Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Досегашните управляващи губят гласове, ГЕРБ и ДПС повишават влиянието, „Възраждане” го удвоява

Досегашните управляващи губят гласове, ГЕРБ и ДПС повишават влиянието, „Възраждане” го удвоява

Досегашните управляващи губят гласове, ГЕРБ и ДПС повишават влиянието, „Възраждане” го удвоява

Продължаваме промяната“ е загубила близо 170 000 гласа и завършва изборите с малко над 500 000 гласа

При почти 100% обработени протоколи от вота, може да се нап­рави срав­нение на под­к­репата за фор­мациите в реални гласове спрямо миналата есен.

На 2 октом­ври за фор­мацията на Кос­тадин Кос­тадинов „Въз­раж­дане”, която ще има чет­върта по чис­леност група в новия пар­ламент, са гласували 254 426 души срещу 127 568 на пред­ния вот.

В срав­нение с юли 2021 г. резул­татът ѝ е утроен. Дан­ните сочат прилив на гласове за “Въз­раж­дане“ както в страната, така и в чуж­бина.

 “Продъл­жаваме промяната“ е загубила близо 170 000 гласа и завър­шва изборите с малко над 500 000 гласа срещу над 670 000 през ноем­ври, когато беше първа политическа сила. Пар­тията има над 13 000 гласа по-малко от вота в чуж­бина в срав­нение с миналия път, макар да остава втора по резул­тат зад граница.

“Има такъв народ“ регис­т­рира тоален срив като намалява под­к­репата си с още 150 000 гласа. Пар­тията на тв водещия Слави Трифонов, която засега остава извън новото Народно съб­рание, завър­шва с малко над 95 000 гласа - близо седем пъти по-малко от юли миналата година, когато спечели изборите. Според социологичес­ките анкети на изхода на избирател­ните сек­ции вчера едва 62% от избирателите на “Има такъв народ“ през ноем­ври 2021 г. са пов­торили вота си за пар­тията на 2 октом­ври 2022 г.

Победителят ГЕРБ въз­с­тановява част от изгубените гласове на пред­ход­ните избори и покачва под­к­репата си до малко над 630 000 гласа при по-малко от 600 000 през ноем­ври 2021 г.

За “Бъл­гар­ски въз­ход“ на бив­шия служебен премиер Стефан Янев, която за дебютира на избори, са гласували малко над 115 000 избиратели.

ДБ увеличава гласоподавателите с около 19 000. В процен­тно отношение и съоб­разно под­ред­бата в мес­тата коалицията се проваля, но движението на реал­ната под­к­репа не показва едноз­начно черна кар­тина за нея.

Увеличават се още гласовете за “Въз­раж­дане“, ГЕРБ, минимално и на ДПС, падат на ПП, БСП, ИТН.

ДБ сега имат 186 000 гласа, преди година — 167 000.

Не се сбъд­наха някои очак­вания за по-добро пред­с­тавяне на БСП: 233 000 сега, 268 000 преди.

ГЕРБ печели в почти всички области в страната с изк­лючение на Кър­джали, Тър­говище, Силис­тра, Раз­г­рад и Шумен, където победители са Движението за права и свободи (ДПС).

Това показ­ват дан­ните при почти 100% обработени протоколи от облас­тите в страната, показва справка в сайта на Цен­т­рал­ната избирателна комисия.

ГЕРБ е първа в големите градове - Плов­див, Варна, Бур­гас, Велико Тър­ново, и си връща победата в Русе, Доб­рич, Ямбол и Хас­ково.

Кирил Пет­ков твърди, че ПП остава опозиция

Ние сме в позиция на кон­с­т­рук­тивна опозиция. Няма да се коалираме с ГЕРБ и ДПС, ние сме пос­ледователни. Пър­вата политическа сила носи голяма отговор­ност. Отказ­ваме да преговаряме с ГЕРБ. ГЕРБ имат голям избор, ДПС е логичен коалиционен пар­т­ньор, нап­ример и “златен пръст“ от “Въз­раж­дане“, заяви в “Денят започва“ по БНТ съп­ред­седателят на “Продъл­жаваме промяната“ Кирил Пет­ков.

По думите ролята на кон­с­т­рук­тивна опозиция е важна с цел бдител­ност. Той поясни, че няма идея какво точно пред­с­тав­лява пар­тията на Стефан Янев “Бъл­гар­ски въз­ход“. Няма ясна визия кой и как стои отзад и каква е край­ната политика на пар­тията, уточни Пет­ков.

“Ще бъдем гласна опозиция. През пос­лед­ните 78 месеца инф­лацията заля цяла Европа и животът стана много скъп, много хора се разочароваха, те са в мал­ките населени места и решиха да не отидат да гласуват“, добави съп­ред­седателят на “Продъл­жаваме промяната“.

Въз­раж­дане”: Ако каже американ­с­кото посол­с­тво ще има правител­с­тво

“Нис­ката избирателна актив­ност е присъда за бъл­гар­с­ката демок­рация. Оказва се, че 2/3 от бъл­гар­с­ките граж­дани не проявяват интерес към учас­тие в управ­ление на соб­с­т­вената си дър­жава и не се интересуват от бъдещето на нашата дър­жава. Това е плашещо, защото пос­тавя под въп­рос самото същес­т­вуване на бъл­гар­с­ката дър­жава“.

