Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Евродепутат предлага финансова подкрепа за опрашването

Евродепутат предлага финансова подкрепа за опрашването

Евродепутатът Мом­чил Неков е силно изненадан от факта, че „в пред­ложението на Европейс­ката комисия /ЕК/ за новата Обща сел­с­кос­топан­ска политика /ОСП/ привидно искаме след­ващата ОСП да бъде по-зелена, по-екологично насочена, но в нап­равените пред­ложения лип­с­ват пред­ложения за една от най-важните услуги, без които европейс­кото земеделие не би било същото, а именно опраш­ването на рас­тенията“. Той е изразил мнението си при обсъж­дането на на пред­ложенията на ЕК за ОСП в Комисията по земеделие и раз­витие на сел­с­ките райони към ЕП.„Да, привет­с­т­вам ръста с близо 70% на национал­ните пчелар­ски прог­рами, но без адек­ватно под­помагане на опраш­ването, което трябва да бъде отразено и през първи стълб, европейс­кото пчелар­с­тво променя облика си драс­тично. Без дирек­тна под­к­репа за опраш­ване, този сек­тор ще продъл­жава да се свива, а от това губим ние — защото близо 80% от видовете отг­леж­дани в Европа имат нужда от опраш­ване“, комен­тира Неков.

Неков е за стратегичес­ките планове, които държавите-членки трябва да под­гот­вят за бъдещите политики в агросек­тора, защото „те дават въз­мож­ност на отдел­ните страни да раз­виват земеделието си по начин, под­ходящ за тех­ните условия и специфики, но за съжаление, поне в някои дър­жави има мал­фор­мации, които подобна мярка за по-силна роля на дър­жавите, е неп­родук­тивна“, каза Неков.

Той даде два примера от Бъл­гария: „В сегаш­ната ПРСР по мяр­ката за биологич­ното земеделие у нас парите свър­шиха на втората година. Няма да комен­тирам причината, но е факт, че в Бъл­гария няма нов прием по мяр­ката и едва ли ще има до края на прог­рам­ния период. Друг пример е свър­зан с обвър­заната под­к­репа при произ­вод­с­т­вото на тикви, когато беше пос­тиг­нат ръст на площите засадени с кул­турата от близо 21 000 процента“.

Подобни ситуации се получават заради решения на ръковод­с­т­вата на съот­вет­ните минис­тер­с­тва и национални органи. Въп­реки логиката в стратегичес­ките планове, аз имам сериозни опасения за тях­ното успешно прилагане във всички дър­жави“, допълни Неков.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят