Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря30092020

Брой 187, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.16095 BGN1 CHF = 1.80827 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Транспортен хаос и високи цени на билети за междуградски автобуси, прогнозра социалист

Транспортен хаос и високи цени на билети за междуградски автобуси, прогнозра социалист

Няма логика в начина, по който се правят пред­ложенията на управ­ляващите за по-голяма събираемост на задъл­женията към АПИ от глоби и наказателни пос­танов­ления при пътни нарушения. Проб­лемът е, че инфор­мацион­ните сис­теми и на КАТ, и МВР не са надеж­дни. Има редица случаи, в които си платил глоба, но в сис­темата на КАТ на е отчетено”. Това каза зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария” Георги Свилен­ски пред БНТ. Според него, ако това нещо се получи отново, много хора ще бъдат връщани от тех­нически прег­лед на автомобила си неос­нователно. По отношение на въвеж­дането на ТОЛ сис­темата, според Свилен­ски, има редица нерешени проб­леми. „Законът казва, че първа, втора и трета категория пътища ще бъдат обх­ванати, но по-надолу пише, че правител­с­т­вото ги определя тези пътища. Пред­виж­даше се 85% от всички пътища да бъдат обх­ванати и така ние щяхме да сме пър­вата страна в ЕС с такъв висок процент. После започ­наха да намаляват, заради недовол­с­т­вото на хората, и стиг­наха до 60%”, добави той. Свилен­ски беше категоричен, че нерешените проб­леми пок­рай въп­роса с ТОЛ сис­темата ще хвър­лят страната в тран­с­пор­тен хаос, а цените на меж­дуг­рад­с­ките автобусни превози ще скочат. „Ще извадят 600 тол-полицаи на пътя, а като се говори за елек­т­ронно управ­ление, се пред­полага да се намали човеш­кият фак­тор”, учуди се народ­ният пред­с­тавител от левицата. „Защо дър­жавата харчи 220 млн. лв. за елек­т­ронна сис­тема, която ще е най-добрата в Европа, и в същото време слага нови 600 човека на пътя и 300 за админис­т­рация?”, попита Свилен­ски. Зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария” припомни, че БСП иска да бъде нап­равена екс­пер­тиза за качес­т­вото на строител­с­т­вото на пътища у нас от вън­шна лаборатория, пред пог­леда на медиите.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Фермата на Ана от Болярово е действаща, но оставаме в черния списък

Чрез решение на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд е отменена заповедта на Изпъл­нител­ния дирек­тор на ОДБХ — Ямбол за заличаване на живот­новъд­ния …

Прочети още:

Loading...