Това комен­тира пред БНР лидерът на “Въз­раж­дане“ Кос­тадин Кос­тадинов.

В Избор­ното студио по “Хоризонт“ Кос­тадинов е категоричен, че ако американ­с­кото посол­с­тво каже, Бъл­гария ще има правител­с­тво.

“Как­вото и правител­с­тво да се със­тави, то няма да може да преодолее кризата, в която е Бъл­гария, без нор­мализация на отношенията с Русия“.

Очак­вах по-висока избирателна актив­ност, това е, което ме притес­нява, заяви за БТВ лидерът на “Въз­раж­дане“ Кос­тадин Кос­тадинов.

Ако това се задържи като тен­ден­ция, пос­тавяме под въп­рос самия начин, по който легитимно фун­к­ционира бъл­гар­с­ката дър­жав­ност“, смята той.

Кос­тадинов призна, че вината е във всички политици, дори в самите тях от „Въз­раж­дане“, защото може би не са успели да убедят дос­татъчно много хора да излязат и да гласуват.

Той припомни, че в раз­говорите с пар­тиите от предиш­ния пар­ламент са се отк­роили раз­личията с тях — те са еврото, “Въз­раж­дане“ — не, “Въз­раж­дане“ нас­тоява за суверенна вън­шна политика, те — не.

Как­вото и правител­с­тво да се съз­даде или да не се съз­даде, ние трябва да гледаме едно — да се раз­вива мирно и нор­мално бъл­гар­с­ката дър­жава. Ние пос­тавяме под въп­рос същес­т­вуването на дър­жавата си, посочи Кос­тадин Кос­тадинов.

Трябва да изг­радим дър­жавата отново, един­с­т­вено можем да бъдем с бъл­гар­с­кия народ, каза Кос­тадинов. 

Запитан дали според него трябва да се приз­наят анек­сираните украин­ски територии, Кос­тадинов припомни казуса “Косово“. И под­черта, че меж­дународ­ната общ­ност би тряб­вало да мери с един аршин.

Същата тази меж­дународна общ­ност анек­сира Косово. “Ние вед­нъж приехме Косово, сега трябва да приемем тези. Ако не приз­наваме украин­с­ките референ­думи, трябва още утре да оттег­лим приз­наването на Косово, е логиката на Кос­тадинов.

През 1999 г. НАТО срина една дър­жава в тримесечна военна операция, а после анек­сира извес­тен процент от нея. Да ви звучи поз­нато?!, припомни той. 

ДПС: Хората ни дадоха знак за коалиция

Бъл­гар­с­ките граж­дани изп­ратиха силен знак, че политиците в Бъл­гария трябва да си говорят, да имат диалог и да тър­сят коалиция помежду си в името на решаването на проб­лемите на хората.

Това заяви на брифинг пред жур­налисти пред­седателят на ДПС Мус­тафа Карадайъ, който комен­тира пър­вите резул­тати след края на избор­ния ден.

Карадайъ не изк­лючи въз­можна коалиция с никоя от пар­тиите, които прог­нозно влизат в 48-ото Народно съб­рание. Стига това да е в името на решаването на проб­лемите на хората и преодоляването на кризите.

“За пореден път бъл­гар­с­ките избиратели не овлас­тиха никого еднопар­тийно да управ­лява. Според нас бъл­гар­с­ките граж­дани изп­ратиха силен знак, че политиците в Бъл­гария трябва да си говорят, да има диалог, да тър­сят коалиция в името на решаването на проб­лемите на хората, а не да има раз­делителни линии. Бъл­гария трябва да има стабилно мнозин­с­тво, което да излъчи стабилно правител­с­тво, за да има стабил­ност за страната и за бъл­гар­с­ките граж­дани“, допълни Карадайъ.

Кирил Доб­рев, БСП: На тези избори изгубихме даже пен­сионерите

“При нис­ката избирателна актив­ност вчера видяхме битка на твър­дия елек­торат“.

Това каза пред БНР Кирил Доб­рев, член на БСП.

И допълни:

ГЕРБ успя да си върне пър­вото място. А това означава пълен провал на трите пар­тии, които управ­ляваха. ПП беше онзи роман­тичен вот на надеж­дата за промяна, но това си отиде. В политиката трябва да имаш опит. Тези хора се опияниха от властта. ДПС бяха интересен играч, не правеха нищо, успяха да избег­нат да бъдат общото зло. В такова се превърна “Въз­раж­дане“. Най-интелигентни бяха ДБ, те не гонеха масовост, а иден­тич­ност.

По думите му при БСП има устой­чива негативна тен­ден­ция:

“Ние изгубихме твър­дото ядро на пред­ните избори. На тези изгубихме най-ценното – пен­сионерите. Има цен­т­рална грешка. Избирателите в Бъл­гария не припоз­нават БСП като своя социален фак­тор. Трябва да се търси промяна в политиката, в прог­рамите, в лицата… Опитът да бъде прис­пана БСП е факт“.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...