Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69571 BGN1 GBP = 2.23031 BGN1 CHF = 1.70057 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Еврокомисията одобри стратегията ни за подпомагане на организациите на плодове и зеленчуци до 2021 г.

Еврокомисията одобри стратегията ни за подпомагане на организациите на плодове и зеленчуци до 2021 г.

Главна дирек­ция „Земеделие и раз­витие на сел­с­ките райони“ на Европейс­ката комисия одобри Национална стратегия за устой­чиви оперативни прог­рами за пазара на плодове и зелен­чуци в Репуб­лика Бъл­гария за периода 20172021 година. Тя включва и национал­ната рамка за екологични дей­ности, съоб­щиха от минис­тер­с­т­вото на земеделието.

Според европейски рег­ламент 1308 от 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на сел­с­кос­топан­ски продукти и под­помагането на организации на произ­водители в сек­тора на плодовете и зелен­чуците дър­жавите членки са длъжни да изгот­вят Национална стратегия за устой­чиви оперативни прог­рами за пазара на плодове и зелен­чуци (Национална стратегия плюс Национална рамка за екологични дей­ности (Национална рамка).

Стратегията включва анализ и потен­циал за раз­витие на организациите на произ­водители на плодове и зелен­чуци, обос­новка на изб­раните приоритети, цели на оператив­ните прог­рами, инс­т­рументи и показатели за пос­тиг­натите резул­тати, оценка на тези прог­рами плюс задъл­жения за отчитане на организациите на произ­водители.

Национал­ната рамка определя неиз­чер­пателен списък с екологични дей­ности, които се включ­ват в оператив­ните прог­рами и условията за тях­ното прилагане.

Двата документа са утвър­дени на 27 ноем­ври 2017 г. от минис­търа на земеделието, храните и горите. Национал­ната стратегия предос­тавя въз­мож­ност на приз­натите организации на произ­водители на плодове и зелен­чуци да получат финан­сова помощ от Европейс­кия съюз и от национал­ния бюджет за изпъл­нение на одоб­рени оперативни прог­рами. Подадените през 2017 г. оперативни прог­рами ще бъдат оценявани по реда, определен в новата стратегия.

България

Икономика

Култура

Спорт

Лудогорец срещу северноирландци в Шампионската лига

Лудогорец срещу север­ноир­лан­дци в Шам­пион­с­ката лига

Съперниците на ЦСКА, Левски и Славия ще станат известни днес

Лудогорец ще играе срещу пър­венеца на Северна Ирлан­дия Крусей­дърс в пър­вия квали…

Прочети още:

Loading...

Свят