Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Радев: Трябва да увеличим отбранителните ни способности

Радев: Трябва да увеличим отбранителните ни способности

Радев: Трябва да увеличим отбранителните ни способности

Ряз­кото влошаване на глобал­ната среда за сигур­ност и рас­тящи рис­кове за региона и страната налагат все повече да градим съв­ременни отб­ранителни способ­ности, да пос­тигаме високо ниво на оперативна съв­мес­тимост с нашите съюз­ници и на под­готовка на войс­ките и на сис­темата за тях­ното управ­ление. Това каза президен­тът и вър­ховен глав­нокоман­д­ващ на Въоръжените сили Румен Радев на церемонията на „Дон­дуков“ 2 по удос­тояване с висше офицер­ско звание на двама бъл­гар­ски воен­нос­лужещи.

Дър­жав­ният глава връчи пагони на „бригаден генерал“ на полк. Станимир Йор­данов, когото наз­начи с указ за дирек­тор на дирек­ция „Операции и под­готовка“ в Щаба на отб­раната, и на полк. Димитър Хлебаров, който става коман­дир на Коман­д­ването за комуникационно-информационна под­дръжка и киберот­б­рана.

Президен­тът Радев изтъкна, че справянето с редицата предиз­викател­с­тва пред въоръжените ни сили — хронич­ният недос­тиг на ресурси, на съв­ременно високотех­нологично оборуд­ване, многок­ратно отлаганите прог­рами за модер­низация и повишаване на мотивацията на лич­ния със­тав, на фона на рас­тящите неп­рекъс­нато по обем и слож­ност задачи, изис­к­ват коман­дири и начал­ници с висока екс­пер­тиза, професионализъм и отговор­ност.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...