цис­лавов Иванов.

2.    Във времето, когато е кмет на гр. София, Борисов прави заменки в полза на братов­чед си Радос­лав Иванов – за терен на най-комуникативно място в Люлин.

 На 15.12.2006 г.  е вписана замяна на нед­вижими имот – гар­сониера и апар­тамент на „Мон­тенегро 1ООД, пред­с­тав­лявана от  Радос­лав Иванов (Братов­чеда) и нед­вижим имот – 1060 кв.м. на комуникативно място в столич­ния квар­тал Люлин на Столична община, пред­с­тав­лявана от Бойко Борисов – кмет на гр. София в периода от 10.11.2005 г. до 27.07.2009 г. Подоз­рителен факт е, че „Мон­тенегро 1ООД придобива тези два имота непос­ред­с­т­вено преди договора за замяна. Раз­ликата между стой­нос­тите на заменените имоти е в раз­мер на 127 796, 96 лв.  За това свое задъл­жение ли фирма  „Мон­тенегро 1ООД за своя сметка е тряб­вало да проек­тира и изг­ради пътна отсечка, свър­з­ваща ул. „Филипов­ско шосе” и бул. „Панчо Владигеров”, както и да проек­тира и изг­ради ВиК съоръженията, освет­ление и пътна нас­тилка? Ако това е така, дали посоченото задъл­жение е изпъл­нено и дали въобще струва тол­кова? Изп­ращам сиг­нал до глав­ния прокурор да образува проверка, която да установи– налице ли са прес­тъп­ления във връзка с процес­ния договор за замяна.

3.    Братов­чедът на премиера Борисов е в съд­ружие и с осъж­дани лица — Пламен Симов, извес­тен с прякора си „Килията”.

От справка в Тър­гов­с­кия регис­тър по пар­тидата на дружес­т­вото „Хай строй” ООД, ЕИК 131378629 е видно, че Радос­лав Вен­цис­лавов Иванов (Братов­чеда) продава своя дял в капитала на дружес­т­вото на Пламен Лазаров Симов, извес­тен с прякора си „Килията”, който е осъж­дан за раз­п­рос­т­ранение на нар­котици и се води близък до премиер­с­кия кръг. По-късно Килията продава дяловете си обратно на Радос­лав Вен­цис­лавов Иванов (Братов­чеда).

Ще внеса документи до глав­ния прокурор да раз­пореди проверка, която да установи налице ли са данни за свър­зани лица по отношение соб­с­т­веността на „Хай строй” ООД през годините, както и за финан­совите сред­с­тва на посочените дружес­тва, евен­туално за прес­тъп­ления, свър­зани с пране на пари и/или организирана прес­тъпна група с цел пране на пари.

4.    Цитираните по-долу поредица от имоти на братов­чеда Ради будят съм­нение за произ­хода на сред­с­т­вата, с които са закупени, както и за начина на закупуване на имотите на занижени цени. Нас­тояваме прокуратурата да нап­рави проверка.

От справ­ката по лице на Радос­лав Вен­цис­лавов Иванов от имот­ния регис­тър прави впечат­ление, че след като братов­чедът Борисов става кмет, а по-късно и министър-председател, братов­чедът Радос­лав Вен­цис­лавов Иванов сключва множес­тво сделки за нед­вижими имоти в София и особено за имоти в с. Иваняне, Люлин – на стой­ност между 52 и 70 лв. на квад­ратен метър и Банкя. Сред пос­лед­ните се отк­роява сделка от 14.12.2007 г., с която Радос­лав Вен­цис­лавов Иванов (Братов­чеда) продава на кмета Бойко Борисов позем­лен имот с площ от 462 кв.м. за  3496, 90 лева или по 7 лв. на кв.м. Видно от акта върху имота не е имало пос­т­ройка, тъй като такава не е посочена да се прех­върля. Към днешна датата в този имот има изг­радена пос­т­ройка с приб­лизителна зас­т­роена площ от 138 кв.м. Сдел­ките показ­ват, че освен всичко друго, Радос­лав Иванов (Братов­чеда) изкупува имотите около къщата на премиера в Банкя. Имаме обос­новано съм­нение, че Радос­лав Вен­цис­лавов Иванов (Братов­чеда) е купил имот ведно с етаж от пос­т­роената в него къща и гараж, който имот отново е в близост , съсед­с­тво с тази на Борисов и по-точно зад неговата къща. Тези други сделки ме карат да подам сиг­нал до глав­ния прокурор  да образува проверка, която да установи източ­ника и раз­мера на доходи на Радос­лав Иванов (Братов­чеда), с които купува посочените имоти и най-вече– пол­зва ли се с протек­ции при закупуването на имоти на занижени цени, неот­говарящи на пазар­ните. Радос­лав Вен­цис­лавов Иванов (Братов­чеда) учас­тва, като соб­с­т­веник и управител  в редица тър­гов­ски дружес­тва, от които най-много се отк­рояват тези, свър­зани със строител­с­т­вото на нед­вижими имоти — „Хай строй” ООД и „Мон­тенегро 1ООД

Братов­чедът Радос­лав Иванов е съд­руж­ник с Иван Саз­дов във фирма “Бетон 2ООД. Саз­дов пред­с­тав­лява  офшор­ната фирма “Palms Enterprises“ (Overseas) LTD.  Тя изп­раща по сметка на “EMA BGS SL“, 1,7 млн. евро. Фир­мата е пред­с­тав­лявана от Борис­лава Йов­чева, а по-късно от ней­ния баща. Адресът на фир­мата е същият като на т. нар. къща в Бар­селона — ул. “Фран­цеск Рибалта“ 8.

България

Икономика

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есен­ната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие