Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21062018

Брой 121, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Нелегалните работници във фермите в Европа достигат до 60 на сто

Нелегалните работници във фермите в Европа достигат до 60 на сто

Нелегалните работници във фермите в Европа достигат до 60 на сто

Европейс­кият пар­ламент трябва да приеме нови законодателни норми за борба с екс­п­лоатацията на работещите в сел­с­кос­топан­с­кия сек­тор, се посочва в изс­лед­ване на базирания в Милано Цен­тър за законодател­с­т­вото и политиките в областта на храните, цитирано от телевизион­ния канал EuroNews. Изс­лед­ването установява, че нелегал­ните работ­ници във фер­мите са общоев­ропейски проб­лем, като най-тежко е положението в южната и източ­ната част на кон­тинента. Смята се, че 60% от работещите в сел­с­кото стопан­с­тво на Пор­тугалия и 40% в Румъния полагат труда си незаконно.

Въп­росът е в повишаване на инфор­мираността за екс­п­лоатацията на труда, недек­ларирането на работни места и нередов­ната заетост, които могат да бъдат прик­рити от доб­рите резул­тати и високата икономическа въз­в­ращаемост на изб­ралите морал­ното поведение в рам­ките на веригата на дос­тавки”, твърди президен­тът на цен­търа Ливия Помодоро. В изс­лед­ването се посочва също, че нис­кото зап­лащане, лошите битови условия и трудова обс­тановка са след­с­т­вие от проб­лемите на сек­тора, породени от натиска на съв­ремен­ната верига за дос­тавки, който кара фер­мерите отчаяно да тър­сят начини за свиване на раз­ходите. В съчетание с нис­ките изис­к­вания за трудови умения и огром­ните зат­руд­нения в кон­т­рола по спаз­ването на закона в обшир­ните ферми той осигурява въз­мож­ности на по-безскрупулните работодатели да се облагодетел­с­т­ват за сметка на екс­п­лоатацията на работ­ниците.

България

Икономика

Култура

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят