Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 157, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Георги Гьоков, БСП: Трябва да се преговаря с “Газпром“ за доброто на българите

Георги Гьоков, БСП: Трябва да се преговаря с “Газпром“ за доброто на българите

Реак­цията ни не е неп­ремерена, тя е такава, защото БСП е болез­нено чув­с­т­вителна на тази тема. Кад­рите на БСП след 90-та година са гонени до пос­ледно и от работа, и по политически причини.“ Така членът на Изпъл­нител­ното бюро на БСП и бивш социален минис­тър Георги Гьоков комен­тира освобож­даването на Гер­гана Алек­сова като зам.-генерален дирек­тор на Национал­ната ком­пания “Железопътна инф­рас­т­рук­тура“.

В предаването “Здравей, Бъл­гария“ той определи тримата минис­три от БСП в служеб­ния кабинет като дос­тойни хора и професионалисти всеки в своята сфера, но допълни: „Това никой не го оспорва, но БСП не е еднолична пар­тия, имаме си органи и Устав, в който е записано как се процедира в ситуацията — те трябва да бъдат одоб­рени и излъчени от Национал­ния съвет“, категоричен е Гьоков, като уточни, че как ще се отрази тях­ното учас­тие на ими­джа на БСП, ще видим в бъдеще.

Гьоков не се съг­ласява с твър­денията за провал на предиш­ното управ­ление в социал­ната политика и посочи част от пос­тиг­натото в сферата: „5556% увеличение на минимал­ната пен­сия, 3839% на мак­симал­ната. Увеличение на социал­ната пен­сия с 66%, сред­ната пен­сия с 42%, май­чин­с­т­вото с 87%. Не знам къде е провалът на социал­ната политика, и ако това се казва само и само да унижим някого или да нег­лижират неговата работа в политиката, не знам в каква посока се движат нещата“, комен­тира бив­шият социален минис­тър.

Гьоков не смята, е че дър­жавата е оставена в хаос: „Да виж­дате някъде хаос в дър­жавата, включително и в енер­гетиката. Вижда се, че това правител­с­тво е нап­равила стъпки, които да решават кризите. Така че, когато се дават такива пос­лания от една инс­титуция към друга, всеки в общес­т­вото може да прецени дали да го определи като отмъщение, закачка или добър тон“, посочи той.

По отношение на газовата криза социалис­тът заяви, че БСП ясно и категорично, още преди встъп­ването на служеб­ното правител­с­тво, са нас­тоявали за Бъл­гария да раз­говаря с всички дос­тав­чици за доб­рото на бъл­гарите и за осигуряване на енер­гоносители на ниска цена за Бъл­гария. Не е нор­мално една от най-бедните страни в Европейс­кия съюз да плаща една от най-високите сметки. Така че преговорите с “Газ­п­ром“ влизат в нашите сметки, заедно с желанието за дивер­сификация“, зак­лючи Георги Гьоков.

България

Икономика

Култура

Спорт

Саша Илич посочи 6 ключа към успеха срещу “Базел“

Саша Илич посочи 6 ключа към успеха срещу “Базел“

“Съперникът ни е в криза на резултатите, но не и на играта“, посочи треньорът на “ЦСКА-София“

Шест важни фак­тора могат да донесат победата на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие