Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед22072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят

Производител пуска на пазара от 2021 г. изкуствено телешко и пилешко месо

Учени от холан­д­с­ката прохож­даща ком­пания “Моса мийт“ получиха финан­сиране от 10 млн. долара за стар­тиране на промиш­леното произ­вод­с­тво на изкус­т­вено телешко месо, което ще служи за пъл­неж на хам­бур­гери, раз­к­рива британ­с­кият в. “Дейли мейл“.

Новата продук­ция може да се появи на пазара през 2021 г., а пър­вите клиенти на ком­панията “Моса мийт“ ще станат рес­торан­тите.

Методът за съз­даване на изкус­т­вено месо е срав­нително прост.

Син­тетич­ното телешко се получава чрез стволови клетки от мус­кулна тъкан на обик­новени крави.

След това клет­ките, които притежават способ­ността да се въз­п­роиз­веж­дат, се кул­тивират в раз­т­вор с хранителни вещес­тва. Подобна храна пър­воначално беше раз­работена за кос­монав­тите, но много скоро пролича, целта на…

Прочети още…

Проф. Иво Христов: Срещата Тръмп-Путин е първа стъпка към нов световен ред

Проф. Иво Христов: Срещата Тръмп-Путин е първа стъпка към нов световен ред

Метафорично казано, срещата в Хел­зинки между президен­тите Путин и Тръмп показа, че това е само пър­вата стъпка – важна и сим­волична, от тек­тонич­ното раз­мес­т­ване на светов­ния ред”, посочи в Плов­див проф. Иво Хрис­тов, поканен да анализира най-коментираното събитие през пос­лед­ните 24 часа. Той се спря върху опитите да бъде въз­п­репят­с­т­вана тази среща, която нарече „трагикомедия в три дейс­т­вия”.

По думите му сагата „Новичок”, целяща да убеди светов­ната общ­ност в „злонамерените попъл­з­новения…

Прочети още…

Путин разрешава отварянето град Шихани, където бил създаден отровният “Новичок“

Рус­кият град Шихани, където руски учени твър­дят, че е било раз­работено нер­в­нопаралитич­ното вещес­тво “Новичок“, ще бъде отворен за широката общес­т­веност от 1 януари 2019 г., пос­тановява указ на Кремъл, цитиран от АФП.

“Президен­тът Владимир Путин под­писа указ, който отменя статута на нашия град на зат­ворена админис­т­ративна единица“, заяви за АФП говорител­ката на мес­т­ните власти Юлия Ершова.

“Нашият завод, клон на Дър­жав­ния изс­ледовател­ски инс­титут за химия и органични тех­нологии, продъл­жава…

Прочети още…

Борислав Цеков: Тръмп иззе стратегическата инициатива

Тръмп и традицион­ните американ­ски кон­сер­ватори демон­тират крачка по крачка в условията на тежка вът­решна битка, целия меж­дународен ред, наложен от сим­биозата между некон­сер­ватори и неолиберали. Този ред, който все още фун­к­ционира се основава на визията за САЩ като глобален хегемон и импер­ски цен­тър, ЕС като негова привилигирована периферия и под­чинена, васална Русия. Президен­тът Тръмп иззе стратегичес­ката инициатива и хвърли на бунището на историята тази кон­цеп­ция и присъщата и налуд­ничава…

Прочети още…

Путин: Сили в САЩ са готови да пожертват руско-американските отношения

Путин: Сили в САЩ са готови да пожертват руско-американските отношения

Отворени сме за конструктивни отношения с всички държави, заяви президентът

Рус­кият президент Владимир Путин каза вчера, че пър­вата му двус­т­ранна среща с американ­с­кия дър­жавен глава Доналд Тръмп е била успешна и обвини опонен­тите на Тръмп в САЩ, че пречат на всякакъв нап­редък по темите, които двамата са обсъж­дали.

Путин каза пред руски дип­ломати, съб­рали се на съвещание в Мос­ква, че руско-американските връзки са “в някои отношения по-лоши, откол­кото през Студената война“, но срещата му с…

Прочети още…

Наказват с неплатен отпуск за побой гард на Макрон

Наказват с неплатен отпуск за побой гард на Макрон

Помощ­никът на френ­с­кия президент Еманюел Мак­рон в сферата на сигур­ността Алек­сан­дър Бенала бе видян на видеозапис да бие протес­тиращ по време на демон­с­т­рация на 1 май, предаде АП. Поведението на сът­руд­ника (телох­ранител) провокира общес­т­вена критика срещу Мак­рон.

Бенала е наказан с 2-седмично отс­т­раняване от работа и пос­ледно предуп­реж­дение за увол­нение.

В отговор на критиките дали реак­цията на президен­т­с­т­вото не е била забавена, а наказанието твърде леко, говорителят на Мак­рон заяви…

Прочети още…

Радио “Свободна Европа” се връща на български от декември 2018 г.

Радио “Свободна Европа” се връща на български от декември 2018 г.

Медията тръгва у нас през 1950 г., ЦРУ я финансира до 1972 г.

Радио “Свободна Европа” (“Радио Свобода”) обяви, че започва да излъчва новинар­ски емисии за Бъл­гария и Румъния в опит “да заз­д­рави медий­ната среда“ в двете страни, предаде БТА, като се позовава на прес­съоб­щение на работещата в Прага и финан­сирана от американ­с­кия Кон­г­рес медия.

“Надяваме се нашите репор­тажи, под­гот­вяни от мес­тни жур­налисти, да помог­нат за раз­витието на свободна преса, да дадат принос за демок­ратич­ните цен­ности и…

Прочети още…

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...