Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб26052018

Брой 102, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67051 BGN1 GBP = 2.22372 BGN1 CHF = 1.68635 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие

Странджа и Сакар остават без предимство по селската програма

Странджа и Сакар остават без предимство по селската програма

Предстои анализ кои неблагоприятни райони ще бъдат подпомагани след 2020 г.

Областта Странджа-Сакар и гранич­ните райони няма да получат приоритет по Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони (ПРСР) за периода 20142020 г. Това стана ясно от отговора на земедел­с­кия минис­тър Румен Порожанов на депутат­с­кия въп­рос „Каква е политиката на МЗХГ относно насър­чаване на инвес­тициите в тези райони?“ В своето запит­ване народ­ните пред­с­тавители Виолета Желева и Никола Дин­ков припом­ниха, че според дейс­т­ващите критерии по ПРСР 20142020 г. приоритет имат области от Северозападна Бъл­гария. „В същото време райони с приз­нати проб­леми в инф­рас­т­рук­турата, демог­рафията, заетостта, не са отчетени при ран­кинга за кан­дидат­с­т­ване по час­т­ните мерки. Става въп­рос за…

Прочети още…

България е свободна от класическата чума при свинете

Бъл­гария получи статут на дър­жава, свободна от класичес­ката чума по свинете, съоб­щиха от Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ). Страната ни ще получи и здравен сер­тификат за официално приз­нат статут по време на тър­жес­т­вена церемония на Светов­ната Асам­б­лея на делегатите на OIE в Париж. Във връзка с това изпъл­нител­ният дирек­тор на БАБХ Дамян Илиев заяви, че предос­тавянето на официален статут, приз­нат от OIE, има голямо значение за икономичес­кото раз­витие на…

Прочети още…

Нова тревога за родните фермери

Нова тревога за родните фермери

Германия дава рамо на украинските земеделци за търговия в ЕС

Гер­мания преговаря за съз­даването на екс­пор­тна аген­ция за сел­с­кос­топан­с­ките продукти в Украйна, която би могла да увеличи потока на продук­цията на страната в Европейс­кия съюз (ЕС), съоб­щиха от украин­с­ката асоциация UKRSADPROM. В края на месец април се проведе работна среща между екс­перти от Гер­мания, украин­с­ката асоциация на произ­водителите на плодове, ягодоп­лодни продукти и посадъчен материал, които обсъдиха проекта и въз­мож­нос­тите…

Прочети още…

Къдроглавите пеликани в Персина очакват своите малки

Къдроглавите пеликани в Персина очакват своите малки

За трета поредна година къд­рог­лавите пеликани, които гнез­дят върху дър­вена плат­форма в блатото Пес­чина в природен парк “Пер­сина“, очак­ват своите малки. Към момента гнез­дящите двойки пеликани са общо девет.Това са установили по време на редов­ните си наб­людения екс­перти на Бъл­гар­ско дружес­тво за защита на птиците (БДЗП) и ДПП “Пер­сина“ – гр. Белене.Тази колония на къд­рог­лави пеликани е най-късно гнез­дящата в Европа.

Новос­фор­мираната колония птици мътят, което за специалис­тите е добър знак…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

„Върви, народе възродени!

„Върви, народе въз­родени!

Българинът се обръща с носталгия към миналото си, защото се нуждае от Възраждане на духа

„В началото бе Слово“, и ако Божес­т­веното слово е На…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят